NOVO Centro de Saúde Sí !!!!

Bienvenidos a Portal de Noticias Cedeira OnLine Café Bar A MARINA!

     Menú
· Home
· Archivo de Noticias
· Buscar
· Contáctese
· Encuesta
· Enlaces
· Enviar Noticia
· Estadísticas
· Temas

     Online
Actualmente hay 13 invitados, 0 miembro(s) conectado(s).

Eres un usuario anónimo. Puedes registrarte aquí

     Información


Concello de Cedeira

PHP-Nuke Espanol

Hosting Nuke

 Concello de Cedeira - CONVOCATORIA PLENO

PHP-Nuke
NOTIFICACIÓN

En virtude do ordenado por ALCALDÍA, poño no seu coñecemento que con data 20-07-2023 foi ditada a seguinte
RESOLUCIÓN con número 370/2023:

“RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA

Asunto: CONVOCATORIA PLENO ORDINARIO 27.07.2023

De conformidade co disposto no artigo 38 do Real Decreto 2568/1986, de 28 de novembro polo que se
aproba o Regulamento de organización, funcionamento e réxime xurídico das entidades locais,

RESOLVO:

Primeiro.- CONVOCAR sesión ordinaria que realizará O CONCELLO PLENO na Casa Consistorial, o
vindeiro 27 de xullo de 2023 ás 20:00 h en primeira convocatoria, e procederase en segunda de acordo co
estipulado no artigo 90.2 do R.O.F.

Segundo.- Que pola Secretaria se cite a todos os concelleiros para a devandita sesión manifestándolles que
a partir desta data teñen ao seu dispor na Secretaría municipal os antecedentes que figuran na Orde do Día inserido a
continuación deste Decreto.

Terceiro.- Incluír na Orde do Día da devandita sesión o seguinte asunto:

 ORDE DO DÍA

1. APROBACIÓN, SE PROCEDE, DA ACTA DE DATA 26.06.2023
2. MODIFICACIÓN DE CÉDITO MODALIDADE SUPLEMENTO DE CRÉDITO FINANCIADO
CON REMANENTE DE TESOURERÍA PARA GASTOS XERAIS 2022. MC 17 2023 SC 03 2023
3. DAR CONTA DA DESIGNACIÓN DE MEMBROS DAS COMISIÓNS INFORMATIVAS
4. DAR CONTA DAS RESOLUCIÓNS DE ALCALDÍA ADOPTADAS DESDE A ÚLTIMA SESIÓN
ORDINARIA
5. MOCIÓNS DE URXENCIA
6. ROGOS E PREGUNTAS

En Cedeira, asinado dixitalmente na data que figura na marxe polo Sr. Alcalde Pablo Diego Moreda Gil, do que eu,
Ana Velo Ruiz, como Secretaria, dou fe.”

Documento asinado dixitalmente na data e polas persoas indicadas na marxe.
A Secretaria Xeral

Ana Velo Ruiz

Link: Portal de Transparencia 
     Enlaces Relacionados
· Más Acerca de PHP-Nuke
· Noticias de Tono


Noticia más leída sobre PHP-Nuke:
Concello de Cedeira - Municipais Maio 2011


     Votos del Artículo
Puntuación Promedio: 0
votos: 0

Por favor tómate un segundo y vota por este artículo:

Excelente
Muy Bueno
Bueno
Regular
Malo


     Opciones

 Versión Imprimible Versión Imprimible


Tópicos Asociados

PHP-Nuke

"Concello de Cedeira - CONVOCATORIA PLENO" | Entrar/Crear Cuenta | 0 Comentarios
Los comentarios son propiedad de quien los envió. No somos responsables por su contenido.

No se permiten comentarios Anónimos, Regístrate por favor
© 2003-2019 Café Bar A MARINA
Tódolos dereitos reservadosPHP-Nuke Copyright © 2005 por Francisco Burzi. Este es software libre y puedes redistribuirlo bajo licencia GPL. PHP-Nuke no cuenta con absolutamente ninguna garantía
Página Generada en: 0.21 Segundos