NOVO Centro de Saúde Sí !!!!

Bienvenidos a Portal de Noticias Cedeira OnLine Café Bar A MARINA!

     Menú
· Home
· Archivo de Noticias
· Buscar
· Contáctese
· Encuesta
· Enlaces
· Enviar Noticia
· Estadísticas
· Temas

     Online
Actualmente hay 12 invitados, 0 miembro(s) conectado(s).

Eres un usuario anónimo. Puedes registrarte aquí

     Información


Concello de Cedeira

PHP-Nuke Espanol

Hosting Nuke

PORTAL DE NOTICIAS CAFE BAR A MARINA 
© 2012 J. Danko


FORO

Email de contacto: cafebaramarina@cafebaramarina.com

 Concello de Cedeira ::: ANUNCIO

PHP-NukeANUNCIO

Con data 11.09.2023 foi ditada a Resolución de Alcaldía núm. 436/2023 que literalmente di:

“RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA

Asunto: MODIFICACIÓN DA HORA DAS SESIÓNS ORDINARIAS DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL


Mediante resolución de Alcaldía nº345/2023 de data 10.07.2023, resolveuse a constitución da Xunta de Goberno Local deste Concello, a designación dos membros da mesma e a determinación das súas atribucións.

Establécese como data e hora para a realización das sesións ordinarias os venres cada quince días, ás 13:00 horas.

Resultando que un dos membros da mesma, Dª Lucía Picos Aneiros, comunica a esta Alcaldía a imposibilidade de asistencia ás sesións venres ás 13:00 horas.

Polo exposto, RESOLVO:

PRIMEIRO.- Modificar o primeiro parágrafo do punto catro da resolución de Alcaldía nº345/2023 de data 10.07.2023, de tal xeito que quede redactado da seguinte maneira:

“Fixar como periodicidade para as sesións ordinarias os venres cada quince días, ás 13:45 horas.”

SEGUNDO.- Da presente resolución darase conta ao pleno na primeira sesión que celebre, notificándose, ademais, persoalmente aos designados, e publicándose no boletín oficial da provincia, sen prexuízo da súa efectividade dende a súa promulgación, conforme se indica no número 1 do artigo 23 da Lei 7/1985, do 2 de abril, Reguladora das bases do Réxime Local, e o artigo 52.4 do Real Decreto 2568/1986, do 28 de novembro, polo cal se aproba o Regulamento de Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das Entidades Locais.”

En Cedeira,11 de setembro de 2023

O Alcalde,

Pablo Diego Moreda Gil

Enviado por Tono el Viernes, 15 septiembre a las 00:35:51 (51 Lecturas)
(¿Comentarios? | Puntuación 0)

 Concello de Cedeira ::: ANUNCIO

PHP-NukeANUNCIO

Aprobación definitiva do Plan municipal de prevención e defensa contra incendios forestais do Concello de Cedeira.


O Pleno do Concello de Cedeira, en sesión ordinaria realizada o 30.03.2023, acordou a aprobación inicial do Plan municipal de prevención e defensa contra incendios forestais.

O expediente foi sometido a información pública polo prazo dun mes a contar dende o día seguinte ao da inserción do anuncio de aprobación inicial no Boletín oficial da Provincia, BOP nº 105 de 5 de xuño de 2023.

Durante o prazo de información pública non se presentaron reclamacións en relación coa aprobación inicial, polo que o Plan considérase definitivamente aprobado.

O texto do Plan municipal está a disposición dos interesados na sede electrónica do Concello.

Cedeira, 11 de setembro de 2023

O alcalde,

Pablo Diego Moreda Gil

Enviado por Tono el Viernes, 15 septiembre a las 00:34:24 (46 Lecturas)
(Leer más... | 968 bytes más | ¿Comentarios? | Puntuación 0)

 Concello de Cedeira - Xunta de Governo

PHP-NukeCONVOCATORIA
Vista a relación de expedientes elevados no correspondente expediente TEDeC, comunicada en data 3 de
agosto de 2023 pola Secretaría, a efectos da convocatoria da sesión ordinaria que a Xunta de Goberno
Local realizará o 4 de agosto de 2023.
No uso das facultades que me están conferidas ao abeiro do establecido no artigo 21.1.c) da Lei 7/1985, do
2 de abril, de Bases do Réxime Local, mediante o presente escrito convócaselle á sesión ordinaria que a
XUNTA DE GOBERNO LOCAL realizará, na Casa Consistorial, o próximo día 4 de agosto de 2023 ás
13:00 horas, en primeira convocatoria, e procederase en segunda de acordo co estipulado no artigo
113.1.c) do R.O.F., coa seguinte:
ORDE DO DÍA
1. APROBACIÓN, SE PROCEDE, DA ACTA DO 21.07.2023
2. APROBACIÓN DO PADRÓN DE ABOADOS CORRESPONDENTE AO 1º TRIMESTRE DO
ANO 2023 DE SUBMINISTRO DE AUGA E SUMIDOIROS
3. APROBACIÓN DO PADRÓN DE ABOADOS CORRESPONDENTE AO 2º TRIMESTRE DO
ANO 2023 DE SUBMINISTRO DE AUGA E SUMIDOIROS
4. APROBACIÓN DA CERTIFICACIÓN NÚM. 7 DA OBRA DE MELLORA DAS
BEIRARRÚAS NA AVDA. ESPAÑA, RÚA PONTE NOVA E OUTRAS. POS+ADIC 2/2021
5. PRÓRROGA DO CONTRATO DENOMINADO "SENDA PEONIL E AMPLIACIÓN DE
CALZADA EN CORDOBELAS. POS+2022"
6. APROBACIÓN DO EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DA OBRA «SUBSTITUCIÓN DE
CÉSPEDE ARTIFICIAL NO CAMPO DE FÚTBOL MUNICIPAL “O BECO”»
7. ASUNTOS VARIOS
A partir desta data ten Vde. á súa disposición, na Secretaría desta Corporación, os antecedentes
relacionados cos asuntos que figuran na orde do día.
En Cedeira, asinado dixitalmente
O ALCALDE
Pablo Diego Moreda Gil

Enviado por Tono el Miércoles, 16 agosto a las 04:49:18 (56 Lecturas)
(Leer más... | 1769 bytes más | ¿Comentarios? | Puntuación 0)

 Concello de Cedeira ::: ANUNCIO

PHP-NukeDelegación de funcións de Alcaldía no Primeiro Tenente de Alcalde

ANUNCIO

Con data 07.08.2023 foi ditada a Resolución de Alcaldía núm. 288/2023 que literalmente di:

“RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA

Asunto: DELEGACION DE FUNCIONS DE ALCALDIA NO PRIMEIRO TENENTE DE ALCALDE

Tendo previsto ausentarme do termo municipal o día 10 de agosto de 2023, e de conformidade co disposto no artigo 23.3 da Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das bases do réxime local; e no artigo 47 do Real Decreto 2568/1986, do 28 de novembro, polo que se aproba o Regulamento de organización, funcionamento e réxime xurídico das entidades locais,

RESOLVO:

Primeiro.- Delegar as función de Alcaldía no 1º Tenente de Alcalde, D. José Antonio Rodríguez Arribe, a fin de que substitúa na totalidade das citadas funcións o día 10 de agosto de 2023.

