- FESTA + GASTO SOCIAL

Bienvenidos a Portal de Noticias Cedeira OnLine Café Bar A MARINA!

     Menú
· Home
· Archivo de Noticias
· Buscar
· Contáctese
· Encuesta
· Enlaces
· Enviar Noticia
· Estadísticas
· Temas

     Online
Actualmente hay 26 invitados, 0 miembro(s) conectado(s).

Eres un usuario anónimo. Puedes registrarte aquí

     Información


Concello de Cedeira

PHP-Nuke Espanol

Hosting Nuke

PORTAL DE NOTICIAS CAFE BAR A MARINA 
© 2012 J. Danko


FORO

Email de contacto: cafebaramarina@cafebaramarina.com

 PODEMOS Cedeira :::: Servizos

PHP-NukeSERVIZOS PÚBLICOS NA “PLAZA ROXA”

No post-pleno do pasado pleno do día 29/07/15,Podemos Cedeira solicitoulle ao tripartito que instalara na “plaza roxa” uns servizos públicos e gratuítos, dado que moita xente non pode pagar por utilizar os váteres dos bares da contorna.

Dada a estación do ano en que nos atopamos,solicitamos que se instalen uns WC portátiles para solucionar o problema de xeito inmediato e coa chegada do outono,empezar a traballar na construción duns definitivos.

Tod@s sabemos da gran cantidade de xente,en especial nen@s,que acoden a esta praza a xogar e non teñen onde facer as súas necesidades e aínda que ningún grupo político o levaba no seu programa electoral,nós pensamos que é un problema importante e que non require unha gran inversión.

A contestación por parte do alcalde foi que se ía estudar... xa veremos o que fan...

Enviado por Tono el Jueves, 30 julio a las 19:07:14 (59 Lecturas)
(Leer más... | 1011 bytes más | ¿Comentarios? | Puntuación 5)

 Concello de Cedeira ::: BOP

PHP-NukeANUNCIO

Nomeamento de funcionario en prácticas

 Rematado o proceso selectivo para a provisión, polo sistema de promoción interna, dunha praza de oficial da Policía Local, de acordo coa proposta do tribunal cualificador, por Resolución da Alcaldía n.º 252, de data 29 de maio de 2015, nomeouse funcionario en prácticas do grupo C1, escala Administración Especial, subescala Servizos Especiais, clase Escala Básica, categoría oficial Policía Local, a D. Alberto Díaz García, con DNI ********.

Cedeira, 13 de xullo de 2015.
On alcalde 
Pablo Diego Moreda Gil

Enviado por Tono el Jueves, 23 julio a las 19:52:35 (24 Lecturas)
(Leer más... | 686 bytes más | ¿Comentarios? | Puntuación 0)

 Concello de Cedeira ::: BOP

PHP-NukeANUNCIO

Nomeamento de funcionario de carreira

Realizado proceso selectivo para a provisión dunha praza de arquitecto, segundo convocatoria publicada no BOP núm. 231, de 28 de outubro de 2009, de acordo coa proposta do tribunal cualificador, e visto o informe de superación do período de prácticas, por Resolución da Alcaldía n.º 291, de data 18 de xuño de 2015, nomeouse funcionario de carreira da Escala de Administración Especial, Subescala Técnica, categoría superior, grupo A1, a D. Antonio Rodríguez Fabello, con DNI ************.

Cedeira, 13 de xullo de 2015.
O alcalde
Pablo Diego Moreda Gil

Enviado por Tono el Jueves, 23 julio a las 19:50:39 (9 Lecturas)
(Leer más... | 726 bytes más | ¿Comentarios? | Puntuación 0)

 Concello de Cedeira ::: BOP

PHP-NukeANUNCIO

Cese de persoal eventual

Por Resolución da Alcaldía n.º 285/2015, de data 12.06.2015, foi cesada D.ª Olga Iglesias Bereijo como persoal eventual no posto de coordinadora das actividades do Fogar do Pensionista.

Por Resolución da Alcaldía n.º 286/2015, de data 12.06.2015, foi cesado D. José Luis Parada Freire como persoal eventual no posto de asistente técnico ás concellerías.

O que se fai público en cumprimento do disposto no artigo 104 da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases do réxime local.

Cedeira, 15 de xuño de 2015.
O alcalde
Pablo Diego Moreda Gil

Enviado por Tono el Jueves, 23 julio a las 19:48:30 (12 Lecturas)
(Leer más... | 770 bytes más | ¿Comentarios? | Puntuación 0)

 Concello de Cedeira ::: BOP

PHP-NukeANUNCIO

Composición da Mesa Permanente de Contratación

En sesión realizada en data 08 de xullo de 2015 o Pleno da Corporación adoptou, entre outros, o seguinte acordo:

“Primeiro.- Constituir unha Mesa Permanente de Contratación para todolos procedementos de contratación do Concello de Cedeira nos que sexa legalmente esixible, ou así o prevexa o prego de claúsulas administrativas particulares, coa seguinte composición:
PRESIDENTE: O Alcalde
Suplente: D. Manuel Pérez Riola
VOGAIS:
-Dª. María José Rodríguez Pérez
Suplente: Dª. Manuela López Rodríguez
-D. José Camilo Casal García
Suplente: Don José Antonio Muiño Vilela
-A Secretaria da Corporación
Suplente: O funcionario que sexa nomeado Secretario accidental
-O Interventor Municipal
Suplente: O funcionario que sexa nomeado Interventor accidental
-O Arquitecto Municipal
Suplente: O Arquitecto Técnico Municipal
SECRETARIA: Dª. María Montserrat Pérez Garrote, funcionaria encargada dos expedientes de contratación.
Suplente: D. Francisco Javier Zunzunegui Vázquez, funcionario.
Segundo.- Publicar anuncio referindo este acordo e a composición da Mesa Permanente de Contratación no Boletín Oficial da Provincia.
Terceiro.- Notificar este acordo aos membros da Mesa Permanente de Contratación.”

Cedeira, 09 de xullo de 2015
O alcalde
Pablo Diego Moreda Gil

Enviado por Tono el Jueves, 23 julio a las 19:46:49 (9 Lecturas)
(Leer más... | 1658 bytes más | ¿Comentarios? | Puntuación 0)

 Concello de Cedeira ::: BOP

PHP-NukeANUNCIO

Percepcións por asistencia a órganos colexiados da Corporación

En sesión realizada en data 08 de xullo de 2015 o Pleno da Corporación adoptou, entre outros, o seguinte acordo:

“Primeiro.- Nos termos do artigo 75.3 da Lei 7/1985, do 2 de abril, Reguladora das Bases do Réxime Local, establecer as seguintes indemnizacións por asistencia a órganos colexiados da Corporación aos membros que non teñan adicación exclusiva ou parcial:
a) Por asistencias a sesións da Xunta de Goberno Local: 60,00 €
b) Por asistencias a sesións plenarias, de Comisións Informativas e de Mesas de Contratación, 60,00 €.
As asistencias aboaranse polo procedemento establecido na Base 29.c.3 das Bases de Execución do Orzamento Municipal de Cedeira para o ano 2015.
Segundo.- Modificar as Bases de Execución do Orzamento para o exercicio 2015 no que se refire as cantidades fixadas por asistencias e indemnizacións na Base 29.c.3.
Terceiro.- O presente acordo será publicado no Boletín Oficial da Provincia e no taboleiro de edictos da Corporación.”

Cedeira, 09 de xullo de 2015
O alcalde
Pablo Diego Moreda Gil

Enviado por Tono el Jueves, 23 julio a las 19:44:32 (8 Lecturas)
(Leer más... | 1316 bytes más | ¿Comentarios? | Puntuación 0)

 Concello de Cedeira ::: BOP

PHP-NukeANUNCIO

Recoñecemento de adicacións exclusivas a membros da Corporación.

