- FESTA + GASTO SOCIAL

Bienvenidos a Portal de Noticias Cedeira OnLine Café Bar A MARINA!

     Menú
· Home
· Archivo de Noticias
· Buscar
· Contáctese
· Encuesta
· Enlaces
· Enviar Noticia
· Estadísticas
· Temas

     Online
Actualmente hay 11 invitados, 0 miembro(s) conectado(s).

Eres un usuario anónimo. Puedes registrarte aquí

     Información


Concello de Cedeira

PHP-Nuke Espanol

Hosting Nuke

Portal de Noticias Cedeira OnLine Café Bar A MARINA: PHP-Nuke

Buscar en este Tópico:   
[ Ir a la Página de Inicio | Selecciona un nuevo Tópico ]

 10N

PHP-NukeParticipación ás 18H
Total nacional 56,86%

Concello de Cedeira

10N  53,17%  2.967

28A  57,41%  3.200
Participación correspondente ao 100% de mesas con 100% de electores

Enviado por Tono el Domingo, 10 noviembre a las 19:21:02 (66 Lecturas)
(Leer más... | 739 bytes más | ¿Comentarios? | Puntuación 5)

 10N

PHP-NukeParticipación ás 14H
Total nacional 37,92%

Concello de Cedeira

10N  31,63%  1.765

28A  34,12%  1.902

Participación correspondente ao 100% de mesas con 100% de electores

Enviado por Tono el Domingo, 10 noviembre a las 17:55:48 (61 Lecturas)
(¿Comentarios? | Puntuación 0)

 Concello de Cedeira

PHP-Nuke
O CONCELLO RETOMA A RUTINA MUNICIPAL APROBANDO O ORGANIGRAMA, AS DELEGACIÓNS E RETRIBUCIÓNS

Cedeira, 4 de xuño de 2019.-

A corporación municipal de Cedeira celebrou hoxe o seu primeiro pleno extraordinario do presente mandato. A sesión plenaria que comezou ás cinco da tarde serviu para dar conta do organigrama municipal e para aprobar desde a prioridade dos plenos ata as asignacións económicas que percibirán os cargos e os grupos políticos con representación no Concello cedeirense.

Así, o alcalde, Pablo Moreda Gil, asumirá as concellerías de Urbanismo, Medio Ambiente, Sanidade e Mar, mentres que Manuel Pérez Riola estará ao fronte da de Obras, Medio Rural, Persoal e Seguridade Cidadá. Carmela Prieto Cal será a concelleira de Turismo, Participación Cidadá e Xuventude e Magdalena Pérez Villa, pola súa banda, a persoa que levará os asuntos relacionados con Servizos Sociais e Igualdade. Así mesmo, Jesús Romero Carracelas ocuparase das áreas de Deportes e Praias e Ermitas García Ríos as de Cultura, Ensino e Bens de Interese Cultural. As de Facenda e Servizos Económicos, Ocio e Tempo de Lecer serán responsabilidade de Manuel Martínez López.

A Xunta de Goberno estará integrada por Manuel Pérez Riola, Carmela Prieto Cal, Magdalena Pérez Villas e Jesús Romero Carracelas e presidida polo alcalde. As reunións de carácter ordinario serán os luns, ás 13.45 horas, e terán unha periodicidade quincenal. Seguindo esa mesma orde, os membros da Xunta de Goberno tamén repartiranse as catro tenencias de Alcaldía.

O día 31 do presente mes celebrarase o primeiro dos plenos ordinarios que se sucederán ao longo do presente mandato e que se celebrarán os mércores de cada mes impar. Pablo Moreda, en calidade de alcalde, presidirá as comisións informativas de Plenos, Urbanismo e a Especial de Contas, nas que o grupo do PSdeG-PSOE terá catro representantes, dous o PP e un o BNG.

En cando ás indemnizacións que percibirán os membros da corporación municipal sen dedicación exclusiva ou parcial, será de 80 euros, por asistencia a sesión da Xunta de Goberno Local e de 60 no caso de tratarse das sesións plenarias e comisións informativas.

O alcalde recibirá un importe anual bruto de 43.400 euros e terá dedicación exclusiva. Tamén haberá outras tres parciais que se repartirán entre Manuel Pérez Riola, Carmela Prieto Cal e Manuel Martínez López. Este último, cunha dedicación do 40%, terá un soldo bruto anual de 13.440 euros, mentres que tanto a retribución de Pérez Riola como a de Prieto Cal alcanzará os 16.800 euros por unha dedicación do 50%.

Por outra banda, a concelleira de Cultura, Ensino e Bens de Interese Cultural, Ermitas García Ríos será a representante do Concello nos consellos escolares do CEIP Nicolás del Río, IES Punta Candieira e Escola Infantil, mentres que Pablo Moreda Gil o será na Mancomunidade de Concellos da Comarca de Ferrol e na Rede de Dinamización Lingüística.

Enviado por Tono el Viernes, 05 julio a las 18:22:41 (141 Lecturas)
(Leer más... | 3283 bytes más | ¿Comentarios? | Puntuación 0)

 BOP

PHP-NukeANUNCIO

Con data 26.06.2019 foi ditada a Resolución de Alcaldía núm. 336/2019 que literalmente dí:

“RESOLUCIÓN DA ALCALDÍA

Asunto: NOMEAMENTO DE CONCELLEIROS-DELEGADOS

D. Pablo Diego Moreda Gil, Alcalde-Presidente deste Concello, de conformidade coas atribucións conferidas polo artigo 43 e seguintes do Real Decreto 2568/1986, do 28 de novembro, polo cal se aproba o Regulamento de Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das Entidades Locais, e coa finalidade de conseguir unha maior eficacia na xestión,

RESOLVO:

PRIMEIRO.–Efectuar a favor dos membros da Xunta de Goberno Local que se citan as seguintes delegacións xenéricas, referidas ás áreas que se determinan, e nas materias que no seu caso se detallan, ó abeiro do que dispón o artigo 43.3 do ROF, con facultades para dirixir e xestionar os servizos correspondentes, baixo a supervisión da Alcaldía, pero sen incluir a facultade de resolver mediante actos administrativos que afecten a terceiros:

– D. Manuel Pérez Riola: Concelleiro-Delegado de Obras, Medio Rural, Persoal e Seguridade Cidadá.

– D.ª Carmela Prieto Cal: Concelleira-Delegada de Turismo, Participación Cidadá e Xuventude.

– D.ª Magdalena Pérez Villar: Concelleira-Delegada de Servizos Sociais e Igualdade.

– D. Jesús Romero Carracelas: Concelleiro-Delegado de Deportes e Praias.

SEGUNDO.–Efectuar a favor dos Concelleiros que se citan as seguintes delegacións especiais, ó abeiro do que dispón o artigo 43.4 e 43.5 do ROF, con responsabilidade para a dirección interna e xestión de servizos, baixo a supervisión da Alcaldía, sen incluir a facultade de resolver mediante actos administrativos que afecten a terceiros:

– D.ª Ermitas García Ríos: Concelleira-Delegada de Cultura, Ensino e Bens de Interese Cultural.