Segundo.- Notificar a presente Resolución ó interesado, así como publicala no taboleiro de edictos da Corporación e no Boletín Oficial da Provincia.”

En Cedeira, 8 de agosto de 2023

O Alcalde,

Pablo Diego Moreda Gil

Enviado por Tono el Martes, 15 agosto a las 16:36:01 (123 Lecturas)
(Leer más... | 1243 bytes más | ¿Comentarios? | Puntuación 0)

 Concello de Cedeira ::: ANUNCIO

PHP-NukeBases da subvención para gastos de funcionamento de escolas de música de Cedeira

ANUNCIO

BASES DA SUBVENCIÓN PARA GASTOS DE FUNCIONAMENTO DE ESCOLAS DE MÚSICA DE CEDEIRA

Mediante acordo adoptado polo Pleno do Concello en sesión ordinaria do 27.07.2023 aprobáronse as seguintes bases e convocatoria:

BASES DA SUBVENCIÓN PARA GASTOS DE FUNCIONAMENTO DE ESCOLAS DE MÚSICA DE CEDEIRA

1. Obxecto da subvención

O obxecto da convocatoria é subvencionar os gastos de funcionamento das escolas de música de Cedeira.

2. Beneficiarios e requisitos

Poden participar todas as asociacións culturais con sede neste municipio que estean inscritas no Rexistro de Asociacións do Concello de Cedeira no momento de presentación das solicitudes, e que non contraveñan as disposicións dos artigos 10 e 13 Lei Xeral 38/2003 de Subvencións e da Lei 9/2007 de Subvencións de Galicia.

No caso de asociacións que foran beneficiarias de subvencións outorgadas en anos anteriores polo Concello de Cedeira, deberán telas debidamente xustificadas.

A participación pode facerse de xeito individual ou conxunto.

No caso de que varias asociacións presenten unha solicitude de forma conxunta, deberán asignar unha persoa representante para recadar a subvención e comunicarse co Concello.

3. Forma e lugar de presentación das solicitudes

As solicitudes deben presentarse a través da sede electrónica de conformidade co disposto nos artigos 14 e 16 da Lei 39/2005, de 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas.

4. Prazo de presentación das solicitudes

O prazo para presentar as solicitudes será de 15 días hábiles a partir do día seguinte á publicación da convocatoria no Boletín Oficial da Provincia.

Enviado por Tono el Lunes, 07 agosto a las 17:52:10 (50 Lecturas)
(Leer más... | 15140 bytes más | ¿Comentarios? | Puntuación 0)

 Concello de Cedeira ::: ANUNCIO

PHP-NukePublicidade da presentación polos Concelleiros/as das declaracións sobre causas de posible incompatibilidade e actividades e de bens patrimoniais

ANUNCIO

En cumprimento do establecido no artigo 75.7 da Lei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora das Bases do Réxime Local, dáse publicidade á presentación das declaracións sobre bens patrimoniais e participación en sociedades de todo tipo e declaracións sobre causas de posible incompatibilidade e actividades económicas por parte dos concelleiros/as que cesan no seu mandato e dos concelleiros/as que tomaron posesión do seu cargo para o mandato 2023-2027:

CONCELLEIROS/AS CESANTES QUE PRESENTARON AS DECLARACIÓNS:

Dona Manuela López Rodríguez

Dona María José Rodríguez Pérez

Don Manuel Martínez López

Dona Ermitas García Ríos

Dona Magdalena Pérez Villar

Dona María Luz Leonardo Aneiros

Don Pablo Diego Moreda Gil

Dona Carmela Prieto Cal

Don Jesús Romero Carracelas

Don Manuel Pérez Riola

Dona Esther Couto Lamigueiro

Don Luís Rubido Ramonde

Don Esteban Blanco Garrote

CONCELLEIROS/AS ENTRANTES QUE PRESENTARON AS DECLARACIÓNS

Don José Antonio Rodríguez Arribe

Dona Manuela López Rodríguez

Don Pablo Luís Nebril López

Dona María José Pernas Díaz

Don Noel López López

Don Xulio Cribeiro García

Dona María Luz Leonardo Aneiros

Dona Olga Iglesias Bereijo

Don Pablo Diego Moreda Gil

Dona Carmela Prieto Cal

Don Jesús Romero Carracelas

Dona Lucía Picos Aneiros

Don Ismael Durán Bereijo

Cedeira, 31 de xullo de 2023

O alcalde,

Pablo Diego Moreda Gil

Enviado por Tono el Lunes, 07 agosto a las 17:49:16 (44 Lecturas)
(Leer más... | 1947 bytes más | ¿Comentarios? | Puntuación 0)

 PP Cedeira ::: Xulio Cribeiro

PHP-NukeAnte as difamacións de Xosé de Vigo e o BNG, contundencia nas respostas.

Enviado por Tono el Domingo, 30 julio a las 21:44:33 (53 Lecturas)
(Leer más... | 154 bytes más | ¿Comentarios? | Puntuación 0)

 PP Cedeira ::: Comunicado

PHP-Nuke


Enviado por Tono el Domingo, 30 julio a las 21:41:30 (53 Lecturas)
(Leer más... | 204 bytes más | ¿Comentarios? | Puntuación 0)

 BNG - Informa

PHP-NukeIntervención do voceiro do BNG de Cedeira no pleno municipal do 27 de xullo.