En sesión realizada en data 08 de xullo de 2015 o Pleno da Corporación adoptou, entre outros, o seguinte acordo:

“Primeiro.- Recoñecer a adicación exclusiva a tempo completo aos membros da corporación que ocuparán os seguintes cargos:
- Alcalde D. Pablo Diego Moreda Gil, importe anual bruto en euros 43.400,00 €.
- Concelleiro Delegado de Deportes, D. Nicolás Vergara Quintiana, importe anual bruto en euros 23.100,00€.
Segundo.- Os devanditos importes abonaranse en catorce mensualidades, solicitando a alta ante a Tesourería Territorial da Seguridade Social ou na Mutualidade de Funcionarios correspondente e asumindo o gasto con cargo ao vixente orzamento municipal.
Terceiro.- O presente acordo será publicado no Boletín Oficial da Provincia e no taboleiro de edictos da Corporación.”

Cedeira, 09 de xullo de 2015
O alcalde
Pablo Diego Moreda Gil

Enviado por Tono el Jueves, 23 julio a las 19:42:38 (10 Lecturas)
(Leer más... | 1143 bytes más | ¿Comentarios? | Puntuación 0)

 Concello de Cedeira ::: BOP

PHP-NukeANUNCIO

Nomeamento de Tenentes de Alcalde

En cumprimento do previsto no artigo 46 do RD 2568/1986, do 28 de novembro, polo que se aproba o Regulamento de organización, funcionamento e réxime xurídico das entidades locais, faise público que a Alcaldía-Presidencia do Concello de Cedeira o 1 de xullo de 2015 ditou o decreto 316/2015, co seguinte contido:

“PRIMEIRO.- Nomear Tenentes de Alcalde aos Concelleiros seguintes:
1º Tenente de Alcalde: Dª. María José Rodríguez Pérez
2º Tenente de Alcalde: D. José Camilo Casal García
3º Tenente de Alcalde: D. Manuel Pérez Riola
Ós Tenentes de Alcalde, en canto tales, corresponderalles substituír a esta Alcaldía na totalidade das súas funcións e pola orde de nomeamento nos casos de ausencia, enfermidade ou impedimento que lle imposibilite para o exercicio das súas atribucións, así como desempeñar as funcións de Alcalde nos supostos de vacante na Alcaldía ata que tome posesión o novo Alcalde.
SEGUNDO.- Nos casos de ausencia, enfermidade ou impedimento as funcións do Alcalde non poderán ser asumidas por quen corresponda sen expresa delegación.
TERCEIRO.- Non obstante o anterior, cando esta Alcaldía se ausente do termo municipal por máis de vintecatro horas sen conferir delegación, será substituída polo Primeiro Tenente de Alcalde e, no seu defecto, polos seguintes na orde establecida, debendo dar conta desa circunstancia o resto da Corporación e, en particular, ós voceiros dos distintos grupos políticos municipais.
CUARTO.- Notificar esta Resolución ós Tenentes de Alcalde, facéndolles constar que terán que manter informada a esta Alcaldía do exercicio das súas atribucións como Alcalde Accidental non podendo, no citado exercicio, modifica-las delegacións efectuadas por esta Alcaldía, nin outorgar outras novas.
QUINTO.- Da presente Resolución darase conta ó Pleno na primeira sesión que realice, notificándose ademais persoalmente aos designados, e publicándose no Boletín Oficial da Provincia, sen prexuízo da súa efectividade dende a súa promulgación.”

Cedeira, 06 de xullo de 2015
O Alcalde
Pablo Diego Moreda Gil

Enviado por Tono el Jueves, 23 julio a las 19:40:29 (6 Lecturas)
(Leer más... | 2341 bytes más | ¿Comentarios? | Puntuación 0)

 Concello de Cedeira ::: BOP

PHP-NukeANUNCIO

Designación de membros da Xunta de Goberno Local e delegación de competencias da Alcaldía
.
En cumprimento do previsto nos arts. 46 e 52 do RD 2568/1986, do 28 de novembro, polo que se aproba o Regulamento de organización, funcionamento e réxime xurídico das entidades locais, faise público que a Alcaldía-Presidencia do Concello de Cedeira o 1 de xullo de 2015 ditou o decreto 315/2015, co seguinte contido:

“PRIMEIRO.- Incoar expediente para a constitución da Xunta de Goberno Local deste Concello.
SEGUNDO.- Designar membros da Xunta de Goberno Local aos Sres./Sras.:
Dª. María José Rodríguez Pérez
D. José Camilo Casal García
D. Manuel Pérez Riola
TERCEIRO.- A Xunta de Goberno Local terá asignadas as seguintes atribucións:
A) A asistencia permanente ao Alcalde no exercicio das súas atribucións.
B) As atribucións que esta Alcaldía de forma expresa delega, e que a continuación se expresan:
1) Autorización, disposición e ordenación de gastos e a aprobación das facturas e certificacións de obra que corresponden ao desenvolvemento normal do Orzamento, dentro dos límites que competen ao Alcalde e os expresamente previstos nas bases de execución do Orzamento.
2) Concesión de licenzas urbanísticas.
3) Concesión de licenzas de actividade e de apertura.
4) Aprobación de padróns fiscais e liquidacións de impostos, taxas e prezos públicos.
5) O desenvolvemento da xestión económica de acordo co Orzamento aprobado e a concertación de operacións de tesourería cando o importe acumulado das operacións vivas en cada momento non supere o 15 por cento dos ingresos correntes liquidados no exercizo anterior.
6) Contratacións de obras, subministros, servizos, xestión de servizos públicos, contratos administrativos especiais e contratos privados, cando o seu importe non supere o 10 por cento dos recursos ordinarios do orzamento nin, en calquera caso, a cuantía de seis millóns de euros, incluídas as de carácter plurianual cando a súa duración non sexa superior a catro anos, sempre que o importe acumulado de todas as súas anualidades non supere nin a porcentaxe indicada, referido aos recursos ordinarios do presuposto do primeiro exercicio, nin a contía sinalada.
7) As adxudicacións de concesións sobre bens e a adquisición de bens inmobles e dereitos suxeitos á lexislación patrimonial cando o seu valor non supere o 10 por cento dos recursos ordinarios do orzamento nin o importe de tres millóns de euros, así como o alleamento do patrimonio, cando o seu valor non supere o porcentaxe nin a contía indicados.
8) A aprobación dos proxectos de obras e servizos cando sexa competente para a súa contratación e concesión e estean previstos no Orzamento.
9) A solicitude de subvencións para obras, actividades ou servizos municipais, que competencialmente non estean atribuídas ao Pleno da Corporación.
10) A aprobación da convocatoria, a concesión e xustificación de subvencións outorgadas polo Concello, e a aprobación de convenios de colaboración.
11) A concesión, transmisión ou modificación de licenzas de auto turismo.
12) A concesión de aprazamentos e fraccionamentos de ingresos públicos.
13) A resolución de recursos que se interpoñan contra os acordos en materias delegadas que se teñen detalladas nos apartados anteriores.
C) As atribucións que lle atribúan as Leis.
CUARTO.- Fixar como periodicidade para as sesións ordinarias os luns cada quince días, ás 12:00 horas.
Realizará a súa primeira sesión o luns 06 de xullo de 2015 ás 12:00 horas.
QUINTO.- A Alcaldía poderá revocar en calquera momento as delegacións efectuadas seguindo as mesmas formalidades aplicadas para outorgalas.
SEXTO.- A Alcaldía poderá avocar en calquera momento a competencia delegada de acordo co que dispón o artigo 14 da Lei 30/1992, de 26 de novembro.
SÉTIMO.- Da presente Resolución darase conta ao Pleno na primeira sesión que celebre, notificándose, ademais, persoalmente aos designados, e publicándose no Boletín Oficial da Provincia, sen prexuízo da súa efectividade dende a súa promulgación, conforme se indica no número 1 do artigo 23 da Lei 7/1985, do 2 de abril, Reguladora das Bases do Réxime Local, e o artigo 52.4 do Real Decreto 2568/1986, do 28 de novembro, polo cal se aproba o Regulamento de Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das Entidades Locais.”