– D. Manuel Martínez López: Concelleiro-Delegado de Facenda e Servizos Económicos, Ocio e Tempo de lecer.

SEGUNDO.–Mantense expresamente dentro das atribucións da Alcaldía-Presidencia a formalización dos contratos que o Concello firme con particulares, calquera que fose a materia sobre a que versen, tendo a condición de órgano de contratación cando non se houbese delegado expresamente na Xunta de Goberno Local ou nun Concelleiro-Delegado.

Quedan expresamente incluídos dentro da Área de Presidencia a Concellería de Urbanismo, Medio Ambiente, Sanidade e Mar, e calquera outro servizo ou atribución non expresamente delegada.

TERCEIRO.–Da presente Resolución darase coñecemento ao Pleno da Corporación na primeira sesión que este realice, notificándose ademais persoalmente aos designados e publicarase no Boletín Oficial da Provincia, sen prexuízo da súa efectividade dende o día seguinte ao da presente Resolución, conforme se indica no artigo 44.2 do Real Decreto 2568/1986, do 28 de novembro, polo cal se aproba o Regulamento de Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das Entidades Locais.”

En Cedeira, 26 de xuño de 2019

O Alcalde

Pablo Diego Moreda Gil

Enviado por Tono el Lunes, 01 julio a las 14:43:47 (97 Lecturas)
(¿Comentarios? | Puntuación 0)

 BOP

PHP-NukeResolución da Alcaldía: nomeamento de tenentes de alcalde

ANUNCIO

Con data 26.06.2019 foi ditada a Resolución de Alcaldía núm. 338/2019 que literalmente dí:

“RESOLUCIÓN DA ALCALDÍA

Asunto: NOMEAMENTO DE TENENTES DE ALCALDE

D. Pablo Diego Moreda Gil, Alcalde-Presidente deste Concello, de conformidade co disposto no artigo 21.2. da Lei 7/1985, do 2 de abril, Reguladora das Bases do Réxime Local, no artigo 46.1 do Real Decreto 2568/1986, do 28 de novembro, polo cal se aproba o Regulamento de Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das Entidades Locais, e 62 e 63 da Lei 5/1997, do 22 de xullo, de Administración Local de Galicia,

RESOLVO:

PRIMEIRO.–Nomear Tenentes de Alcalde aos Concelleiros seguintes:

1.º Tenente de Alcalde: D. Manuel Pérez Riola

2.º Tenente de Alcalde: D.ª Carmela Prieto Cal

3.º Tenente de Alcalde: D.ª Magdalena Pérez Villar

4.º Tenente de Alcalde: D. Jesús Romero Carracelas

Ós Tenentes de Alcalde, en canto tales, corresponderalles substituír a esta Alcaldía na totalidade das súas funcións e pola orde de nomeamento nos casos de ausencia, enfermidade ou impedimento que lle imposibilite para o exercicio das súas atribucións, así como desempeñar as funcións de Alcalde nos supostos de vacante na Alcaldía ata que tome posesión o novo Alcalde.

SEGUNDO.–Nos casos de ausencia, enfermidade ou impedimento as funcións do Alcalde non poderán ser asumidas por quen corresponda sen expresa delegación.

TERCEIRO.–Non obstante o anterior, cando esta Alcaldía se ausente do termo municipal por máis de vintecatro horas sen conferir delegación, será substituída polo Primeiro Tenente de Alcalde e, no seu defecto, polos seguintes na orde establecida, debendo dar conta desa circunstancia o resto da Corporación e, en particular, ós voceiros dos distintos grupos políticos municipais.

CUARTO.–Notificar esta Resolución ós Tenentes de Alcalde, facéndolles constar que terán que manter informada a esta Alcaldía do exercicio das súas atribucións como Alcalde Accidental non podendo, no citado exercicio, modifica-las delegacións efectuadas por esta Alcaldía, nin outorgar outras novas.

QUINTO.–Da presente Resolución darase conta ó Pleno na primeira sesión que realice, notificándose ademais persoalmente aos designados, e publicándose no Boletín Oficial da Provincia, sen prexuízo da súa efectividade dende a súa promulgación.”

En Cedeira, 26 de xuño de 2019.

O Alcalde,

Pablo Diego Moreda Gil

Enviado por Tono el Lunes, 01 julio a las 14:42:01 (98 Lecturas)
(Leer más... | 2741 bytes más | ¿Comentarios? | Puntuación 0)

 BOP

PHP-NukeResolución da Alcaldía: constitución da Xunta de Goberno Local e delegación de competencias

ANUNCIO

Con data 26.06.2019 foi ditada a Resolución de Alcaldía núm. 335/2019 que literalmente dí:

“RESOLUCIÓN DA ALCALDÍA

Asunto: CONSTITUCIÓN DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL E DELEGACIÓN DE COMPETENCIAS

D. Pablo Diego Moreda Gil, Alcalde-Presidente deste Concello, de conformidade coas atribucións conferidas polo artigo 23 da Lei 7/1985, do 2 de abril, Reguladora das bases do Réxime Local, 43 e 52 do Real Decreto 2568/1986, do 28 de novembro, polo cal se aproba o Regulamento de Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das Entidades Locais, e 65 da Lei 5/1997, do 22 de xullo, de Administración Local de Galicia,

RESOLVO:

PRIMEIRO.–Incoar expediente para a constitución da Xunta de Goberno Local deste Concello.

SEGUNDO.–Designar membros da Xunta de Goberno Local aos Sres./Sras.:

D. Manuel Pérez Riola

D.ª Carmela Prieto Cal

D.ª Magdalena Pérez Villar

D. Jesús Romero Carracelas

TERCEIRO.–A Xunta de Goberno Local terá asignadas as seguintes atribucións:

A) A asistencia permanente ao Alcalde no exercicio das súas atribucións.

B) As atribucións que esta Alcaldía de forma expresa delega, e que a continuación se expresan:

1) Autorización, disposición e ordenación de gastos e a aprobación das facturas e certificacións de obra a partir de 12.000 euros mais IVE, dentro dos límites que competen ao Alcalde.

2) Concesión de licenzas urbanísticas.

3) Concesión de licenzas de actividade e de apertura.

4) Aprobación de padróns fiscais e liquidacións de impostos, taxas e prezos públicos.

5) A concertación de operacións de tesourería cando o importe acumulado das operacións vivas en cada momento non supere o 15 por cento dos ingresos correntes liquidados no exercicio anterior.

6) As adxudicacións de concesións sobre bens e a adquisición de bens inmobles e dereitos suxeitos á lexislación patrimonial cando o seu valor non supere o 10 por cento dos recursos ordinarios do orzamento nin o importe de tres millóns de euros, así como o alleamento do patrimonio, cando o seu valor non supere o porcentaxe nin a contía indicados.