Enviado por Tono el Viernes, 28 julio a las 23:37:41 (56 Lecturas)
(Leer más... | 181 bytes más | ¿Comentarios? | Puntuación 0)

 Concello de Cedeira ::: 23J 2023

PHP-Nuke
Cedeira 2023

Comparado con10 N - 2019

Candidaturas         Votos Porcentajes                     Candidatura Votos Porcentajes

PP               1.537   41,28%   + 11,59 puntos          PP                 1.031      29,69%
PSdeG-PSOE    998   26,80%       - 2,20 puntos          PSdeG-PSOE   1.007      29,00%
B.N.G.             579   15,55%     - 0,40 puntos           BNG                554       15,95%
SUMAR            372    9,99%

2023

Participación
69,13%
3.748
+ 6,27

Abstención
30,86%
1.673
- 6,27

10 N - 2019

Participación
62,86%
3.508--

Abstención
37,13%
2.072

Enviado por Tono el Martes, 25 julio a las 19:45:01 (48 Lecturas)
(Leer más... | 1751 bytes más | ¿Comentarios? | Puntuación 0)

 Concello de Cedeira - Xunta de Governo

PHP-Nuke
CONVOCATORIA

Vista a relación de expedientes elevados no correspondente expediente TEDeC, comunicada en data 20 de
xullo de 2023 pola Secretaría, a efectos da convocatoria da sesión ordinaria que a Xunta de Goberno Local
realizará o 21 de xullo de 2023.

No uso das facultades que me están conferidas ao abeiro do establecido no artigo 21.1.c) da Lei 7/1985, do
2 de abril, de Bases do Réxime Local, mediante o presente escrito convócaselle á sesión ordinaria que a
XUNTA DE GOBERNO LOCAL realizará, na Casa Consistorial, o próximo día 21 de xullo de 2023 ás
13:00 horas, en primeira convocatoria, e procederase en segunda de acordo co estipulado no artigo
113.1.c) do R.O.F., coa seguinte:

ORDE DO DÍA

1. DAR CONTA DA RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA NÚM. 345/2023 DE DATA 10.07.2023 -
CONSTITUCIÓN DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL E DELEGACIÓN DE
COMPETENCIAS
2. ACORDO DE SOMETEMENTO A INFORME DA COMISIÓN INFORMATIVA DE
URBANISMO DOS ASUNTOS EN MATERIA URBANÍSTICA DELEGADOS NA XUNTA DE
GOBERNO LOCAL
3. LICENZA DE EDIFICACIÓN 2023/U022/000014
4. LICENZA DE EDIFICACIÓN 2023/U022/000018
5. MODIFICACIÓN DA LICENZA DE EDIFICACIÓN Nº 2011/008/000006 (EXP:
2023/U022/000021)
6. MODIFICACIÓN DA LICENZA DE EDIFICACIÓN Nº 2012/U008/000007 (EXP:
2023/U022/000019)
7. APROBACIÓN DAS LIQUIDACIÓNS CORRESPONDENTES A TAXA POLA
PRESTACIÓN DO SERVIZO DE AXUDA NO FOGAR CORRESPONDENTES AO MES DE
XUÑO DE 2023
8. DAR CONTA DA FIRMEZA DA SENTENCIA DO XULGADO CONTENCIOSO/
ADMINISTRATIVO N. 1 DE FERROL DE DATA 22.11.2022, P. A. 304/2022 DE REALE
SEGUROS GENERALES S.A. CONTRA O CONCELLO DE CEDEIRA (EXPTE
2022/P002/000003)
9. DAR CONTA DA SENTENCIA DO XULGADO CONTENCIOSO/ADMINISTRATIVO N.1
DE FERROL DE DATA 22.06.2023, P.A. 124/2022 DE MARIA CRISTINA BECEIRO
MONTERO CONTRA O CONCELLO DE CEDEIRA (EXPTE 2022/P002/000013)
10. DAR CONTA DA SENTENCIA DO T.S.X. DE GALICIA, SALA DO SOCIAL DE A CORUÑA,
DE DATA 28.06.2023, RSU RECURSO DE SUPLICACIÓN 6723/2022, SSS 145/2021 DO INSS
E JOSÉ LUÍS PARADA FREIRE CONTRA O CONCELLO DE CEDEIRA E OUTROS
(EXPTE 2022/P002/000001)
11. ASUNTOS VARIOS

A partir desta data ten Vde. á súa disposición, na Secretaría desta Corporación, os antecedentes
relacionados cos asuntos que figuran na orde do día.
En Cedeira, asinado dixitalmente

O ALCALDE
Pablo Diego Moreda Gil

Enviado por Tono el Martes, 25 julio a las 19:00:43 (47 Lecturas)
(Leer más... | 2676 bytes más | ¿Comentarios? | Puntuación 0)

 Concello de Cedeira - CONVOCATORIA PLENO

PHP-Nuke
NOTIFICACIÓN

En virtude do ordenado por ALCALDÍA, poño no seu coñecemento que con data 20-07-2023 foi ditada a seguinte
RESOLUCIÓN con número 370/2023:

“RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA

Asunto: CONVOCATORIA PLENO ORDINARIO 27.07.2023

De conformidade co disposto no artigo 38 do Real Decreto 2568/1986, de 28 de novembro polo que se
aproba o Regulamento de organización, funcionamento e réxime xurídico das entidades locais,

RESOLVO:

Primeiro.- CONVOCAR sesión ordinaria que realizará O CONCELLO PLENO na Casa Consistorial, o
vindeiro 27 de xullo de 2023 ás 20:00 h en primeira convocatoria, e procederase en segunda de acordo co
estipulado no artigo 90.2 do R.O.F.

Segundo.- Que pola Secretaria se cite a todos os concelleiros para a devandita sesión manifestándolles que
a partir desta data teñen ao seu dispor na Secretaría municipal os antecedentes que figuran na Orde do Día inserido a
continuación deste Decreto.

Terceiro.- Incluír na Orde do Día da devandita sesión o seguinte asunto:

 ORDE DO DÍA

1. APROBACIÓN, SE PROCEDE, DA ACTA DE DATA 26.06.2023
2. MODIFICACIÓN DE CÉDITO MODALIDADE SUPLEMENTO DE CRÉDITO FINANCIADO
CON REMANENTE DE TESOURERÍA PARA GASTOS XERAIS 2022. MC 17 2023 SC 03 2023
3. DAR CONTA DA DESIGNACIÓN DE MEMBROS DAS COMISIÓNS INFORMATIVAS
4. DAR CONTA DAS RESOLUCIÓNS DE ALCALDÍA ADOPTADAS DESDE A ÚLTIMA SESIÓN
ORDINARIA
5. MOCIÓNS DE URXENCIA
6. ROGOS E PREGUNTAS

En Cedeira, asinado dixitalmente na data que figura na marxe polo Sr. Alcalde Pablo Diego Moreda Gil, do que eu,
Ana Velo Ruiz, como Secretaria, dou fe.”