Cedeira, 06 de xullo de 2015
O Alcalde
Pablo Diego Moreda Gil

Enviado por Tono el Jueves, 23 julio a las 19:38:02 (9 Lecturas)
(Leer más... | 4769 bytes más | ¿Comentarios? | Puntuación 0)

 Concello de Cedeira ::: BOP

PHP-NukeANUNCIO

Designación de membros da Xunta de Goberno Local e delegación de competencias da Alcaldía
.
En cumprimento do previsto nos arts. 46 e 52 do RD 2568/1986, do 28 de novembro, polo que se aproba o Regulamento de organización, funcionamento e réxime xurídico das entidades locais, faise público que a Alcaldía-Presidencia do Concello de Cedeira o 1 de xullo de 2015 ditou o decreto 315/2015, co seguinte contido:

“PRIMEIRO.- Incoar expediente para a constitución da Xunta de Goberno Local deste Concello.
SEGUNDO.- Designar membros da Xunta de Goberno Local aos Sres./Sras.:
Dª. María José Rodríguez Pérez
D. José Camilo Casal García
D. Manuel Pérez Riola
TERCEIRO.- A Xunta de Goberno Local terá asignadas as seguintes atribucións:
A) A asistencia permanente ao Alcalde no exercicio das súas atribucións.
B) As atribucións que esta Alcaldía de forma expresa delega, e que a continuación se expresan:
1) Autorización, disposición e ordenación de gastos e a aprobación das facturas e certificacións de obra que corresponden ao desenvolvemento normal do Orzamento, dentro dos límites que competen ao Alcalde e os expresamente previstos nas bases de execución do Orzamento.
2) Concesión de licenzas urbanísticas.
3) Concesión de licenzas de actividade e de apertura.
4) Aprobación de padróns fiscais e liquidacións de impostos, taxas e prezos públicos.
5) O desenvolvemento da xestión económica de acordo co Orzamento aprobado e a concertación de operacións de tesourería cando o importe acumulado das operacións vivas en cada momento non supere o 15 por cento dos ingresos correntes liquidados no exercizo anterior.
6) Contratacións de obras, subministros, servizos, xestión de servizos públicos, contratos administrativos especiais e contratos privados, cando o seu importe non supere o 10 por cento dos recursos ordinarios do orzamento nin, en calquera caso, a cuantía de seis millóns de euros, incluídas as de carácter plurianual cando a súa duración non sexa superior a catro anos, sempre que o importe acumulado de todas as súas anualidades non supere nin a porcentaxe indicada, referido aos recursos ordinarios do presuposto do primeiro exercicio, nin a contía sinalada.
7) As adxudicacións de concesións sobre bens e a adquisición de bens inmobles e dereitos suxeitos á lexislación patrimonial cando o seu valor non supere o 10 por cento dos recursos ordinarios do orzamento nin o importe de tres millóns de euros, así como o alleamento do patrimonio, cando o seu valor non supere o porcentaxe nin a contía indicados.
8) A aprobación dos proxectos de obras e servizos cando sexa competente para a súa contratación e concesión e estean previstos no Orzamento.
9) A solicitude de subvencións para obras, actividades ou servizos municipais, que competencialmente non estean atribuídas ao Pleno da Corporación.
10) A aprobación da convocatoria, a concesión e xustificación de subvencións outorgadas polo Concello, e a aprobación de convenios de colaboración.
11) A concesión, transmisión ou modificación de licenzas de auto turismo.
12) A concesión de aprazamentos e fraccionamentos de ingresos públicos.
13) A resolución de recursos que se interpoñan contra os acordos en materias delegadas que se teñen detalladas nos apartados anteriores.
C) As atribucións que lle atribúan as Leis.
CUARTO.- Fixar como periodicidade para as sesións ordinarias os luns cada quince días, ás 12:00 horas.
Realizará a súa primeira sesión o luns 06 de xullo de 2015 ás 12:00 horas.
QUINTO.- A Alcaldía poderá revocar en calquera momento as delegacións efectuadas seguindo as mesmas formalidades aplicadas para outorgalas.
SEXTO.- A Alcaldía poderá avocar en calquera momento a competencia delegada de acordo co que dispón o artigo 14 da Lei 30/1992, de 26 de novembro.
SÉTIMO.- Da presente Resolución darase conta ao Pleno na primeira sesión que celebre, notificándose, ademais, persoalmente aos designados, e publicándose no Boletín Oficial da Provincia, sen prexuízo da súa efectividade dende a súa promulgación, conforme se indica no número 1 do artigo 23 da Lei 7/1985, do 2 de abril, Reguladora das Bases do Réxime Local, e o artigo 52.4 do Real Decreto 2568/1986, do 28 de novembro, polo cal se aproba o Regulamento de Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das Entidades Locais.”

Cedeira, 06 de xullo de 2015
O Alcalde
Pablo Diego Moreda Gil

Enviado por Tono el Jueves, 23 julio a las 19:37:44 (6 Lecturas)
(Leer más... | 4769 bytes más | ¿Comentarios? | Puntuación 0)

 Concello de Cedeira ::: BOP

PHP-NukeANUNCIO

Nomeamento de Concelleiros-Delegados

En cumprimento do previsto no artigo 44 do RD 2568/1986, do 28 de novembro, polo que se aproba o Regulamento de organización, funcionamento e réxime xurídico das entidades locais, faise público que a Alcaldía-Presidencia do Concello de Cedeira o 2 de xullo de 2015 ditou o decreto 319/2015, co seguinte contido:

“PRIMEIRO.- Efectuar a favor dos membros da Xunta de Goberno Local que se citan as seguintes delegacións xenéricas, referidas ás áreas que se determinan, e nas materias que no seu caso se detallan, ó abeiro do que dispón o artigo 43.3 do ROF, con facultades para dirixir e xestionar os servizos correspondentes, baixo a supervisión da Alcaldía, pero sen incluir a facultade de resolver mediante actos administrativos que afecten a terceiros:
-Dona María José Rodríguez Pérez: Concelleira-Delegada de Cultura e Turismo e Concelleira-Delegada de Urbanismo.
-Don José Camilo Casal García: Concelleiro-Delegado de Medio Ambente, Praias, Xardíns e Cemiterios e Concelleiro-Delegado de Servizos Sociais.
-Don Manuel Pérez Riola, Concelleiro-Delegado de Medio Rural e Participación Cidadá e Concelleiro-Delegado de Persoal e Facenda.
SEGUNDO.- Efectuar a favor dos concelleiros que se citan as seguintes delegacións especiais, ó abeiro do que dispón o artigo 43.4 e 43.5 do ROF, con responsabilidade para a dirección interna e xestión de servizos, baixo a supervisión da Alcaldía, sen incluir a facultade de resolver mediante actos administrativos que afecten a terceiros:
-Don Nicolás Vergara Quintiana, Concelleiro-Delegado de Deportes.
-Dona Manuela López Rodríguez, Concelleira-Delegada de Xuventude, Ensino e Igualdade.
- Don José Antonio Muiño Vilela, Concelleiro-Delegado de Servizos, Mantemento e Obras e Concelleiro-Delegado de Seguridade Cidadá.
SEGUNDO.- Mantense expresamente dentro das atribucións da Alcaldía-Presidencia a formalización dos contratos que o Concello firme con particulares, calquera que fose a materia sobre a que versen, tendo a condición de órgano de contratación cando non se houbese delegado expresamente na Xunta de Goberno Local ou nun Concelleiro-Delegado.
Quedan expresamente incluídos dentro da Área de Presidencia a Concellería de Sanidade e Concellería do Mar, e calquera outro servizo ou atribución non expresamente delegada.
TERCEIRO.- Da presente Resolución darase coñecemento ao Pleno da Corporación na primeira sesión que este realice, notificándose ademais persoalmente aos designados e publicarase no Boletín Oficial da Provincia, sen prexuízo da súa efectividade dende o día seguinte ao da presente Resolución, conforme se indica no artigo 44.2 do Real Decreto 2568/1986, do 28 de novembro, polo cal se aproba o Regulamento de Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das Entidades Locais.”