7) A aprobación dos proxectos de obras e servizos cando sexa competente para a súa contratación e concesión e estean previstos no Orzamento.

8) A solicitude de subvencións para obras, actividades ou servizos municipais, que competencialmente non estean atribuídas ao Pleno da corporación.

9) A aprobación da convocatoria, a concesión e xustificación de subvencións outorgadas polo concello, e a aprobación de convenios de colaboración.

10) A concesión, transmisión ou modificación de licenzas de auto turismo.

11) A concesión de aprazamentos e fraccionamentos de ingresos públicos.

12) A resolución de recursos que se interpoñan contra os acordos en materias delegadas que se teñen detalladas nos apartados anteriores.

C) As atribucións que lle atribúan as leis.

CUARTO.–Fixar como periodicidade para as sesións ordinarias os luns cada quince días, ás 13.45 horas.

Realizará a súa primeira sesión o luns 01 de xullo de 2019 ás 13.45 horas.

QUINTO.–A Alcaldía poderá revocar en calquera momento as delegacións efectuadas seguindo as mesmas formalidades aplicadas para outorgalas.

SEXTO.–A Alcaldía poderá avocar en calquera momento a competencia delegada de acordo co que dispón o artigo 10 da Lei 40/2015, de 1 de outubro, de Réxime Xurídico do Sector Público.

SÉTIMO.–Da presente resolución darase conta ao pleno na primeira sesión que celebre, notificándose, ademais, persoalmente aos designados, e publicándose no boletín oficial da provincia, sen prexuízo da súa efectividade dende a súa promulgación, conforme se indica no número 1 do artigo 23 da Lei 7/1985, do 2 de abril, Reguladora das bases do Réxime Local, e o artigo 52.4 do Real Decreto 2568/1986, do 28 de novembro, polo cal se aproba o Regulamento de Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das Entidades Locais.”

En Cedeira, 26 de xuño de 2019.

O alcalde

Pablo Diego Moreda Gil

2019/5167

Enviado por Tono el Lunes, 01 julio a las 11:08:33 (101 Lecturas)
(¿Comentarios? | Puntuación 0)

 PODEMOS Cedeira :::: 1º ano perdido

PHP-Nuke


1º ANO PERDIDO

Cando se ven de cumprir un ano de goberno municipal, o balance que facemos é de ser un ano perdido.Afirmamos isto porque, seguindo a liña marcada polo PP, continúase coas privatizacións e dando un trato “preferente” aos familiares e amigos.

As actuacións que se levan a cabo son improvisadas como resultado das diferentes subvencións que chegan ao concello e incluso algunha publicación afín ao goberno cando se cumprían os 100 días de goberno afirmaba: “A cidadanía precisa dispor dunha folla de ruta…un eixo programático ao que se comprometen as tres forzas”.

Desde Podemos Cedeira solicitamos que se faga público o programa de goberno (si é que existe), que debería marcar as liñas mestras dun goberno serio e que a despois de máis dun ano, ninguén coñece…


Enviado por Tono el Martes, 05 julio a las 23:31:47 (550 Lecturas)
(Leer más... | 1009 bytes más | ¿Comentarios? | Puntuación 5)

 PODEMOS Cedeira :::: Denuncia

PHP-Nuke
INDEFENSIÓN CIDADÁ

En Podemos Cedeira entendemos que o concello, como institución máis cercana á cidadanía, debería ser a que garanta os dereitos da  súa veciñanza de xeito máis directo e firme.

Pois ao igual que ocorría co goberno do PP, os responsables do triunvirato, dedícanse a favorecer e “empuxar” determinados asuntos de certos cidadáns e a retrasar e “dificultar” os de outros…

Como se pode comprobar no documento adxunto, a mesma Valedora do Pobo “sufre” a deixadez e pasotismo dos responsables municipais aos que require por segunda vez que lle remita o informe solicitado.

Diante deste tipo de situacións fainos sentir “vergoña allea” e solicitamos algo moi básico, pero difícil de conseguir en política, que dunha vez por todas, se trate a todas as persoas por igual.


© 2016 :: PODEMOS Cedeira

Enviado por Tono el Jueves, 02 junio a las 23:27:55 (475 Lecturas)
(Leer más... | 1152 bytes más | ¿Comentarios? | Puntuación 5)

 PODEMOS Cedeira :::: Denuncia

PHP-NukeA BEIRARRÚA DA RIBEIRA

A beirarrúa pola que se pode acceder á Ribeira, foi realizada polo concello coa axuda do Plan E polo anterior goberno do PSOE, agora outra vez no poder.Coma outras obras , poderíamos considerala coma unha “chapuza”, que temos que sufrir a veciñanza da vila e en especial á xente do lugar.

Como se pode ver nas fotografías, hai tramos que non se poden empregar pola gran cantidade de auga sen canalizar que discorre por ela e que en algún tramo incluso atravesa a rúa e anega a propiedade da outra beira causando importantes danos na mesma.

Desde Podemos Cedeira, solicitámoslle encarecidamente aos herdeiros do goberno que realizou a obra,que reparen as graves deficiencias que presenta e  supoñen un gran risco para a poboación e as casas próximas.


© 2016 :: PODEMOS Cedeira

Enviado por Tono el Lunes, 23 mayo a las 23:13:40 (384 Lecturas)
(Leer más... | 1052 bytes más | ¿Comentarios? | Puntuación 5)

 Concello de Cedeira ::: Nota de prensa

PHP-NukeUNS 400 RAPACES DE CEDEIRA PARTICIPAN NAS PRIMEIRAS OLIMPIADAS ESCOLARES

CEDEIRA, 21 de maio de 2016.-

Uns 400 nenos do colexio Nocolás del Río participaron nas primeiras Olimpiadas Escolares, unha iniciativa que nace para quedarse. O campo de fútbol O´Beco  acolleu o desenvolvemento nunha actividade organizada polo centro escolar, que contou coa axuda de clubes e profesionais do deporte para levala á practica. O programa, que foi incluído dentro do horario lectivo, abarcou disciplinas como salto de altura, lanzamento de peso e xabalina, carreiras de velocidade e circuíto de rapidez e habilidade, entre outras.

O esforzo de todos os participantes se veo recompensado cun diploma e os tres mellores de cada proba levaron ademais para súas casas medallas de ouro, prata e broce.


© 2016 :: Concello de Cedeira

Enviado por Tono el Domingo, 22 mayo a las 22:43:34 (395 Lecturas)
(Leer más... | 1026 bytes más | ¿Comentarios? | Puntuación 5)

 PP Cedeira ::: Denuncia

PHP-Nuke
RÚA REAL Nº 20

Esta é a dirección onde no famoso Plan E,levado a cabo no ano 2009 polo goberno socialista, cometeuse unha das maiores inxustizas nesta vila nos últimos anos.Estas obras, que consistiron na separación de augas pluviais e fecais no casco histórico, ocasionaron graves danos en varias vivendas.