Documento asinado dixitalmente na data e polas persoas indicadas na marxe.
A Secretaria Xeral

Ana Velo Ruiz

Enviado por Tono el Martes, 25 julio a las 18:57:46 (47 Lecturas)
(Leer más... | 2147 bytes más | ¿Comentarios? | Puntuación 0)

 Recoñecemento de adicación exclusivas e parciais a membros da corp

PHP-NukeRecoñecemento de adicación exclusivas e parciais a membros da corporación

ANUNCIO

Recoñecemento de adicacións exclusivas e parciais a membros da Corporación

En sesión realizada en data 13 de xullo de 2023 o Pleno da Corporación adoptou,entre outros, o seguinte acordo:

“Primeiro.- Recoñecer a dedicación exclusiva a tempo completo aos membros da corporación que ocupará os seguintes cargos:

- Alcalde, D. Pablo Diego Moreda Gil, importe anual bruto en euros 46.732,00 €.

- Concelleiro-Delegado de Obras, Servizos, Praias e Cemiterios, D. Jesús Romero Carracelas, importe anual bruto en euros 33.642,00 €, dedicación ao 100%.

- Concelleiro-Delegado de Educación, Mocidade e Normalización Lingüística, D. Noel López López, importe anual bruto en euros 33.642,00 €, dedicación ao 100%.

Segundo.- Recoñecer a dedicación parcial aos membros da corporación que ocuparán os seguintes cargos:

- Concelleira-Delegada de Servizos Sociais, Lecer, Persoal, Participación Cidadá e Facenda, Dª Carmela Prieto Cal, importe anual bruto en euros 22.442,00 €, dedicación ao 66,70%.

- Concelleira-Delegada de Rural e Parroquias, Dª María José Pernas Díaz, importe anual bruto en euros 22.442,00 €, dedicación ao 66,70%.

Terceiro.- A contía das retribucións fixadas neste acordo será revisada para cada exercicio orzamentario con efectos 1 de xaneiro na porcentaxe prevista na Lei de Orzamentos Xerais do Estado para o ano correspondente. Respecto das indemnizacións, serán aplicables as normas estatais e, no seu caso, as autonómicas, que leven a cabo a actualización do importe destas.

Cuarto.- Os efectos económicos deste acordo terán carácter retroactivo dende o día do desempeño efectivo do cargo.

Quinto.- Os membros da Corporación con dedicación terán dereito a vacacións retribuídas en proporción a súa dedicación.

Sexto.- Os devanditos importes abonaranse en catorce mensualidades, solicitando a alta ante a Tesourería Territorial da Seguridade Social ou na Mutualidade de Funcionarios correspondente e asumindo o gasto con cargo ao vixente orzamento municipal.

Sétimo.- O presente acordo será publicado no Boletín Oficial da Provincia e no taboleiro de edictos da Corporación.”

En Cedeira, 17 de xullo de 2023

O alcalde,

Pablo Diego Moreda Gil

Enviado por Tono el Viernes, 21 julio a las 21:14:27 (54 Lecturas)
(Leer más... | 2676 bytes más | ¿Comentarios? | Puntuación 0)

 Percepcións por asistencia a órganos colexiados ::: BOP

PHP-NukePercepcións por asistencia a órganos colexiados

ANUNCIO

Percepcións por asistencia a órganos colexiados

En sesión realizada en data 13 de xullo de 2023 o Pleno da Corporación adoptou,entre outros, o seguinte acordo:

“Primeiro.- Nos termos do artigo 75.3 da Lei 7/1985, do 2 de abril, Reguladora das Bases do Réxime Local, establecer as seguintes indemnizacións por asistencia a órganos colexiados da Corporación aos membros que non teñan dedicación exclusiva ou parcial:

a) Por asistencias a sesións da Xunta de Goberno Local: 100,00 €

b) Por asistencias a sesións plenarias e de Comisións Informativas: 100,00 €.

As asistencias aboaranse polo procedemento establecido nas bases de execución do Orzamento Municipal de Cedeira.

Segundo.- Modificar as Bases de Execución do Orzamento para o exercicio 2023, no que se refire as cantidades fixadas por asistencias e indemnizacións.

Terceiro.- O presente acordo será publicado no Boletín Oficial da Provincia e no taboleiro de edictos da Corporación.”

En Cedeira, 17 de xullo de 2023

O alcalde,

Pablo Diego Moreda Gil

Enviado por Tono el Viernes, 21 julio a las 21:10:37 (58 Lecturas)
(Leer más... | 1295 bytes más | ¿Comentarios? | Puntuación 0)

 Composición da mesa de contratación permanente :: BOP

PHP-NukeComposición da mesa de contratación permanente

ANUNCIO

En sesión realizada en data 13 de xullo de 2023 o Pleno da Corporación adoptou,entre outros, o seguinte acordo:

“Primeiro.- Constituír a Mesa de Contratación permanente do Concello de Cedeira que actuará como órgano de asistencia do órgano de contratación competente en tódolos contratos que asine esta entidade local e sexan obxecto de adxudicación mediante procedemento aberto, aberto simplificado, restrinxido, de diálogo competitivo, de licitación con negociación, de asociación para a innovación, e nos procedementos negociados nos que non sexa necesario publicar anuncio de licitación, quedando integrada polos seguintes membros:

PRESIDENTE: Carmela Prieto Cal (concelleira do grupo municipal do PSdeG-PSOE)

Suplente: Jesús Romero Carracelas (concelleiro do grupo municipal do PSdeG-PSOE)

VOGAIS:

- José Antonio Rodríguez Arribe (concelleiro do grupo municipal do BNG))

Suplente: Noel López López (concelleiro do grupo municipal do BNG)

- A Secretaria municipal

Suplente: O funcionario que sexa nomeado Secretario accidental

- A Interventora Municipal

Suplente: O funcionario que sexa nomeado Interventor accidental

- O Arquitecto Técnico Municipal

Suplente: O Arquitecto Municipal

SECRETARIO: María Montserrat Pérez Garrote (administrativa do departamento de Administración Xeral)

Suplente: Iris Pita Leonardo (administrativa do departamento de Administración Xeral)

Segundo.- Publicar anuncio referindo este acordo e a composición da Mesa de Contratación permanente na Plataforma de Contratos do Sector Público e no Boletín Oficial da Provincia.

Terceiro.- Notificar este acordo aos designados como membros da Mesa de Contratación permanente.”