Cedeira, 06 de xullo de 2015
O Alcalde
Pablo Diego Moreda Gil

Enviado por Tono el Jueves, 23 julio a las 19:34:23 (7 Lecturas)
(Leer más... | 3125 bytes más | ¿Comentarios? | Puntuación 0)

 Concello de Cedeira ::: BOP

PHP-NukeANUNCIO

PUBLICIDADE DA PRESENTACIÓN POLOS CONCELLEIROS/AS DAS DECLARACIONS SOBRE CAUSAS DE POSIBLE INCOMPATIBILIDADE E ACTIVIDADES E DE BENS PATRIMONIAIS

En cumprimento do establecido no artigo 75.7 da Lei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora das Bases do Réxime Local, dáse publicidade á presentación das declaracións sobre bens patrimoniais e participación en sociedades de todo tipo e declaracións sobre causas de posible incompatibilidade e actividades económicas por parte dos concelleiros que cesan no seu mandato e dos concelleiros que tomaron posesión do seu cargo para o mandato 2015-2019:

CONCELLEIROS CESANTES QUE PRESENTARON AS DECLARACIÓNS:
Don Luis Rubido Ramonde. Data de presentación: 08/06/2013
Don Alfredo Vilela Santalla. Data de presentación: 08/06/2013
Don Pablo Luis Nebril López. Data de presentación: 08/06/2013
Dona María Luisa Pérez Prieto. Data de presentación: 09/06/2015
Dona Cristina Prieto Lago. Data de presentación: 10/06/2015.
Dona María José Rodríguez Pérez. Data de presentación: 10/06/2015
Don José Luis Vergara Rey. Data de presentación: 10/06/2014
Don Manuel Pérez Riola. Data de presentación: 10/06/2015
Dona María Pilar Pérez Villar. Data de presentación: 10/06/2015
Dona Almudena Molina Pérez. Data de presentación: 10/06/2015
Dona María Carmen Vergara Rey. Data de presentación: 12/06/2015

CONCELLEIROS ENTRANTES QUE PRESENTARON AS DECLARACIÓNS:
Don Luis Rubido Ramonde. Data de presentación 08/06/2013
Don Alfredo Vilela Santalla. Data de presentación 08/06/2013
Don Pablo Luis Nebril López. Data de presentación 08/06/2013
Don Esteban Blanco Garrote. Data de presentación 09/06/2015
Dona María Luisa Pérez Prieto. Data de presentación: 09/06/2015
Don José Antonio Muiño Vilela. Data de presentación: 09/06/2015
Dona María José Rodríguez Pérez. Data de presentación: 10/06/2015
Dona Manuela López Rodríguez. Data de presentación: 10/06/2015
Don Manuel Pérez Riola. Data de presentación: 10/06/2015
Don Nicolás Vergara Quintiana. Data de presentación: 10/06/2015
Dona Esther Couto Lamigueiro. Data de presentación: 11/06/2015
Don Pablo Diego Moreda Gil. Data de presentación: 12/06/2015
Don José Camilo Casal García. Data de presentación: 12/06/2015

Cedeira, 30 de xuño de 2015.
O alcalde
Pablo Diego Moreda Gil

Enviado por Tono el Jueves, 23 julio a las 19:28:50 (6 Lecturas)
(Leer más... | 2675 bytes más | ¿Comentarios? | Puntuación 0)

 Concello de Cedeira ::: BOP

PHP-NukeANUNCIO

Convocatoria para ampliación da lista aberta para a contratación laboral temporal de auxiliares de policía local.

Por resolución da Alcaldía núm. 341/2015 de data 14 de xullo de 2015 acordouse:

Primeiro.–Convocar probas para ampliación da lista aberta, mantendo as persoas que xa o superaron, para a contratación laboral temporal de auxiliares de policía local cuxas bases foron publicadas no BOP número 124, do 2 de xullo de 2014.
Segundo.–O prazo de presentación de solicitudes será de oito días naturais desde a publicación do anuncio da convocatoria no BOP.
Terceiro.–Os candidatos que superen o proceso selectivo integraranse na bolsa de traballo na orde que lles corresponda.
Cuarto.–Dispoñer a publicación no Boletín Oficial da Provincia da presente resolución para a ampliación da lista aberta para a contratación laboral temporal de auxiliares de policía local.

Cedeira, 15 de xullo de 2015.
O alcalde
Asdo.: Pablo Diego Moreda Gil

Enviado por Tono el Jueves, 23 julio a las 19:26:48 (6 Lecturas)
(Leer más... | 1153 bytes más | ¿Comentarios? | Puntuación 0)

 25 Xullo

PHP-NukeO DÍA DA NACIÓN GALEGA, O DÍA DE TOD@S

 O 25 de Xullo, historicamente o Día da Patria Galega, oficialmente “Día Nacional de Galicia”, é o día no que as cidadás e cidadáns galegos celebramos a nosa nación. Vivimos un tempo excepcional, os problemas económicos e sociais do noso país, na vez de mellorar, agrávanse. Afrontamos unha recentralización que nos prexudica, dificulta a supervivencia de empresas e traballo e pretende liquidar sectores produtivos enteiros, ao tempo que conduce á desaparición da nosa lingua e cultura.

Lembremos a nosa historia recente, lembremos como todo o país soubo facer fronte a unha catástrofe provocada por un Goberno que se desentendía dela. Naquela altura a sociedade galega demostrou disposición e capacidade para organizarse e afrontar o desafío. Demostrou ser unha nación capaz de existir por ela mesma.
Así é como somos nós e así defendemos o noso país. Mais este é tamén un momento no que as galegas e galegos debemos mostrar vontade común no tocante ao noso futuro.

Galicia precisa existir con forza para defender os intereses inmediatos e estratéxicos como nación.  Sabemos da inmensa forza da unidade, do enorme potencial de ilusión e entusiasmo colectivo que poden xerar a defensa da nación e da soberanía. Estamos na hora de andar ese camiño.

Este é un chamado que nace da cidadanía que, sen agardar instrucións nin consignas, quere manifestar o seu desexo e a súa vontade de nos reunir nunha celebración que diga claramente que as divisións nos debilitan e nos encamiñan á insignificancia, mentres a unión multiplica as nosas forzas para procurarmos as ferramentas necesarias que nos permitan decidir que queremos ser, que nos posibiliten a construción dun futuro de luz que non hipoteque o mañá de fillos e fillas.

Un chamado aos cidadáns e cidadás, aos colectivos sociais, culturais, recreativos..., a que se sumen, sen exclusión previa ningunha, a un Día da Nación Galega, un día de unidade que queremos apoiado polos partidos e organizacións políticas.

As persoas que subscribimos este chamado pedímoslle ás forzas políticas que nos convoquen co exemplo da unidade cívica, renunciando a patrimonializar ninguén este acto de vital importancia na nosa historia.

Cada un dos e das asinantes, facémolo de xeito persoal porque é a forma máis nidia de expresión da cidadanía: a suma das vontades individuais. E coas nosas sinaturas queremos manifestar o desexo de marcharmos tod@s polas rúas de Compostela detrás dunha faixa que, levando escrito o nome da nación e portada por xente do común, represente aos homes e mulleres que son os lexítimos donos da galeguidade: a maioría do pobo galego, a cidadanía do país.