Estas obras xestionadas polo goberno do PSOE local, converteron esta casa en inhabitable, polo feito de que a casa é atravesada por un chorro de auga permanente.Isto provocou que os propietarios da casa tiveran que denunciar ao concello, xa que incluso foron multados polo mesmo por verter auga á rúa, tendo que facer un gran desenvolvemento económico e obrigando aos donos da casa a vivir de alugueiro.

Os gobernantes actuais, seguindo a liña dos anteriores, teñen a “desfachatez” de solicitarlle por escrito aos propietarios que expoñan cales son os problemas da vivenda, cando no concello xa dispoñen de toda a documentación do expediente.

Desde Podemos Cedeira, solicitamos aos responsables municipais que tomen as medidas oportunas para solucionar “de xeito urxente” o problema e que aínda que o sufrimento persoal é irreparable, que a vivenda poida volver a ter esta consideración.

Enviado por Tono el Sábado, 21 mayo a las 23:11:38 (369 Lecturas)
(Leer más... | 1373 bytes más | ¿Comentarios? | Puntuación 5)

 Concello de Cedeira ::: Nota de prensa

PHP-NukeO CONCELLO DE CEDEIRA INTRODUCE MELLORAS NA PÁXINA WEB, POLO QUE DEIXARÁ DE FUNCIONAR DOUS DÍAS

CEDEIRA, 20 de maio de 2016.-

Co obxectivo de mellorar o servizo que se presta aos veciños o Concello inicia a actualización da súa páxina web (www.cedeira.gal) para dotala de novos contidos e facela máis dinámica e participativa. Estes traballos necesitarán que a páxina deixe de funcionar alomenos durante dous días da vindeira semana, pero os responsables municipais queren advertir xa aos veciños para evitar equívocos ou especulacións.

O Concello  lembra ademais a aqueles hostaleiros que aínda non o fixeron que poden achegar os datos do seus negocios para promocionalos a través da páxina web. O goberno entende que é una boa maneira de dar a coñecer a oferta do municipio en restauración e hostalería e pide aos empresarios que participen nunha iniciativa “beneficiosa para todos”.

Enviado por Tono el Sábado, 21 mayo a las 23:08:32 (345 Lecturas)
(Leer más... | 1022 bytes más | ¿Comentarios? | Puntuación 5)

 Concello de Cedeira ::: Nota de prensa

PHP-NukeO CONCELLO DE CEDEIRA DISTRIBÚE CARTEIS INFORMATIVOS ANTES DE EMPEZAR A MULTAR O APARCAMENTO ENRIBA DAS BEIRARRÚAS

CEDEIRA, 18 de maio de 2016.-

No día de hoxe deu comenzo unha campaña informativa coa que o Concello de Cedeira trata de darlle unha oportunidade aos condutores antes de sancionalos por aparcar os coches enriba das beirarrúas. A “tolerancia cero” con este incumprimento empezará as partir do día 13 de xuño, data na que comezará a multarse este comportamento. A iniciativa disuasoria, que leva por  lema “As beirarrúas son para os peóns”, consiste na distribución dun total de 200 carteis noutros tantos establecementos comerciais da vila cedeiresa, nos que se lembra que hai que deixar nos veículos nas zonas habilitadas para tal fin.

O alcalde, Pablo Moreda Gil, sinalou ao respecto que “o Concello non quere multar” pero engadiu que hai que cumprir as normas que garanticen os dereitos de todos os veciños, “tamén de aqueles que van en cadeira de rodas ou cun carro de bebé”.
nota

Enviado por Tono el Sábado, 21 mayo a las 23:06:48 (382 Lecturas)
(Leer más... | 1183 bytes más | ¿Comentarios? | Puntuación 5)

 PODEMOS Cedeira :::: PLENOS

PHP-Nuke
GRAVACIÓN DOS PLENOS MUNICIPAIS

Os plenos municipais poderán ser vistos e escoitados ( ao seguinte día da súa celebración) en podemoscedeira.blogspot.com , xa que os gravaremos ao abeiro  da sentenza do Tribunal Supremo do 27/08/15.

O actual grupo de goberno formado polo triunvirato, informou que os plenos se realizarían de xeito bimensual os derradeiros mércores de mes ás 20.00 e que esperaban que asistisen un gran número de veciñ@s...

Pois nada máis lonxe da realidade: houbo plenos todos os meses (60 euros por concelleir@), diferentes días (sábados,xoves…) e  a todas horas (algún ás 13.30 ou ás 15.30) e moitos deles sen ningún tipo de publicidade (a parte do “rancio” papel no taboleiro do concello).

Desde Podemos Cedeira, con esta decisión, pretendemos facer a política máis permeable e accesible á cidadanía, dadas as dificultades que ten a xente do común de coñecer a política municipal pola falta de transparencia municipal.


Enviado por Tono el Sábado, 21 mayo a las 23:04:18 (386 Lecturas)
(Leer más... | 1125 bytes más | ¿Comentarios? | Puntuación 5)

 3ª CARRERA NOCTURA SAN ISIDRO – CEDEIRA

PHP-Nuke3ª CARRERA NOCTURA SAN ISIDRO – CEDEIRA

El próximo 7 de mayo, a partir de las 22:00 horas, tendrá lugar en San Isidro la Carrera Nocturna de San Isidro, que este año acoge su tercera edición. Esta prueba la organiza el Club Natación Cedeira – Muebles y Carpintería García.

Será la primera prueba puntuable para la I edición del circuito de carreras “Corre polo Norte”.

Las pruebas de menores comenzarán con la categoría Benjamín, con una distancia de 800 metros, para continuar a las 22:15 horas con las categorías Alevín e Infantil , que recorrerán 1.800 metros.

Apróximadamente a las 22:30 se dará la salida en San Isidro a la prueba de Absolutos, con un recorrido de 5.000 metros de distancia que partirá por el paseo marítimo para luego seguir bordeando el rio condomiñas, pasando por el paseo fluvial y Cedeira vieja, enfilar el puente nuevo y seguir por el paseo marítimo para finalizar la 3ª nocturna san Isidro de Cedeira.

Las inscripciones tanto para esta prueba como para el resto del circuito “Corre polo Norte” se realizarán a través de la plataforma de inscripciones de la web de www.prueba-t.es.
Habrá trofeos para los tres primeros clasificados de cada categoría Masculina y Femenina.
Al término de la prueba se realizará una sesión de Zumba abierta a todo el público y participantes allí presentes.

Al igual que el año pasado se contará con los servicios de guardarropa, duchas en el pabellón polideportivo municipal y avituallamiento sólido y líquido.


