AC566 Ferrol - Cedeira NOVO TRAZADO SI !!!!!

Bienvenidos a Portal de Noticias Cedeira OnLine Café Bar A MARINA!

     Menú
· Home
· Archivo de Noticias
· Buscar
· Contáctese
· Encuesta
· Enlaces
· Enviar Noticia
· Estadísticas
· Temas

     Online
Actualmente hay 8 invitados, 0 miembro(s) conectado(s).

Eres un usuario anónimo. Puedes registrarte aquí

     Información


Concello de Cedeira

PHP-Nuke Espanol

Hosting Nuke

 Concello de Cedeira - Libre nomeamento

PHP-NukeLeopoldo Rubido, Alcalde do Concello de Cedeira:
"....  Canto menos persoal , mellor, hai que aforrar, ..."
( La Voz de Galicia 12-02-2013 )


RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA

Asunto :NOMEAMENTO DE PERSOAL EVENTUAL: ASISTENTE TÉCNICO ÁS
CONCELLERÍAS
Data decreto: 01/02/2012
Núm. Decreto: 40

Visto que na plantilla de persoal desta Corporación correspondente ó orzamento de 2012,previa modificación da mesma acordada na sesión plenaria do 25 de xaneiro de 2012, figura oposto de traballo de “Asistente técnico ás concellerías” como persoal eventual.

Considerando que corresponde a esta Alcaldía a provisión destes postos de traballo mediantelibre nomeamento, consonte as atribucións conferidas polo artigo 104.2 da Lei 7/1985, de 2 deabril, Reguladora das Bases do Réxime Local e artigo 250 da Lei 5/1997, de 22 de xullo, de Administración Local de Galicia.

Vista a proposta da Alcaldía, de 1 de febreiro de 2012.

Visto o escrito presentado por Don ************, con D.N.I. número ********-* na data de hoxe (rex. de entrada nº 571), declarando non estar incurso en causa de incompatibilidade para o desempeño do posto, ao abeiro do disposto na Lei 53/1984, do 26 de decembro, de Incompatibilidades do persoal adscrito ó servizo das Administracións Públicas.

No uso das atribucións conferidas pola lexislación vixente en materia de réxime local,

RESOLVO:

Primeiro.- Nomear a Don ***********, con D.N.I. número *********-* para ocupa-lo posto de “Asistente técnico ás concellerías”, reservado no cadro de persoal a persoal eventual, coas atribucións propias do posto, cunha dedicación do 50% da xornada laboral e a retribución que figura no orzamento vixente, que en cómputo mensual bruto ascende a 1.400,00€ a percibir en 14 pagas, máis a parte da Seguridade Social correspondente.

Segundo.- Don ********* poderá ser cesado libremente por esta Alcaldía, e en todo caso, cesará automáticamente cando se produza o cese ou expire o mandato desta Alcaldía.

Terceiro.- Os servicios prestados ó abeiro do presente nomeamento, non poderán ser invocados como méritos para o acceso á función pública ou á promoción interna.

Coarto.- O presente nomeamento e o seu réxime de retribución publicaráse no Boletín Oficial da Provincia, dándose conta do mesmo ó Pleno da Corporación na primeira sesión que celebre.

Así o ordena e dispón o Sr. Alcalde, do que eu, secretaria, dou fe.
Cedeira, 01/02/2012
O alcalde, A secretaria xeral,
Leopoldo Rubido Ramonde Mª Cristina Varela García


Link Concello de Cedeira


Link: La voz de Galicia - Resolución de Añlcaldía 
     Enlaces Relacionados
· Más Acerca de PHP-Nuke
· Noticias de Tono


Noticia más leída sobre PHP-Nuke:
Concello de Cedeira - Municipais Maio 2011


     Votos del Artículo
Puntuación Promedio: 5
votos: 1


Por favor tómate un segundo y vota por este artículo:

Excelente
Muy Bueno
Bueno
Regular
Malo


     Opciones

 Versión Imprimible Versión Imprimible


Tópicos Asociados

PHP-Nuke

"Concello de Cedeira - Libre nomeamento" | Entrar/Crear Cuenta | 0 Comentarios
Los comentarios son propiedad de quien los envió. No somos responsables por su contenido.

No se permiten comentarios Anónimos, Regístrate por favor
© 2003-2019 Café Bar A MARINA
Tódolos dereitos reservadosPHP-Nuke Copyright © 2005 por Francisco Burzi. Este es software libre y puedes redistribuirlo bajo licencia GPL. PHP-Nuke no cuenta con absolutamente ninguna garantía
Página Generada en: 0.17 Segundos