Ese día, máis que nunca, queremos ser un país en marcha que tome nas súas mans a construción dunha nación para tod@s.

Asina o manifesto en:

http://polaunidade.blogspot.com.es/

Enviado por Tono el Jueves, 23 julio a las 19:23:15 (7 Lecturas)
(Leer más... | 3172 bytes más | ¿Comentarios? | Puntuación 0)

 PODEMOS Cedeira :::: DENUNCIA

PHP-NukeESTUPOR E INDIGNACIÓN

Ese é o sentimento de múltiples familias pola asignación das prazas do comedor do Nicolás del Río.Isto ben motivado porque modificáronse os criterios de admisión establecidos pola Consellería de Educación (Instrución 1/2015 que fai referencia á Orde 21/02/2007)o que pode ser constitutivo de un delito.

Lonxe de quedar aí a cousa,a listaxe de admitidos estivo exposta ao público incluíndose o motivo da admisión,como por exemplo “alumnado pertencente a unidades familiares que se atopen en situación socioeconómica de exclusión social”.

Lembramos que son os membros do Consello Escolar,presidido pola dirección do centro e no que se atopan entre outros o representante do Concello,os responsables da revisión e baremación das solicitudes (Decreto 132/2013).

Desde Podemos Cedeira queremos solicitar ás autoridades competentes que aplique a legalidade vixente de xeito estrito e depure responsabilidades dos responsables de dita “desfeita”.

Enviado por Tono el Jueves, 23 julio a las 19:19:41 (10 Lecturas)
(Leer más... | 1125 bytes más | ¿Comentarios? | Puntuación 0)

 PODEMOS Cedeira :::: DENUNCIA

PHP-NukeO CUSTE DOS PARTIDOS POLÍTICOS MUNICIPAIS

Recentemente coñecemos que o alcalde de Cedeira atópase no “podium” dos alcaldes que máis cobran da comarca,superando entre outros ao de Ferrol,e posiblemente alcance o “liderado” cando se lle sumen ao seu salario as dietas e desprazamentos(que descoñecemos a canto ascenden).

Resulta que no pleno onde se aprobaron os salarios,tamén se mantivo unha asignación aos partidos políticos que ascende a 80 euros mensuais,máis 30 euros por concelleiro.Isto supón un gasto anual de 8.520 euros que non se sabe a onde van parar...

Choca ver como ningún dos partidos con representación municipal se opoña a este tipo de “excesos”,pero temos que encadralo dentro dos principios da vella política rancia e casposa que asola as institucións políticas.

Compre urxentemente cambiar este modelo de partidos políticos “clásicos” que teñen uns vicios adquiridos ,por desgraza,tan arraigados.

Enviado por Tono el Jueves, 23 julio a las 19:17:47 (7 Lecturas)
(Leer más... | 1121 bytes más | ¿Comentarios? | Puntuación 0)

 PODEMOS Cedeira :::: ASEMBLEA CONSTITÚINTE

PHP-NukeCONSTITUCIÓN DE PODEMOS CEDEIRA

Onte celebrouse a asemblea constituínte de Podemos Cedeira,cunha gran afluencia de xente,incluso con algunha persoa que nas recentes eleccións municipais foi nas listas de outro partido político,feito que nos congratula profundamente.

Isto anímanos a comezar a traballar,como se acordou na asemblea,a prol de que as vindeiras eleccións xerais de fin de ano,sexan o primeiro paso para a recuperación da soberanía popular,e para o vindeiro ano,ocorra o mesmo nas autonómicas.

A nivel local,coa axuda de tódol@s cedeires@s (xa que en Podemos non sobra ninguén),deseñaremos un mapa de necesidades populares que axude a reducir a fractura social entre os “de arriba e os de abaixo”. 

Tamén se acordou solicitarlle un local aos gobernantes municipais onde poder realizar as xuntanzas dos grupos de traballo e realizar as asembleas,a vindeira será no mes de setembro,e á que convidamos a participar a toda a cidadanía

Enviado por Tono el Sábado, 11 julio a las 14:35:04 (85 Lecturas)
(Leer más... | 1098 bytes más | ¿Comentarios? | Puntuación 5)

 PODEMOS Cedeira :::: DENUNCIA

PHP-NukeO SOLDO DO ALCALDE

Onte celebrouse o 1º pleno do novo goberno municipal do “triunvirato” no que se aprobou entre outras medidas o salario do sr. Alcalde que ascende a 14 pagas de 2.400 euros netos (43.300 euros brutos anuais).

Choca ver como o líder dun goberno que presume de “austeridade” se asigne un soldo superior ás alcaldesas de cidades como Madrid ou Barcelona.

Para colmo,no programa electoral de algún socio de goberno,podíase ler que os salarios nunca superarían o triplo do SMI (salario mínimo interprofesional).

E nós preguntámonos: 
-Os programas electorais non serven para nada?
.-Tan rápido se traspasan as liñas vermellas?

 En fin,continuará

Enviado por Tono el Jueves, 09 julio a las 19:15:18 (102 Lecturas)
(Leer más... | 880 bytes más | ¿Comentarios? | Puntuación 5)

 Concello de Cedeira ::: Pleno Extraordinario

PHP-NukeSesión Extraordinaria :::  Concello Pleno
8 de Xullo as 20 horas

ORDE DO DIA

1._ Aprobación Acta Sesión Constitutiva 13 de Xuño
2_ Constitución grupos politicos
3._ Designacion membros Xunta Goberno Local
4._ Nomeamento Tenentes de Alcalde
5._ Concelleiros Delegados
6._ Periodicidade  Plenos
7._ Comisiones informativas permanentes
8._ Asignación adicacions exclusivas
9._ Mesa de Contratacion
10._ Asignación económica grupos políticos
11._ Representantes órganos colexiados
12._ Indemnizacion asistencia órganos colexiados


Enviado por Tono el Miércoles, 08 julio a las 19:29:49 (93 Lecturas)
(Leer más... | 758 bytes más | ¿Comentarios? | Puntuación 5)

 Concello de Cedeira :::: Educación

PHP-NukeAsunto: O CONCELLO SUMASE Á REIVINDICACIÓN DA COMUNIDADE EDUCATIVA PARA O CUMPRIMENTO DOS RATIOS EN CANTO AO NÚMERO DE ALUMNOS

Na última reunión do Consello Escolar do CEIP Nicolás del Río recordouse a problemática dos alumnos de educación infantil do centro, derivado do incumprimento da Consellería de Educación no referente aos ratios por número de alumnos.

Durante o curso pasado  a Xunta non cumpriu a normativa vixente debendo ser tres no canto de dous o número de aulas para os alumn@s de tres anos do Colexio Nicolás del Río. Polos pais e nais do centro, presentáronse diversas reclamacións, tanto a nivel individual como colectivo que a Consellería de Educación nin siquera  se dignou contestar. O caso tamén foi comunicado ao Valedor do Pobo, que tamén ten advertido a Consellería sobre a falta de colaboración na emisión dos informes requeridos.

Recórdase  que o problema viña derivado do incumprimento pola Consellería de Educación, que supuso para os alumnos afectados unha masificación nas aulas cun número de alumnos superior á normativa aprobada pola propia Xunta de Galicia, e ademáis un  incumprimento da superficie da aula para cada por nen@.

Porriba do anterior, a inxustiza da medida anterior repercute negativamente por partida dobre no curso que comezará no vindero mes de setembro, pois sen ter confirmado o cumprimento da lei para os nenos de educación infantil, arrastra unha reducción do profesorado de educación física e pedagoxía terapéutica, amparándose a Xunta de Galicia no número de aulas do curso anterior.