© 2016 - Concello de Cedeira

Enviado por Tono el Domingo, 10 abril a las 20:58:51 (444 Lecturas)
(Leer más... | 1810 bytes más | ¿Comentarios? | Puntuación 5)

 Concello de Cedeira ::: Nota de prensa

PHP-NukeBOA SINTONÍA ENTRE O CONCELLO DE CEDEIRA E OS VECIÑOS DE ESTEIRO PARA EVITAR A CONSTRUCIÓN DA PLANTA DE GAS NO LUGAR DE BARRAL


CEDEIRA, 8 de abril de 2016.-

O Concello de Cedeira atopou nos veciños de Esteiro -afectados pola posible construción dunha planta de almacenamento de gas licuado- os mellores aliados para evitar a execución dun proxecto ao que a administración local xa presentou alegacións, principalmente pola zona elixida.

Durante algo máis dunha hora, veciños, técnicos municipais e membros do goberno cedeirés -entre os que se atopaban o alcalde, Pablo Moreda, e a concelleira delegada de Urbanismo, María Xosé Rodríguez- compartiron informacións e unha postura unánime de rexeitamento a unha actuación que incumpre a lexislación urbanística e carece de autorizacións sectoriais, entre outra documentación.

Pablo Moreda saiu moi satisfeito da reunión por considerar que existe boa sintonía entre os afectados e os gobernantes para reconducir a construción da planta e buscarlle unha mellor ubicación, evitando a realización da obra inicialmente pensada para o lugar de Barral.

O Concello segue mantendo que o polígono da Trabe podería ser unha alternativa viable. A partir de agora serán os propios veciños os que leven a iniciativa con respecto a este asunto e, como punto de partida, xa asumiron hoxe o compromiso de celebrar reunións para informar á poboación en xeral e para comezar a valorar outras posibles iniciativas, entre as que non se descartan mobilizacións e unha campaña de recollidas de firmas.

O Concello, pola súa banda, apoiará as accións veciñais por entender que son eles, os cedeireses, os principales prexudicados pola realización unha obra moi alonxada dos intereses xerais dunha localidade que aposta polo progreso pero non está disposta a renunciar a súa calidade de vida polos interese de algunhas empresas, dixo o alcalde.

Pola súa parte, o presidente de la AVV Esteiro, Manuel Cancio, considerou un avance o feito de contar coa axuda do goberno para evitar a construción da planta no lugar de Barral, do que destacou que é unha zona privilexiada e a peor que se poida pensar para a realización dunha obra como esta.


© 2016 - Concello de Cedeira

Enviado por Tono el Domingo, 10 abril a las 20:53:15 (388 Lecturas)
(Leer más... | 2482 bytes más | ¿Comentarios? | Puntuación 5)

 Concello de Cedeira ::: Nota de prensa

PHP-NukeO CONCELLO INVISTE MÁIS DE 3.OOO EUROS NUNHAS MARQUESIÑAS E DETECTA UN VERTEDOIRO INCONTROLADO NO MONTE DE BRAÑÓN, EN SAN ROMÁN


CEDEIRA, 6 de abril de 2016.

O goberno de Cedeira vén de poñer en servizo dúas novas marquesiñas do servizo de transporte público, unha no lugar de Vilarnovo e outra no de Sisalde. O equipo municipal responde deste xeito ás demandas veciñais de ambas as dúas zonas, onde levaban un tempo queixándose da ausencia dun lugar no que protexerse no caso de choiva, sobre todo pensando nos nenos que collen o bus escolar.

O Concello asumiu de forma individual a realización dunhas obras nas que se investiron 3.200 euros e que, a dicir dos beneficiarios, responden ás súas esixencias.

Tamén será a administración municipal a que, a través da empresa de recollida de lixo, se faga cargo da limpeza do vertedoiro incontrolado que, nunha inspección rutinaria, foi localizado no monte de Brañón, na parroquia de San Román. As tarefas faranse de maneira inmediata e, dende o equipo de goberno, lémbrase aos veciños e veciñas que dispoñen dun punto limpo gratuíto e operativo case todos os días da semana.

O alcalde, Pablo Moreda Gil, considera que ten que haber por parte de todos unha actitude de respecto ao medio ambiente para evitar imaxes como as que alertaron da existencia do vertedoiro nun lugar de tránsito.

Enviado por Tono el Jueves, 07 abril a las 18:13:48 (377 Lecturas)
(Leer más... | 1511 bytes más | ¿Comentarios? | Puntuación 5)

 Concello de Cedeira ::: Nota de prensa

PHP-NukeO CONCELLO SALIENTA A RESPOSTA DA XENTE ANTE O PROBLEMA DOS REFUXIADOS SIRIOS E A CONTRAPÓN Á ACTITUDE DA UNIÓN EUROPEA

CEDEIRA, 6 de abril de 2016.-

O Concello de Cedeira vén de rematar a recollida de axuda para os refuxiados sirios, na que se volcou toda a localidade, segundo destacaron desde o goberno local.  Tanta foi a colaboración que aínda están traballando no empaquetado das donacións e nos Servizos Sociais municipais apílanse montóns de caixas á espera do seu traslado a Ferrol. Será a semana que vén cando se faiga entrega de todo o material recollido no cuartel Sánchez Aguilera, onde o Concello ferrolán -co que colabora a de Cedeira- ten o “centro de operacións” para canalizar a axuda.

Desde Cedeira, as caixas trasladaranse utilizando o camión municipal, que terá que facer varias viaxes, e desde Ferrol formalizarase a entrega aos refuxiados. O goberno mostrouse gratamente sorprendido pola resposta veciñal á petición de axuda e contrapuxo a actitude da xente coa de institucións como a Unión Europea “que lle da as costas ao problema”.

A poboación, recalcan, “organízase pola súa conta e actúa”. Os alimentos non perecedeiros, produtos de hixiene e roupa recollidos tentarán paliar a situación destas persoas “que tan mal o están pasando” grazas á “humanidade” dos veciños e veciñas, insiste o equipo de goberno, que recorda que as dúas semanas que se estableceran nun principio para a recollida de axuda tiveron que limitarse a unha porque se vían desbordados.


Enviado por Tono el Jueves, 07 abril a las 18:11:33 (385 Lecturas)
(Leer más... | 1673 bytes más | ¿Comentarios? | Puntuación 5)

 Concello de Cedeira ::: Nota de prensa

PHP-NukeO GOBERNO COÑECERÁ O VENRES QUE OPINIÓN TEÑEN OS VECIÑOS SOBRE CONSTRUCIÓN DA PLANTA DE GAS NA PARROQUIA DE ESTEIRO


CEDEIRA, 6 de abril de 2016.

Medicións incorrectas, imprecisións, falta de documentación e razóns medioambientais, paisaxísticas e patrimoniais son só algunhas dos moitos argumentos que levan  ao Concello de Cedeira a opoñerse á construción dunha planta de almacenamento e regasificación de gas licuado (GNL) no lugar de Barral, na parroquia de Esteiro.