En Cedeira, 17 de xullo de 2023

O alcalde,

Pablo Diego Moreda Gil

Enviado por Tono el Viernes, 21 julio a las 21:08:20 (44 Lecturas)
(Leer más... | 2053 bytes más | ¿Comentarios? | Puntuación 0)

 Historico das municipais :::: Cedeira 1979 - 2019

PHP-Nuke


Enviado por Tono el Martes, 18 julio a las 22:45:29 (54 Lecturas)
(Leer más... | 630 bytes más | ¿Comentarios? | Puntuación 0)

 Municipales ::: Concello de Cedeira ::: 2007 a 2023

PHP-NukeVotos por partidos en Cedeira ---- 2007

Partido     Concejales     Votos     %
PP                       6    1.888    42,89 %
PSdeG-PSOE     4    1.169    26,56 %
BNG                     2      724    16,45 %
TEGA                  1       535    12,15 %


Votos por partidos en Cedeira ------ 2011

Partido     Concejales     Votos     %
PP                       7    2.278    50,91 %
PSdeG-PSOE    4     1.335    29,83 %
BNG                    2        606    13,54 %
EU                      0           79      1,77 %
CG                      0          52       1,16 %
TEGA                 0          48       1,07 %

Votos por partidos en Cedeira --- 2015

Partido     Concejales     Votos     %
PP                      6    1.516    43,17 %
PSdeG-PSOE    3       821    23,38 %
AINA                  2      486    13,84 %
BNG                    2      478    13,61 %
EU                      0       135    3,84 %Votos por partidos en Cedeira ---- 2019

Partido     Concejales     Votos     %
PSdeG-PSOE    7    1.905    51,21 %
PP                      4    1.015    27,28 %
BNG                   2       757    20,35 %


Resultados por partido

                          2023                                        2019

Partido          Concejales     Votos     %            Concejales     Votos     %

PSDEG-PSOE       5-2     1.393     39.52 %                    7     1.905     51.21 %

PP                       4=       1.073     30.44 %                    4     1.015     27.28 %

B.N.G.                  4+2     1.003     28.46 %                   2     757     20.35 %


Enviado por Tono el Martes, 18 julio a las 22:04:41 (72 Lecturas)
(Leer más... | 5041 bytes más | ¿Comentarios? | Puntuación 0)

 Concello de Cedeira ::: 2015-2019

PHP-Nuke
ACTA DA SESIÓN EXTRAORDINARIA REALIZADA POLO PLENO DA CORPORACIÓN 
EN DATA OITO DE XULLO DE DOUS MIL QUINCE.

....................................................................................................................

8.- PROPOSTA DE ASIGNACIÓN DE ADICACIÓNS EXCLUSIVAS

Primeiro.- Recoñecer a adicación exclusiva a tempo completo aos membros da corporación
que ocuparán os seguintes cargos:
- Alcalde D. Pablo Diego Moreda Gil, importe anual bruto en euros 43.400,00 €.
- Concelleiro Delegado de Deportes, D. Nicolás Vergara Quintiana, importe anual bruto en
euros 23.100,00€.

.......................................................................................................................

10.- PROPOSTA DE ASIGNACIÓNS ECONÓMICAS AOS GRUPOS POLÍTICOS

Á vista da constitución da nova Corporación o pasado día 13 de xuño de 2015, esta Alcaldía
propón ao Pleno a adopción do seguinte acordo:

Primeiro. - Establecer a seguinte asignación aos grupos políticos, nos termos do artigo 73.3
da Lei 7/1985, do 2 de abril, Reguladora das Bases do Réxime Local:
80,00€. Grupo/mes.
30,00€. Concelleiro/mes.

......................................................................................................................

12.- PROPOSTA DE INDEMNIZACIÓNS POR ASISTENCIA A ÓRGANOS
COLEXIADOS


Primeiro. - Nos termos do artigo 75.3 da Lei 7/1985, do 2 de abril, Reguladora das Bases do
Réxime Local, establecer as seguintes indemnizacións por asistencia a órganos colexiados da
Corporación aos membros que non teñan adicación exclusiva ou parcial:
a) Por asistencias a sesións da Xunta de Goberno Local: 60,00 €
b) Por asistencias a sesións plenarias, de Comisións Informativas e de Mesas de
Contratación, 60,00 €
.


Enviado por Tono el Martes, 18 julio a las 21:13:19 (61 Lecturas)
(Leer más... | 2419 bytes más | ¿Comentarios? | Puntuación 0)

 Concello de Cedeira ::: 2019-2023 ::: Grupos Municipais

PHP-Nuke
PABLO DIEGO MOREDA GIL
2ª Lexislatura. Enxeñeiro Técnico Agrícola en mecanización agraria e construcción rurais, con experiencia laboral no sector público e privado.

Alcalde-Presidente do Concello de Cedeira.
Membro da Xunta de Goberno Local.

Retribucións municipais: adicación exclusiva a tempo completo cun importe anual bruto de 43.400,00 €

MANUEL PÉREZ RIOLA   
4ª Lexislatura. Calorifugador en empresa auxiliar do sector naval ao longo de máis de 15 anos. Emigrante retornado logo de 17 anos.

Concelleiro-Delegado de Obras, Medio Rural, Persoal e Seguridade Cidadá.
Membro da Xunta de Goberno Local

Retribucións municipais: adicación ao 50% cun importe anual bruto de 16.800,00 €

MAGDALENA PÉREZ VILLAR
1ª Lexislatura. Concelleira-Delegada de Servizos Sociais e Igualdade.
Membro da Xunta de Goberno Local. 


JESÚS ROMERO CARRACELAS
1ª Lexislatura. Concelleiro-Delegado de Deportes e Praias.
 Membro da Xunta de Goberno Local.CARMELA PRIETO CAL   
1ª Lexislatura. Concelleira-Delegada de Turismo, Participación Cidadá e Xuventude. 
Membro da Xunta de Goberno Local.

Retribucións municipais: adicación ao 50% cun importe anual bruto de 16.800,00 €

ERMITAS GARCÍA RÍOS
1ª Lexislatura. Concelleira-Delegada de Cultura, Ensino e Bens de Interese Cultural


MANUEL MARTÍNEZ LÓPEZ
1ª Lexislatura. Concelleiro-Delegado de Facenda e Servizos Económicos, Ocio e Tempo de lecer.

Retribucións municipais: adicación ao 40% cun importe anual bruto de 13.440,00 €.

LUIS RUBIDO RAMONDE
X Lexislatura. Idade. Profesión.


ESTEBAN BLANCO GARROTE
X Lexislatura. Idade. Profesión.