Lamentamos dende o Concello que os pais e nais do centro teñan que loitar polo cumprimento da normativa educativa, cando debería ser a propia Consellería a garante da calidade educativa.

O Concello súmase á reivindicación da comunidade educativa para o cumprimento da normativa vixente, apoiando as reclamacións efectuadas polos pais e nais do centro, alén da efectuada polo propio Consello Escolar, e solicitará unha reunión cos responsables da Consellería de Educación para interesarse polo problema e buscar unha solución á situación orixinada empregando as ferramentas legais e políticas de que dispón o Concello.

Fdo.- Pablo Diego Moreda Gil

Alcalde de Cedeira


Enviado por Tono el Sábado, 04 julio a las 01:07:25 (59 Lecturas)
(Leer más... | 2419 bytes más | ¿Comentarios? | Puntuación 5)

 PODEMOS Cedeira :::: DENUNCIA

PHP-Nuke
O CONCELLO NON CEDE A SALA ÁNCORA

Despois de realizar a pertinente solicitude antes de que cambiara o goberno municipal,no día de hoxe recibimos a chamada do novo alcalde para comunicarnos que temos que cubrir un novo modelo de solicitude,que o anterior non é válido.

Comunicámoslle que faremos outra solicitude sempre e cando teñamos a certeza de que se nos vai a conceder,ao que nos contesta que iso depende do funcionario correspondente

Chamamos ao funcionario correspondente e comunícanos que para evitar problemas que fagamos a asemblea na cafetería do auditorio…

Queremos mostrar a nosa indignación e malestar pola decisión dos novos responsables municipais,xa que entendemos que tratan de dificultar as xuntanzas veciñais…

MAL EMPEZAMOS

Enviado por Tono el Miércoles, 17 junio a las 19:28:49 (105 Lecturas)
(Leer más... | 1038 bytes más | ¿Comentarios? | Puntuación 5)

 PODEMOS Cedeira :::: ASEMBLEA CONSTITÚINTE

PHP-Nuke
ASEMBLEA PODEMOS-CEDEIRA

O vindeiro venres 10 de xullo de 2015,celebraremos na cafetería do Auditorio, ás 20:30 horas  a asemblea constituínte do Círculo de Podemos en Cedeira,que pretende converterse no xarmolo de democracia real e participativa na nosa vila.

Vivimos nun momento de cambio,no que a sociedade reclama unha rexeneración da clase política e unha renovación das institucións que están infestadas de corrupción,clientelismo e amiguismo.

Os círculos de Podemos teñen as asembleas cidadáns coma o instrumento principal da iniciativa cidadán e están abertas a toda a xente que queira participar neste proxecto.

Outro instrumento a empregar,son as redes sociais,e que no caso de poder asistir,pódense facer chegar as propostas a través das seguintes canles...
ANIMÁDEVOS A PARTICIPAR!!!

podemoscedeira@gmail.com
https://www.facebook.com/pages/Podemos-Cedeira/374598102741649?fref=ts


© 2015 PODEMOS CedeiraEnviado por Tono el Miércoles, 17 junio a las 19:26:52 (51 Lecturas)
(Leer más... | 1426 bytes más | ¿Comentarios? | Puntuación 5)

 Concello de Cedeira ::: PP ::: Traspaso de poderes

PHP-NukeEn Cedeira tampouco se produciu ningún encontro entre o executivo en funcións ( Luis Rubido, PP ) e o entrante, un tripartito de PSOE, BNG e Anova, liderado polo socialista Pablo Moreda (o pleno de investidura será ás 11).

A nacionalista María Xosé Rodríguez reprochou ao PP «as formas do último pleno, nada acertadas, sen tan sequera despedir aos que se van dá corporación». «Vivimos en democracia e hai que aceptar o que sae dás urnas», abundou. A futura primeira tenente de alcalde confía en que este comportamento non se reproduza a partir de agora: «Gustaríame que fose unha oposición política, sen ataques persoais».

O popular Luis Rubido cre que, «nun concello pequeno, o traspaso de poderes fano os técnicos, o funcionariado, a secretaria e o interventor». «Ninguén lles impide (ao novo executivo) entrar e falar co persoal», engade, molesto «porque desde o primeiro momento comunicaron que non querían nada co PP; o que fan (o pacto) é lexítimo e legal, pero que sexa o máis viable para Cedeira, verémolo».

«¿Como creen que se fixo fai catro anos (o traspaso de poderes)?», pregunta.

------------------------- RESPOSTA -----------------------------

HEMEROTECA
Fai catro anos .....

Traspaso de poderes

"

Sr. D. Leopoldo Rubido Ramonde:


Desexo trasladarlle os nosos parabens polos resultados obtidos nas eleccións municipais do  22 de maio. Aínda que o trámite democrático da toma de posesión da nova corporación levarase a cabo o próximo 11 de xuño, póñome á súa disposición para cantas cuestións estime convenientes, en aras dunha adecuada transición.

A experiencia do relevo nas eleccións do 2007 non me permite coñecer as súas intencións ao respecto. Naquel momento, quen subscribe contou coa información do funcionariado. Agora, se vostede o considera oportuno, ofrézolle a nosa predisposición a reunirme con vostede e trasladarlle a nosa valoración de cantos asuntos están en curso.

A situación das obras, o estado de execución dos diferentes plans provinciais, o estado das contas, e cantas cuestións estime, poden ser elementos de conversación. Esta reunión pode levarse a cabo, ben coa asistencia doutros cargos electos, de funcionarios ou desenvolverse exclusivamente entre nós. Déixoo á súa consideración.

De igual maneira, se ten algún interese en realizar algún tipo de protocolo especial no Pleno de Constitución da nova Corporación Municipal, pode ser tamén tratada para que se desenvolva a gusto de todos e todas, lóxicamente tendo presentes as esixencias legais dispostas pra o caso.

Sen outro particular, reiterándolle a nosa predisposición, quedo á espera das súas novas.

ATENTAMENTE

José Luis Vergara Rey
Alcalde en funcións

"


© 2011 - Concello de Cedeira - Alcalde en funcións

Dcto. formato PDF: preme aquí

------------------------- FIN RESPOSTA -----------------------------

Enviado por Tono el Sábado, 13 junio a las 00:14:03 (113 Lecturas)
(Leer más... | 3833 bytes más | ¿Comentarios? | Puntuación 5)

 Concello de Cedeira ::: PP ::: BOP

PHP-Nuke
Anuncio exposición pública conta xeral 2014

ANUNCIO

En cumprimento de canto dispón o artigo 212 do texto refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais, aprobado por Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, e unha vez que foi debidamente informada pola Comisión Especial de Contas en sesión celebrada o 01 de xuño de 2015, exponse ao público a conta xeral do Concello correspondente ao exercicio 2014 por un prazo de quince días, durante os cales e oito máis quen se estimen interesados poderán presentar reclamacións, reparos ou observacións que teñan por convenientes.

Cedeira, 04 de xuño de 2015
O alcalde
Luis Rubido Ramonde

Enviado por Tono el Viernes, 12 junio a las 00:36:25 (55 Lecturas)
(Leer más... | 831 bytes más | ¿Comentarios? | Puntuación 5)

 Concello de Cedeira ::: PP ::: Comisión de FESTAS

PHP-NukeA comisión de festas da Patroa, presidida por Esteban Blanco , edil electo do PP, ten a intención de «non continuar» debido, entre outras razóns, «ás críticas recibidas».