O equipo de goberno presentou hai días as súas alegacións ao proxecto ante o organismo competente, mentres que agora, e coa intención de informar e consultar aos afectados máis directos, os responsables locais convocan aos veciños da zona a unha reunión que terá lugar o venres, a partir das doce do mediodía, no Concello. A finalidade, segundo apuntou o alcalde, Pablo Moreda Gil, é dar a coñecer o que o Concello leva  feito para evitar a instalación da planta, cuxa ubicación prevista está xunto a espazos de Rede Natura, zonas de Especial Protección dos Valores Naturais (Zepvn) e a lugares de Interese Comunitario (LIC), entre outras posibles afeccións.

Os servizos de auga, saneamento e electricidade, así como alo menos dúas concas hidrográficas tamén veríanse afectadas pola actuación promovida pola empresa Gas Galicia. Nun principio o Concello tampouco descarta que o proxecto poida ser trasladado a área industrial da Trabe

 Os responsables municipais tamén informarán aos asistentes á reunión da posibilidade de formular alegacións a título individual, trámite para o que os interesados poderían contar coa axuda de expertos do colectivo ecoloxista Adega.

O alcalde non descarta nun futuro ampliar a convocatoria do venres para coñecer a opinión da maioría dos veciños con respecto a planta que Gas Galicia prevé construír na zona de Esteiro.
nota

Enviado por Tono el Jueves, 07 abril a las 18:07:27 (368 Lecturas)
(Leer más... | 2033 bytes más | ¿Comentarios? | Puntuación 5)

 PODEMOS Cedeira :::: Denuncia

PHP-NukeGABINETE DE PRENSA MUNICIPAL


Os representantes municipais veñen de contratar á empresa Pingota Comunicación para que leve a cabo o gabinete de prensa municipal durante o ano 2016 por un importe de 14.399 euros.

A noticia, que podería parecer unha inocentada, é totalmente real xa que foi aprobada  recentemente pola xunta de “desgoberno municipal”como figura no documento adxunto.
Parece ser que os representantes do triuvirato aínda non se enteraron de que  gobernar é sinónimo de “priorizar” e o asesoramento do goberno municipal en temas de comunicación,  non é precisamente unha prioridade para a veciñanza.

Desde Podemos Cedeira entendemos que  este feito supón un auténtico despilfarro e que  é unha mostra más da “política do postureo” levada a cabo polos  elitistas inquilinos do concello


© 2016 - PODEMOS Cedeira

Enviado por Tono el Jueves, 07 abril a las 01:15:25 (441 Lecturas)
(Leer más... | 1169 bytes más | ¿Comentarios? | Puntuación 5)

 Concello de Cedeira ::: Nota de prensa

PHP-NukeA RESPOSTA DOS CEDEIRESES Á PETICIÓN DE AXUDA PARA OS REFUXIADOS LEVA AO CONCELLO A LIMITAR A CAMPAÑA ATA O MARTES 5 DE ABRIL

CEDEIRA, 1 de abril de 2016.-

A excelente resposta dos cedeireses ao chamamento do Concello para realizar donacións de material para os refuxiados sirios leva á institución municipal a limitar a campaña, que en principio íase prolongar durante toda a semana que vén, só ata o martes 5 de abril. A solidariedade dos veciños desbordou totalmente as previsións municipais, e por iso -o mesmo que sucedeu en Ferrol, Concello co que colabora o de Cedeira para canalizar esta recollida- anúnciase que unicamente se recollerán produtos de hixiene -que segue a ser o máis demandado- e, en todo caso, alimentos non perecedeiros. Poderanse depositar na sé dos Servizos Sociais, no edificio do auditorio, exclusivamente ata o martes en horario de mañá. Non se precisa máis roupa, polo que se fai saber aos veciños que non deben entregala.

O Concello expresa o seu agradecemento aos cedeireses pola axuda prestada aos refuxiados.


Enviado por Tono el Sábado, 02 abril a las 20:39:12 (364 Lecturas)
(Leer más... | 1171 bytes más | ¿Comentarios? | Puntuación 5)

 Concello de Cedeira ::: Nota de prensa

PHP-NukeGALEATRO LEVA A CEDEIRA UN ESPECTÁCULO TEATRAL INTERACTIVO PARA IDENTIFICAR CONDUTAS MACHISTAS

CEDEIRA, 31 de marzo de 2016.

 O Auditorio de Cedeira acollerá este sábado as 20.00 horas a representación da obra de teatro “Identifica-t”, a cargo da compañía Galeatro, un espectáculo que tenta aportar un gran de area na loita contra o machismo que todavía pervive en pleno século XXI. A erradicación de condutas deste tipo é o que persegue Galeatro valéndose dunha iniciativa interactiva na que será o público o que terá que identificar os comportamentos que promoven a violencia machista.

O formato de “Identifica-t” é o dun concurso de televisión de carácter didáctico, ao longo do que van aparecendo condutas machistas en diferentes contextos como a música, a publicidade, as redes sociais ou as relacións persoais. A obra está dirixida a un público adulto e xuvenil e o custo da entrada é de 2,5 euros.

“Identifica-t” forma parte da programación de Agadic (Axencia Galega das Industrias Culturais).


Enviado por Tono el Viernes, 01 abril a las 23:07:14 (378 Lecturas)
(Leer más... | 1152 bytes más | ¿Comentarios? | Puntuación 5)

 PP Cedeira ::: Denuncia

PHP-NukeÁrbores na praza do Peixe

Rubido denuncia «a supresión» de dúas árbores na praza do Peixe «para un concerto de rock, deshumanizando o deseño orixinal que pretendía gañar espazo peonil». Moreda di que se fixo a petición do colectivo Zona vella «que quere dinamizar a zona e poder organizar alí eventos».

Enviado por Tono el Jueves, 31 marzo a las 00:01:26 (398 Lecturas)
(Leer más... | 483 bytes más | ¿Comentarios? | Puntuación 5)

 PP Cedeira ::: Denuncia

PHP-NukeO PP de Cedeira denuncia o uso «político» da web do Concello

O PP cedeirense denuncia «o uso indebido da páxina web e o Facebook oficial do Concello» por parte do goberno local. «É a segunda vez que ocorre, ambos deben ser para transmitir información oficial, pero non para utilizar en situación de vantaxe no debate político, salvo que se decida regular o acceso á web en situación de igualdade por parte de todos os grupos», sostén o portavoz, Luis Rubido.

«Non queremos que a web teña mensaxes políticas, non é ou lugar adecuado para iso, démoslle a oportunidade a Podemos de publicar un texto, en resposta a outro anterior do goberno», recoñece o alcalde, o socialista Pablo Moreda.