ESTHER COUTO LAMIGUEIRO
X Lexislatura. Idade. Profesión.


MARÍA LUZ LEONARDO ANEIROS 
X Legislatura. Edad. Profesión.


MARÍA JOSÉ RODRÍGUEZ PÉREZ
3ª Lexislatura. Licenciada con grao en Xeografía e Historia, especialidade de prehistoria e arqueoloxía, traballando os últimos 15 anos como arqueóloga no servizo de Patrimonio da Xunta de Galicia.


MANUELA LÓPEZ RODRÍGUEZ
3ª Lexislatura. Mestra de ensino infantil e primaria.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Enviado por Tono el Martes, 18 julio a las 19:45:37 (63 Lecturas)
(Leer más... | 12871 bytes más | ¿Comentarios? | Puntuación 0)

 BOP - Concello de Cedeira

PHP-NukeResolución de Alcaldía. nomeamento de tenentes de alcalde

ANUNCIO

Con data 10.07.2023 foi ditada a Resolución de Alcaldía núm. 347/2023 que literalmente di:

“RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA

Asunto: NOMEAMENTO DE TENENTES DE ALCALDE

D. Pablo Diego Moreda Gil, Alcalde-Presidente deste Concello, de conformidade co disposto no artigo 21.2. da Lei 7/1985, do 2 de abril, Reguladora das Bases do Réxime Local, no artigo 46.1 do Real Decreto 2568/1986, do 28 de novembro, polo cal se aproba o Regulamento de Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das Entidades Locais, e 62 e 63 da Lei 5/1997, do 22 de xullo, de Administración Local de Galicia,

RESOLVO

PRIMEIRO.- Nomear Tenentes de Alcalde aos Concelleiros seguintes:

1º Tenente de Alcalde: D. José Antonio Rodríguez Arribe

2º Tenente de Alcalde: D. Ismael Durán Bereijo

3º Tenente de Alcalde: Dª María José Pernas Díaz

4º Tenente de Alcalde: Dª Lucía Picos Aneiros

Enviado por Tono el Lunes, 17 julio a las 18:32:10 (60 Lecturas)
(Leer más... | 2749 bytes más | ¿Comentarios? | Puntuación 0)

 BOP - Concello de Cedeira

PHP-NukeResolución de Alcaldía. Nomeamento de concelleiros-delegados

ANUNCIO

Con data 10.07.2023 foi ditada a Resolución de Alcaldía núm. 346/2023 que literalmente di:

“RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA

Asunto: NOMEAMENTO DE CONCELLEIROS-DELEGADOS

D. Pablo Diego Moreda Gil, Alcalde-Presidente deste Concello, de conformidade coas atribucións conferidas polo artigo 43 e seguintes do Real Decreto 2568/1986, do 28 de novembro, polo cal se aproba o Regulamento de Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das Entidades Locais, e coa finalidade de conseguir unha maior eficacia na xestión,

RESOLVO

PRIMEIRO.- Efectuar a favor dos membros da Xunta de Goberno Local que se citan as seguintes delegacións xenéricas, referidas ás áreas que se determinan, e nas materias que no seu caso se detallan, ó abeiro do que dispón o artigo 43.3 do ROF, con facultades para dirixir e xestionar os servizos correspondentes, baixo a supervisión da Alcaldía, pero sen incluír a facultade de resolver mediante actos administrativos que afecten a terceiros:

- D. José Antonio Rodríguez Arribe: Concelleiro-Delegado de Cultura, Patrimonio e Deportes

- D. Ismael Durán Bereijo: Concelleiro-Delegado de Medio Ambiente

- Dª María José Pernas Díaz: Concelleira-Delegada de Medio Rural e Parroquias

- Dª Lucía Picos Aneiros: Concelleira-Delegada de Igualdade

SEGUNDO.- Efectuar a favor dos Concelleiros que se citan as seguintes delegacións especiais, ó abeiro do que dispón o artigo 43.4 e 43.5 do ROF, con responsabilidade para a dirección interna e xestión de servizos, baixo a supervisión da Alcaldía, sen incluír a facultade de resolver mediante actos administrativos que afecten a terceiros:

- D. Jesús Romero Carracelas: Concelleiro-Delegado de Obras, Servizos, Praias e Cemiterios

- Dª Carmela Prieto Cal: Concelleira-Delegada de Servizos Sociais, Lecer, Persoal, Participación Cidadá e Facenda

- D. Noel López López: Concelleiro-Delegado de Educación, Mocidade e Normalización Lingüística

- Dª Manuela López Rodríguez: Concelleira-Delegada de Emprego e Promoción Económica

Enviado por Tono el Lunes, 17 julio a las 18:29:59 (94 Lecturas)
(Leer más... | 3459 bytes más | ¿Comentarios? | Puntuación 0)

 BOP - Concello de Cedeira

PHP-NukeResolución de Alcaldía. Constitución da xunta de goberno local e delegación de competencias

ANUNCIO

Con data 10.07.2023 foi ditada a Resolución de Alcaldía núm. 345/2023 que literalmente di:

“RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA

Asunto: CONSTITUCIÓN DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL E DELEGACIÓN DE COMPETENCIAS

D. Pablo Diego Moreda Gil, Alcalde-Presidente deste Concello, de conformidade coas atribucións conferidas polo artigo 23 da Lei 7/1985, do 2 de abril, Reguladora das bases do Réxime Local, 43 e 52 do Real Decreto 2568/1986, do 28 de novembro, polo cal se aproba o Regulamento de Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das Entidades Locais, e 65 da Lei 5/1997, do 22 de xullo, de Administración Local de Galicia,

RESOLVO

PRIMEIRO.- Incoar expediente para a constitución da Xunta de Goberno Local deste Concello.

SEGUNDO.- Designar membros da Xunta de Goberno Local aos Sres./Sras.:

D. José Antonio Rodríguez Arribe

D. Ismael Durán Bereijo

Dª María José Pernas Díaz

Dª Lucía Picos Aneiros

Enviado por Tono el Lunes, 17 julio a las 18:27:32 (49 Lecturas)
(Leer más... | 4516 bytes más | ¿Comentarios? | Puntuación 0)

 BNG - Cedeira

PHP-Nuke
Cando dicimos que @s concelleir@s do nacionalismo galego non cobraron no goberno de coalición do mandato do 2015 ao 2019, estámos a afirmar unha realidade que non ten contestación pois é unha verdade pública e demostrable.