© 2014 - La Voz de Galicia

De momento non quixeron confirmar unha decisión que xa parece adoptada, á espera de que se constitúa a corporación, o sábado, e reúnanse co novo executivo municipal. «Depende do que nos ofreza», condicionaba onte un representante do equipo. Outras fontes aseguran que «non hai volta atrás». Os concertos do Adhesivo e Os Inhumanos son os únicos pechados pola comisión para as festas de agosto, a pesar de que o pasado 4 de abril o Concello anunciou «as primeiras confirmacións non cartel», as orquestras París de Noia, para o 14 de agosto; Combo Dominicano, o 15; e Aché, o 17. Agora sóubose que estaban «reservadas» pero non contratadas. O malestar da comisión remóntase ao pleno do 25 de marzo, no que o PP aprobou o pagamento dunha factura de 18.000 euros pola actuación da París de Noia de 2014, pese ao reparo do interventor (*).

José Luis Vergara (PSOE) preguntou «como se pode admitir este gasto sen xustificalo» e Mª Xosé Rodrígue (BNG) falou de «escándalo e ilegalidade». O rexedor, Luis Rubido, defendeu o traballo realizado pola comisión.

------------------------------------------------------------------------------
(*)


      Concello de Cedeira :::: Intervención

      Nota de reparo de Intervención

b) A factura emitida por Soto Espectáculos As Pontes SL organización de eventos musicales Festas
Patronales 2014
con París de Noia e un total de 18.150,00 € (Ive engadido) preséntase con un
escrito da Comisión de Festas do 30 de decembro de 2014. No devandito escrito o que se designa
como presidente da Comisión de Festas do 2014 (Esteban Blanco Garrote), indica que tras facer
fronte aos pagamentos, quedou por saldar parle da débeda relativa as orquestas contratadas que
actuaron durante as festas, solicitando que o Concello asuma a débeda pendente
.

O contido da solicitude non é posible de verificar para a Intervención municipal, toda vez que se
pon de manifestó a absoluta falta de control sobre a recadacíón dos postos de barracas e atraccións
durante as Festas Patronaís en particular
. Non se conta con ningún dato sobre os ingresos da
Comisión de Festas Santa María do Mar 2014
, nin sobre os gastos que permitan siquera comprobar
a realidade da débeda
, polo que xa de comenzo debería ser rexeilada a soíicitude, ou a lo menos
requerir a documentación Justificativa. En calquera caso, de asumir o Concello parte da débeda da
Comisión, debería ser baixo a figura dunha subvención (Capítulo 4), e non como gasto corrente
(Capítulo 2), por non tratarse dun gasto organizado polo propio Concello.
--------------------------------------------------------------

Enviado por Tono el Viernes, 12 junio a las 00:32:03 (44 Lecturas)
(Leer más... | 3779 bytes más | ¿Comentarios? | Puntuación 5)

 Concello de Cedeira ::: Goberno PSOE - BNG - ANOVA

PHP-NukeO guion que se atisbou na mesma noite electoral escribiuse e a dereita, que gobernou durante sete dos nove mandatos desde as primeiras eleccións democráticas, en 1979, pasará á oposición en Cedeira. PSOE, BNG e Anova pecharon un pacto de goberno para os próximos catro anos. Pablo Moreda, á fronte da formación máis votada, con tres edís, será o rexedor, mentres que a portavoz nacionalista, María Xosé Rodríguez, ocupará a primeira tenencia de alcaldía, e o líder de Anova, Camilo Casal, a segunda.

En principio, está previsto que só o mandatario local cobre do Concello, cunha dedicación exclusiva. O organigrama inicial inclúe unha ducia de concellarías. A principal novidade radica na área de urbanismo, que xestionará unha comisión executiva, integrada por un representante de cada formación, a proposta do Bloque. Desde o inicio das negociacións, o PSOE expuxo como única condición non facerse cargo deste departamento.

A maior parte das delegacións contarán cun titular e cunha ou dúas persoas máis, do resto dos grupos (nalgún caso incluso militantes que non forman parte da corporación). Con este modelo de concellarías compartidas pretenden «ter máis puntos de vista», como apunta a portavoz do Bloque; e asumir unha toma de decisións «coordinada», segundo Anova.

Á fronte de Medio Ambiente situarase Casal, que tamén dirixirá Servizos Sociais, con axuda da edila nacionalista Manuela López; de Cultura responsabilizarase Rodríguez, con apoio de Manuela López e do número tres do PSOE, Nicolás Vergara; de Educación responsabilizarase Manuela López, que tamén cubrirá a área de Mocidade e Igualdade, con Rodríguez e Vergara; de Deportes, Vergara, con José Antonio Muíño, de Anova; e de Tráfico e Seguridade Viario, Muíño, con Rodríguez.

O socialista Manuel Pérez Riola estará á fronte das delegacións de Obras e Servizos, con Muíño; Facenda; Medio Rural, da man de Casal; e Persoal, coa tenente de alcalde do BNG. O rexedor dirixirá (acompañado de Muíño) unha nova concellaría, dedicada ao mundo do mar, «un órgano aberto á confraría e a toda a xente relacionada con este sector, dentro dás competencias que poda ter o Concello, para que se vexa esa vinculación, que Cedeira é mariñeira», remarcou. As tres forzas reiteraron o seu propósito de constituír «un único equipo de goberno, cun único alcalde». Nesa liña irá o discurso de investidura que lerá Moreda no pleno do sábado, acordado cos seus dous socios.

Enviado por Tono el Jueves, 11 junio a las 16:16:11 (67 Lecturas)
(Leer más... | 2631 bytes más | ¿Comentarios? | Puntuación 5)

 BORME

PHP-NukeCargos directivos en empresas

Listado de nombramientos y ceses de cargos coincidentes con la denominación Alfredo Vilela Santalla publicados en la edición digital del BORME

Entidad                 Relación              Desde            Hasta
SANTOSCON SL           Apod.         28/11/2013
SANCOPAN SL              Apod.         28/11/2013
SANTOSCON SL            Adm. Unico                           23/11/2011
SANCOPAN SL              Adm. Unico                           23/11/2011

Nombramientos.
Empresa PROMOCIONES TIÑOSAN SL
Con fecha 10 de febrero de 2010 se inscribe en el Registro Mercantil el nombramiento de SANTOSCON SL como Administrador Único de la sociedad.


Declaración de unipersonalidad.
Empresa PROMOCIONES TIÑOSAN SL
Con fecha 10 de febrero de 2010 se inscribe en el Registro Mercantil la adquisición del carácter unipersonal de la sociedad, siendo el titular jurídico y formal de las acciones o participaciones societarias la sociedad SANTOSCON SL

Denominación Social     CIF      Fecha constitución
PROMOCIONES TIÑOSAN SL B27360023     24/05/2007
Objeto social / Actividad
CNAE 4121 - Construcción de edificios residenciales

Domicilio  Teléfono FAX
LAMELAS, 12 15350 CEDEIRA.

Cargos directivos
Entidad                                    Relación          Desde            Hasta
SANTOSCON SL                      Adm. Unico   10/02/2010
Bergantiños Diaz Jesus Angel   Adm. Solid.                         10/02/2010
SANTOSCON SL                       Adm. Solid.                          10/02/2010


Enviado por Tono el Jueves, 11 junio a las 01:12:19 (61 Lecturas)
(Leer más... | 4438 bytes más | ¿Comentarios? | Puntuación 5)

 Concello de Cedeira ::: PP ::: Urbanismo (HEMEROTECA)

PHP-NukeANUNCIO
Asunto: Información pública licenza
Expediente 2013/U013/000002

Sendo solicitada por Alfredo Vilela Romero, licenza municipal para legalización de terminación, acondicionamento e instalacións de edificación existente, sita no lugar O Baturro, San Román, Cedeira, para dedicala a café-bar, cumplindo co disposto no art. 36 do Regulamento Xeral de Policía de Espectáculos Públicos e Actividades Recreativas de 27 de Agosto de 1982, sométese o expediente orixinado a información pública, podendo ser examinado no Departamento de obras e Urbanismo deste Concello polo prazo de VINTE DIAS hábiles -que comezará a contarse dende o seguinte ao da inserción do presente Edicto no Boletín Oficial da Provincia- podendo no devandito período presentar contra o mesmo, as alegacións ou exposicións, individuais ou colectivas, tanto de oposición como de modificación ou rectificación, que se consideren oportunas.