© 2016 :: Concello de Cedeira

Enviado por Tono el Miércoles, 30 marzo a las 23:58:36 (372 Lecturas)
(Leer más... | 965 bytes más | ¿Comentarios? | Puntuación 5)

 PODEMOS Cedeira :::: Denuncia

PHP-NukePRAZAS DE APARCAMENTO PARA DISCAPACITADOS


O actual goberno do tripartito,ven de suprimir  unha das dúas prazas de aparcamento para discapacitados do casco histórico, o que supón o 50% das mesmas.

A este feito,xa grave de por si, únese o de que a praza que actualmente está en vigor,atópase nunha curva con escasa visibilidade e non ten sinalización vertical.

Imaxinamos que o farían porque dúas prazas para discapacitados, pareceríanlles moitas, ou porque necesitaban reservar máis prazas para “personalidades”destacadas da vila…

En calquera caso desde Podemos Cedeira,solicitamos que se repoña a praza suprimida e, a que aínda está en vigor,que sexa trasladada a outro máis cómodo  de aparcar e se sinalice de xeito correcto.

Con respecto á Lei 10/2014, da Xunta de Galicia, de accesibilidade,na sección 1, artigo 8, referente aos aparcamentos para minusválidos,dí:

"Deberá existir 1 praza por cada 40 prazas ou fracción...Asimesmo instalaranse sinais verticais co texto: "Praza reservada para persoas con movilidade reducida".

Por todo o anteriormente exposto,no casco histórico,entre as rúas Ezequiel López,Rúa do Mariñeiro e Arriba da Ponte,debería existir polo menos 4 prazas de aparcamento para minusválidos.


© 2016 - PODEMOS Cedeira

Enviado por Tono el Miércoles, 30 marzo a las 23:48:46 (366 Lecturas)
(Leer más... | 1548 bytes más | ¿Comentarios? | Puntuación 5)

 Concello de Cedeira ::: Nota de prensa

PHP-NukeO ÉXITO DOS OBRADOIROS DE MINERAIS LEVA AO CONCELLO A ORGANIZAR NOVAS INICIATIVAS XEOLÓXICAS DE CARA AO VERÁN

CEDEIRA, 28 de marzo de 2016.-

Os obradoiros de minerais impartidos a fin de semana en  Cedeira  polo xeólogo Francisco Canosa foron todo un éxito de participación, máis alá das expectativas de asistencia. No caso dos destinados a maiores superáronse as 20 prazas fixadas e, no dos nenos, foron 18 os participantes.

Os máis pequenos achegáronse ao mundo dos minerais dun xeito didáctico, mentres que os adultos coñeceron as propiedades dos minerais, as diferenzas entre naturais e sintéticos e a resposta ante o efecto luz, a denominada termoluminiscencia.

Ante o interese polos obradoiros, o Concello ten intención de apostar por novas iniciativas. Así, ten case pechadas tres rutas guiadas de cara ao verán que contarán coa colaboración deste mesmo xeólogo.

Trátase de itinerarios con tres escalas de dificultade (baixa, media e alta). A máis accesible é a xeoruta do cromo, que sairá do cruce de Teixedelo e rematará na garita de Herbeira.

A media é a xeoruta dos cantís, que comezará en Chao do Monte ata Tarroiba. E, finalmente, xa para expertos, está a xeoruta Praia Negra, que percorre os cantís desde o cruce de Teixedelo. O Concello organizará as rutas a partir do mes de xullo.


Enviado por Tono el Miércoles, 30 marzo a las 23:42:44 (401 Lecturas)
(Leer más... | 1440 bytes más | ¿Comentarios? | Puntuación 5)

 Concello de Cedeira ::: Nota de prensa

PHP-NukeCEDEIRA RECOLLE DONACIÓNS ENTRE OS VECIÑOS PARA AXUDAR AOS REFUXIADOS SIRIOS


CEDEIRA, 26 de marzo de 2016.-

O Concello de Cedeira comezará a recoller o luns 28 axuda para os refuxiados sirios entre os veciños da vila, segundo informou a concelleira de Servizos Sociais, Manuela López Rodríguez.

As persoas que queiran colaborar con esta iniciativa solidaria poderán deixar mantas, sacos de durmir, tendas de campaña, medicinas, aparatos de ortopedia, víveres non perecedeiros -se se trata de carne en conserva que non sexa de porco-, roupa de abrigo, calzado de inverno, material escolar e, en definitiva, todas aquelas cousas que poidan axudar ás familias que fuxen da guerra en Siria no punto de recollida.

Este situarase no edificio de Servizos Sociais -terceira planta do auditorio- e as donacións poderanse realizar durante quince días desde o luns, en horario de mañá, de nove a dúas. A iniciativa desenvólvese en colaboración co Concello de Ferrol, ao que o de Cedeira agradece a súa axuda, en especial ao coordinador local de Seguridade, Santiago Troitiño, e aos bombeiros.

Así, o material que se recolla na vila será trasladado despois ao antigo cuartel ferrolán Sánchez Aguilera, desde onde será canalizado o envío aos refuxiados.


Enviado por Tono el Domingo, 27 marzo a las 21:29:14 (421 Lecturas)
(Leer más... | 1397 bytes más | ¿Comentarios? | Puntuación 5)

 Concello de Cedeira ::: Nota de prensa

PHP-NukeO ÉXITO DO I PEIXE ROCK PROMETE CONSOLIDALO COMO CITA ANUAL

CEDEIRA, 26 de marzo de 2016.-

O éxito da primeira edición do festival Peixe Rock en Cedeira non deixa lugar a dúbidas: o ano que vén, máis. Fran Zaera, responsable da Asociación de Comerciantes da Vila Vella -que organizou as actuacións xunto co Concello- está máis que satisfeito dos resultados, da cantidade de xente que participou e mesmo do tempo, xa que por máis que as previsións daban que pensar respetou a celebración e só caeron “dous chaparróns”.

Os tres grupos cos que se estreou o Peixe Rock -que, como indica o seu nome, desenvolveuse nunha carpa situada na praza do Peixe- encheron de música Cedeira desde as 22.30 horas ata as tres da mañá, porque o público quería máis e porque, como apunta Zaera, “había moi bo ambiente”. Kozmic Blues, Faraway Place e The Way Coole García Show, todos eles grupos emerxentes no panorama musical de Ferrolterra, fixeron de Cedeira na noite de Venres Santo o templo do rock.

E os hostaleiros da vila tamén teñen que estar satisfeitos dos resultados da iniciativa para os seus negocios.

O Peixe Rock promete, deste xeito, converterse nunha cita obrigada para as vacacións de Semana Santa e para contribuír á dinamización do casco vello cedeirés.