Cando preguntamos si algún outro partido político local estaría disposto, de ter a responsabilidade de goberno no concello de Cedeira, a comprometerse do mesmo xeito que as nosas concelleiras fixeron con moito esforzo e dificultades, sen mermar a excelente xestión que realizaron, o que obtemos é a calada por resposta (non todos os partidos políticos son iguais).

Máis para o PP que ten un longo currículum de depredación de diñeiro público agora lle molesta que de catro concelleir@s no BNG, un conte cunha adicación completa retribuída e outra con media dentro dos parámetros que estipula a lei.

Xa poden empapelar a Vila con bulos que nunca van poder enlamar a honestidade nin os principios éticos da nosa organización, nin d@s nos@s concelleir@s

Nós en cambio si podemos demostrar a súa falta de escrúpulos e de honestidade cando contaron con responsabilidades de goberno.


+Info:( Portal de Trasnparencia - Concello de Cedeira )

(ACTA DA SESIÓN EXTRAORDINARIA REALIZADA POLO PLENO DA CORPORACIÓN EN DATA OITO DE XULLO DE DOUS MIL QUINCE.

Enviado por Tono el Domingo, 16 julio a las 20:45:15 (66 Lecturas)
(Leer más... | 1736 bytes más | ¿Comentarios? | Puntuación 0)

 Concello de Cedeira - Alcaldía

PHP-Nuke
RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA

Asunto: CONVOCATORIA PLENO EXTRAORDINARIO 13.07.2023

De conformidade co disposto no artigo 38 do Real Decreto 2568/1986, de 28 de novembro polo que se aproba o Regulamento de organización, funcionamento e réxime xurídico das entidades locais,

RESOLVO:

Primeiro.- CONVOCAR sesión extraordinaria que realizará O CONCELLO PLENO na
Casa Consistorial, o vindeiro 13 de xullo de 2023 ás 20:00 h en primeira convocatoria, e procederase en segunda de acordo co estipulado no artigo 90.2 do R.O.F.

Segundo.- Que pola Secretaria se cite a todos os concelleiros para a devandita sesión
manifestándolles que a partir desta data teñen ao seu dispor na Secretaría municipal os
antecedentes que figuran na Orde do Día inserido a continuación deste Decreto.

Terceiro.- Incluír na Orde do Día da devandita sesión o seguinte asunto:

 ORDE DO DÍA

1. APROBACIÓN, SE PROCEDE, DA ACTA DA SESIÓN CONSTITUTIVA DO 17 DE XUÑO
DE 2023
2. DAR CONTA CONSTITUCIÓN DOS GRUPOS POLÍTICOS DO PSdeG-PSOE, BNG E PP
3. DAR CONTA DA RESOLUCIÓN NÚM. 345/2023 DE DATA 10.07.2023 – CONSTITUCIÓN
DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL E DELEGACIÓN DE COMPETENCIAS
4. DAR CONTA DA RESOLUCIÓN NÚM. 346/2023 DE DATA 10.07.2023 - NOMEAMENTO
DE CONCELLEIROS-DELEGADOS
5. DAR CONTA DA RESOLUCIÓN NÚM. 347/2023 DE DATA 10.07.2023 - NOMEAMENTO
DE TENENTES DE ALCALDE
6. PROPOSTA DE PERIODICIDADE DAS SESIÓNS PLENARIAS
7. PROPOSTA DE CREACIÓN E COMPOSICIÓN DAS COMISIÓNS INFORMATIVAS
PERMANENTES
8. PROPOSTA DE ASIGANCIÓNS ECONÓMICAS AOS GRUPOS POLÍTICOS
9. PROPOSTA DE INDEMNIZACIÓN POR ASISTENCIA A ÓGANOS COLEXIADOS
10. PROPOSTA DE ASIGNACIÓN DE ADICACIÓNS EXCLUSIVAS E PARCIAIS
11. PROPOSTA DE NOMEAMENTO DE REPRESENTANTES DO CONCELLO EN
ÓRGANOS COLEXIADOS
12. PROPOSTA DE COMPOSICIÓN DA MESA DE CONTRATACIÓN
13. PROPOSTA DA MESA DE SEGUIMENTO DE URBANISMO
En Cedeira, asinado dixitalmente na data que figura na marxe polo Sr. Alcalde Pablo Diego Moreda
Gil, do que eu, Ana Velo Ruiz, como Secretaria, dou fe.

Enviado por Tono el Domingo, 16 julio a las 20:19:02 (56 Lecturas)
(Leer más... | 2432 bytes más | ¿Comentarios? | Puntuación 0)

 Cadena SER - José Antonio Rodríguez Arribe "Xosé de V

PHP-Nuke
Entrevista con José Antonio Rodríguez Arribe "Xosé de Vigo", candidato del BNG de Cedeira.


Enviado por Tono el Miércoles, 03 mayo a las 17:29:28 (68 Lecturas)
(Leer más... | 259 bytes más | ¿Comentarios? | Puntuación 0)

 Xulio Cribeiro - Cadena SER

PHP-Nuke
Entrevista con Xulio Cribeiro, candidato del PP a alcalde de Cedeira


Enviado por Tono el Viernes, 28 abril a las 19:40:32 (58 Lecturas)
(Leer más... | 227 bytes más | ¿Comentarios? | Puntuación 0)

 Pablo Moreda - Cadena SER

PHP-Nuke
Entrevista con Pablo Moreda, alcalde de Cedeira


Enviado por Tono el Viernes, 28 abril a las 19:38:01 (63 Lecturas)
(Leer más... | 206 bytes más | ¿Comentarios? | Puntuación 0)

 Municipais 2023 - Cedeira

PHP-NukeCircunscripción electoral: Cedeira

Candidatura núm.: 1. Partido dos Socialistas de Galicia-PSOE (PSdeG-PSOE)

1. Don PABLO DIEGO MOREDA GIL

2. Doña CARMELA PRIETO CAL

3. Don JESUS ROMERO CARRACELAS

4. Doña LUCIA PICOS ANEIROS

5. Don ISMAEL DURAN BEREIJO

6. Doña MARIA DEL CARMEN LOPEZ LOPEZ

7. Don EMILIO LOPEZ BARGE

8. Doña MARTA PEREZ DURAN

9. Doña ERMITAS GARCIA RIOS

10. Don MANUEL MARTINEZ LOPEZ

11. Doña MAGDALENA PEREZ VILLAR

12. Don MANUEL PEREZ RIOLA

13. Don JOSE LUIS VERGARA REY

Suplentes

1. Don FRANCISCO HERMIDA MOSQUERA

2. Doña EMILIA DURAN FERNANDEZ

3. Don JOSE BUSTABAD DOMINGUEZ

4. Doña GLORIA LUISA VILELA ORIONA

5. Don MARCIAL BLANCO LOPEZ

Candidatura núm.: 2. PARTIDO POPULAR (PP)

1. Don XULIO CRIBEIRO GARCIA

2. Don PABLO LUIS NEBRIL LOPEZ

3. Doña MARIA LUZ LEONARDO ANEIROS

4. Doña OLGA IGLESIAS BEREIJO

5. Don GUILLERMO CANOSA NAVEIRAS

6. Don HIGINIO MANUEL CASAS REGUEIRA

7. Don JOSE GERMAN GARCIA VEIGA

8. Doña MARIA ELENA LOPEZ RODRIGUEZ

9. Doña ANA MARIA MUIÑO COSTA

10. Don ESTEBAN BLANCO GARROTE

11. Doña LIDIA BREIJO DURAN

12. Doña MARIA DEL PILAR PEREZ VILLAR

13. Don JUAN LUIS QUINTIANA VERGARA

Suplentes

1. Doña MARIA LUISA PEREZ PRIETO

Candidatura núm.: 3. BLOQUE NACIONALISTA GALEGO (B.N.G.)

1. Don JOSE ANTONIO RODRIGUEZ ARRIBE “XOSE DE VIGO”

2. Doña MARIA JOSE PERNAS DIAZ

3. Don NOEL LOPEZ LOPEZ

4. Doña MANUELA LOPEZ RODRIGUEZ

5. Doña MARIA JOSE RODRIGUEZ PEREZ

6. Don MARTIN LOPES LOURIDO

7. Doña CRISTINA PRIETO LAGO

8. Don FERNANDO IGLESIAS BOUZA

9. Doña MARIA DIANA CENDAN RODRIGUEZ

10. Don ANTONIO JOSE LOPEZ MARTINEZ “STILI”

11. Don ROBUSTIANO LABRAÑA BARRERO

12. Doña MARIA ANGELES GONZALEZ CHEDA

13. Doña ANTONIO IGLESIAS PEREZ

Suplentes

1. Doña SILVIA MARIA PICOS LORENZO

2. Doña AMELIA FLORINDA MUIÑO NOVO

3. Doña MARIA CARMEN PEREZ MUIÑO

4. Don CAMILO CASAL GARCIA

Enviado por Tono el Viernes, 28 abril a las 19:33:36 (54 Lecturas)
(Leer más... | 2666 bytes más | ¿Comentarios? | Puntuación 0)

 BNG - Cedeira

PHP-Nuke
O próximo venres 31 de marzo ás 20:00hrs convidámosvos á celebrar conosco no Auditorio Municipal a presentación da candidatura do BNG ás Eleccións Municipais 2023

Temos o grato pracer de anunciar que neste acto intervirán, Antonio López (Stily), a nosa voceira municipal María Xosé Rodríguez, o noso candidato Xose Antonio Rodríguez Arribe; contaremos tamén coa presenza e a palabra da nosa voceira nacional Ana Pontón.
Enviado por Tono el Viernes, 24 marzo a las 18:37:22 (81 Lecturas)
(Leer más... | 1036 bytes más | ¿Comentarios? | Puntuación 5)

 135.324,46 € :::: Concello de Cedeira

PHP-Nuke
A Xunta de Goberno Local, en sesión ordinaria realizada o día 20-04-2021, adoptou o seguinte acordo:

Proposta de pago das axudas de concellos adheridos ao fondo de financiamento para a reactivación económica e social da provincia de A Coruña. Concello de Cedeira.

Pódese descargar o documento integro na seguinte ligazón:


Enviado por Tono el Martes, 27 abril a las 20:11:11 (163 Lecturas)
(Leer más... | 848 bytes más | ¿Comentarios? | Puntuación 0)


     Encuesta
A millor campaña foi a de :

PARTIDO POPULAR (P.P.)
PARTIDO DOS SOCIALISTAS DE GALICIA (PSdeG-PSOE)
IZQUIERDA UNIDA-ESQUERDA UNIDA (I.U.-EU)
ANOVA - IRMANDADE NACIONALISTA (ANOVA-IN)
BLOQUE NACIONALISTA GALEGO-ASEMBLEAS ABERTAS (BNG)Resultados
Encuestas

votos: 105
Comentarios: 0

     Noticia Destacada
Hoy aún no hay una Gran Noticia.

     Noticias Anteriores
Jueves, 04 marzo
· Xunta de Galicia ::::: Código QR
Jueves, 25 febrero
· DOGA ::::: COVID
· Concello de Cedeira :::: Orzamento 2021
Martes, 23 febrero
· Concello de Cedeira :::: Pel-Reactiva
· DOGA
Lunes, 22 febrero
· Xunta de Galicia
· Xunta de Galicia
Viernes, 19 febrero
· LÍMITES DE RENDIMIENTOS NETOS EN CADA PRESTACIÓN
· Cese.-S.S.
Jueves, 18 febrero
· II Plan de rescate da Xunta de Galicia
· Plan de Rescate - Xunta
Lunes, 08 febrero
· CRÍTICA : PINTURAS DE MANUEL PARADA - CATALUNYA
Domingo, 10 noviembre
· 10N
· 10N
Viernes, 05 julio
· Concello de Cedeira
Lunes, 01 julio
· BOP
· BOP
· BOP
Martes, 05 julio
· PODEMOS Cedeira :::: 1º ano perdido
Jueves, 02 junio
· PODEMOS Cedeira :::: Denuncia
Lunes, 23 mayo
· PODEMOS Cedeira :::: Denuncia
Domingo, 22 mayo
· Concello de Cedeira ::: Nota de prensa
Sábado, 21 mayo
· PP Cedeira ::: Denuncia
· Concello de Cedeira ::: Nota de prensa
· Concello de Cedeira ::: Nota de prensa
· PODEMOS Cedeira :::: PLENOS
Domingo, 10 abril
· 3ª CARRERA NOCTURA SAN ISIDRO – CEDEIRA
· Concello de Cedeira ::: Nota de prensa
Jueves, 07 abril
· Concello de Cedeira ::: Nota de prensa
· Concello de Cedeira ::: Nota de prensa

Artículos Anteriores
© 2003-2019 Café Bar A MARINA
Tódolos dereitos reservadosPHP-Nuke Copyright © 2005 por Francisco Burzi. Este es software libre y puedes redistribuirlo bajo licencia GPL. PHP-Nuke no cuenta con absolutamente ninguna garantía
Página Generada en: 0.87 Segundos