© 2016 - Concello de Cedeira


© 2016 - Concello de Cedeira


Enviado por Tono el Domingo, 27 marzo a las 21:27:25 (413 Lecturas)
(Leer más... | 1671 bytes más | ¿Comentarios? | Puntuación 3.66)

 Concello de Cedeira ::: Nota de prensa

PHP-NukeOS OBRADOIROS GRATUITOS SOBRE MINERAIS CELEBRARÁNSE ESTA FIN DE SEMANA NA SALA ÁNCORA

CEDEIRA, 24 de marzo de 2016.-

O Concello de Cedeira adica esta fin de semana a divulgar o recursos minerais existentes no municipio e, en xeral, en toda a contorna do Ortegal. O xeólogo Francisco Canosa será a persoa encargada de impartir dous obradoiros, un pensado para nenos con idades comprendidas entre os oito e os doce anos, que será o sábado, e outro dirixido a adultos. Este último terá lugar o domingo e, ata agora, a convocatoria espertou o interese de quince persoas, polo que só quedan cinco prazas libres (cada convocatoria ten 20).

Desde o goberno municipal invítase aos veciños a inscribirse nas oficinas do Concello para non quedar sen participar. Os obradoiros son gratuítos e, tal e como explicou o experto, a experiencia porá a nenos e adultos en contacto coa riqueza xeológica de “primeira categoría” que existe na zona do Ortegal. O obradoiro infantil impartirase o sábado en horario de tarde, entre as cinco e as nove.

En canto ao programa pensado para os maiores, que terá lugar o domingo en horario de mañá,  irá un pouco máis alá, xa que se buscará explicar aquelas características que fan do Ortegal un dos destinos máis atractivos para xeólogos de medio mundo.

A sala Áncora, situada na praza Roxa, acollerá a celebración da actividade.


Enviado por Tono el Sábado, 26 marzo a las 17:40:36 (404 Lecturas)
(Leer más... | 1497 bytes más | ¿Comentarios? | Puntuación 5)

 Concello de Cedeira ::: Nota de prensa

PHP-NukeO I PEIXE ROCK FARÁ DA VILA DE CEDEIRA A CAPITAL DO ROCK NA NOITE DE VENRES SANTO

CEDEIRA, 22 de marzo de 2016.

A asociación de comerciantes da Vila Vella e o Concello farán de Cedeira a capital do rock na comarca coincidindo coa festividade de Venres Santo. Para esa noite está prevista a celebración do I Peixe Rock que, como o seu propio nome indica, desenvolverase na praza do Peixe para aproveitar a mellora que se fixo neste espazo, como indica un dos seus promotores, Fran Zaera .

O festival estrearase coa participación de tres grupos da zona: Kozmic Blues, Faraway Place e The Way Cool García Show, que cos seus respectivos repertorios -todos co rock como nexo de unión, desde o de aires soul ata o máis duro- encherán de música o espazo que rodea á praza do Peixe ata as dúas da mañá. Kozmic Blues, premiados no Lidera Ferrol 2015, teñen xa un álbum, “Premonition”, que agora levarán a Cedeira, mentres que Faraway Place obtivo un premio en Vigo recentemente. The Way Cool García Show completa o trío de novos músicos de Ferrolterraque darán moito que falar.

Aínda que nesta primeira edición optouse por contar con bandas do contorno, non se descarta ir máis aló, sempre co obxectivo de proporcionar un espazo aos grupos noveis. Fran Zaera indica que a idea nace con vocación de continuidade nos próximos anos e que tenta –como o restodas actividades que organiza a entidade- atraer xente ao casco vello e mover tanto o comercio como, neste caso, a hostalería da zona.

Pensouse na xornada de Venres Santo porque, dentro destas datas vacacionais, é a que pode reunir a máis público. O orzamento desta primeira edición ronda os 2.000 euros.

Axenda:

Sala Áncora. Xoves 24 de marzo. Curso teórico de pesca deportiva en mar.
Palacete Municipal. Exposición itinerante do IX Premio Internacional de Are Gráfico Jesús Núñez.


Enviado por Tono el Miércoles, 23 marzo a las 22:25:37 (434 Lecturas)
(Leer más... | 2048 bytes más | ¿Comentarios? | Puntuación 5)


     Encuesta
A millor campaña foi a de :

PARTIDO POPULAR (P.P.)
PARTIDO DOS SOCIALISTAS DE GALICIA (PSdeG-PSOE)
IZQUIERDA UNIDA-ESQUERDA UNIDA (I.U.-EU)
ANOVA - IRMANDADE NACIONALISTA (ANOVA-IN)
BLOQUE NACIONALISTA GALEGO-ASEMBLEAS ABERTAS (BNG)Resultados
Encuestas

votos: 101
Comentarios: 0

     Noticia Destacada
Hoy aún no hay una Gran Noticia.

     Noticias Anteriores
Sábado, 19 marzo
· Concello de Cedeira ::: Nota de prensa
Viernes, 18 marzo
· PODEMOS Cedeira :::: Ampliación información
· Concello de Cedeira ::: Nota de prensa
Jueves, 17 marzo
· Fiesta del deporte
· PODEMOS Cedeira :::: Contas das Festas
· Concello de Cedeira ::: Nota de prensa
· Concello de Cedeira ::: Nota de prensa
Domingo, 13 marzo
· Concello de Cedeira ::: Nota de prensa
Sábado, 12 marzo
· Concello de Cedeira ::: Pleno
Jueves, 10 marzo
· Concello de Cedeira ::: Nota de prensa
Miércoles, 09 marzo
· PODEMOS Cedeira :::: Denuncia
· Concello de Cedeira ::: BOP
· Concello de Cedeira ::: Nota de prensa
· Concello de Cedeira ::: Nota de prensa
Domingo, 06 marzo
· PODEMOS Cedeira :::: Denuncia
Sábado, 05 marzo
· Concello de Cedeira ::: Nota de prensa
· Concello de Cedeira ::: Nota de prensa
Jueves, 03 marzo
· Concello de Cedeira ::: Nota de prensa
· Nota ::::: A. R. C.
· PODEMOS Cedeira ::::
· Concello de Cedeira ::: Nota de prensa
Martes, 01 marzo
· Concello de Cedeira ::: Nota de prensa
Domingo, 28 febrero
· PODEMOS Cedeira :::: DA REMUNICIPALIZACIÓN Á SUBROGACIÓN
· Concello de Cedeira ::: Nota de prensa
Sábado, 27 febrero
· Concello de Cedeira ::: Nota de prensa
Viernes, 26 febrero
· Concello de Cedeira ::: Nota de prensa
· Concello de Cedeira ::: Nota de prensa
Jueves, 25 febrero
· Concello de Cedeira ::: Nota de prensa
· Concello de Cedeira ::: Nota de prensa
Jueves, 07 enero
· Concello de Cedeira ::: Pleno

Artículos Anteriores
© 2003-2019 Café Bar A MARINA
Tódolos dereitos reservadosPHP-Nuke Copyright © 2005 por Francisco Burzi. Este es software libre y puedes redistribuirlo bajo licencia GPL. PHP-Nuke no cuenta con absolutamente ninguna garantía
Página Generada en: 1.92 Segundos