Cedeira, 31 de marzo de 2015
O Alcalde
Luis Rubido Ramonde
Enviado por Tono el Jueves, 11 junio a las 00:57:15 (40 Lecturas)
(Leer más... | 1135 bytes más | ¿Comentarios? | Puntuación 5)

 Concello de Cedeira ::: PP ::: Urbanismo (HEMEROTECA)

PHP-NukeAxencia de Protección da Legalidade Urbanística

CÉDULA do 18 de agosto de 2011 pola que se notifica a orde de suspensión das obras do expediente IU1/43/2011, devolta polo servizo de Correos por resultar o seu enderezo descoñecido.


A directora da Axencia de Protección da Legalidade Urbanística ditou, o día 28 de xullo de 2011, resolución pola que se notifica aos herdeiros de José Bereijo Horjales, na súa condición de propietarios dos terreos, a orde de suspensión das obras que se executan en solo rústico e en solo de núcleo rural sen as preceptivas autorización autonómica e licenza municipal consistentes na construción de edificacións para café-bar restaurante, no lugar do Baturro, n.º 1, San Román de Montoxo, no termo municipal de Cedeira, provincia da Coruña.

Ao non poderse realizar a notificación persoal daquela resolución, mediante esta cédula, e ao amparo do disposto no artigo 59.5 da Lei 30/1992, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común (LRXPAC), notifícaselle ao interesado a devandita resolución.

Tendo en conta que, en atención ao previsto no artigo 61 da LRXPAC, o acto non se publica na súa integridade, fáiselle saber ao interesado que o texto íntegro da resolución que se notifica se encontra ao seu dispor nas dependencias da Axencia de Protección da Legalidade Urbanística sitas no edificio Witland, Salgueiriños, en Santiago de Compostela, para a súa consulta no prazo de 10 días hábiles, que se contarán desde o día seguinte ao da publicación desta cédula.

Transcorrido o devandito prazo, a notificación entenderase producida. Contra a dita resolución, que pon fin á vía administrativa, o interesado pode interpoñer recurso de reposición no prazo dun mes, contado a partir do día seguinte a aquel en que se teña producido a notificación, ante a directora da Axencia de Protección da Legalidade Urbanística, ou ben, se non exerce o seu dereito a presentar recurso potestativo de reposición, pode interpoñer directamente recurso contencioso-administrativo, no prazo de dous meses, ante o xulgado do contencioso-administrativo en cuxa circunscrición radique o inmoble afectado, conforme o disposto no artigo 14.1, regra terceira da Lei 29/1998, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa. Para que conste e lle sirva de notificación ao citado interesado en cumprimento do disposto no artigo 59.5 da citada Lei 30/1992, do 26 de novembro, expido e asino esta cédula.

Santiago de Compostela, 18 de agosto de 2011.
María Martínez Allegue
Directora da Axencia de Protección da Legalidade Urbanística

Enviado por Tono el Jueves, 11 junio a las 00:53:48 (41 Lecturas)
(Leer más... | 2874 bytes más | ¿Comentarios? | Puntuación 5)

 Concello de Cedeira ::: PP ::: Urbanismo (HEMEROTECA)

PHP-NukeAxencia de Protección da Legalidade Urbanística CÉDULA do 18 de agosto de 2011 pola que se notifica o acordo de incoación do expediente de reposición da legalidade urbanística IU1/42/2011, devolta polo servizo de Correos por resultar o seu enderezo descoñecido.
A xefa do Servizo de Inspección Urbanística I acordou, o día 28 de xullo de 2011, incoar expediente de reposición da legalidade urbanística aos herdeiros de José Bereijo Horjales, como propietarios dos terreos, polas obras consistentes na construción de edificacións para café-bar restaurante, no lugar do Baturro, n.º 1, San Román de Montoxo, no termo municipal de Cedeira, provincia da Coruña. Ao non poderse realizar a notificación persoal daquel acordo, mediante esta cédula e ao abeiro do disposto no artigo 59.5 da Lei 30/1992, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común (LRXPAC), notifícaselles aos interesados o dito acordo. Tendo en conta que, en atención ao previsto no artigo 61 da LRXPAC, o acto non se publica na súa integridade, fáiselles saber aos interesados que o texto íntegro do acordo que se notifica se encontra ao seu dispor nas dependencias da Axencia de Protección da Legalidade Urbanística, sitas no edificio Witland, Salgueiriños, Santiago de Compostela, para a súa consulta no prazo de 10 días hábiles, que se contarán desde o día seguinte ao da publicación desta cédula. Transcurrido o dito prazo a notificación entenderase producida. Os interesados disporán dun prazo de 15 días hábiles para alegar e presentar os documentos e informacións que consideren pertinentes e, se é o caso, propor proba en que concreten os medios de que pretendan valerse. Para que conste e lles sirva de notificación aos citados interesados, en cumprimento do disposto no artigo 59.5 da citada Lei 30/1992, do 26 de novembro, expido e asino esta cédula. Santiago de Compostela, 18 de agosto de 2011. María Martínez Allegue
Directora da Axencia de Protección da Legalidade Urbanística

Enviado por Tono el Jueves, 11 junio a las 00:50:45 (34 Lecturas)
(Leer más... | 2205 bytes más | ¿Comentarios? | Puntuación 5)


     Encuesta
A millor campaña foi a de :

PARTIDO POPULAR (P.P.)
PARTIDO DOS SOCIALISTAS DE GALICIA (PSdeG-PSOE)
IZQUIERDA UNIDA-ESQUERDA UNIDA (I.U.-EU)
ANOVA - IRMANDADE NACIONALISTA (ANOVA-IN)
BLOQUE NACIONALISTA GALEGO-ASEMBLEAS ABERTAS (BNG)Resultados
Encuestas

votos: 37
Comentarios: 0

     Noticia Destacada
Hoy aún no hay una Gran Noticia.

     Noticias Anteriores
Jueves, 11 junio
· Concello de Cedeira ::: PP ::: Urbanismo (HEMEROTECA)
· Concello de Cedeira ::: PP ::: Urbanismo (HEMEROTECA)
· Concello de Cedeira ::: PP ::: Urbanismo (HEMEROTECA)
· Concello de Cedeira ::: PP ::: Urbanismo
Miércoles, 10 junio
· Concello de Cedeira ::: Urbanismo
· CN Cedeira ::: Resultados
Domingo, 07 junio
· Concello de Cedeira ::: Intervención
· PSdeG-PSOE Cedeira ::: Comunicado
· BORME
· Concello de Cedeira ::: Intervención
· PP Cedeira VS Pablo Moreda
Jueves, 04 junio
· Concello de Cedeira ::: Urbanismo
· ANCOR - Cedeira
· BNG - Cedeira ::: Comunicado
Domingo, 24 mayo
· Municipales 2015 ::: Reconto NON oficial
· Municipales 2015 ::: 92,22% escrutado
· Municipales 2015 ::: 81,10 % escrutado
· Municipales 2015 ::: 67,25 % escrutado
· Municipales 2015 ::: 54,03 % escrutado
· Municipales 2015 ::: 48,89 % escrutado
· Municipales 2015 ::: 30,09 % escrutado
· Resultados Municipales 2011
· Municipais 2015 :: I Avance de participacion
· Municipais 2015 ::: Avance de participación (I)
Sábado, 23 mayo
· BNG Cedeira :::: Comunicado
Martes, 19 mayo
· ASEXO ::: Pase solidario
Lunes, 18 mayo
· BNG Cedeira :::: Comunicado
Sábado, 16 mayo
· PSdeG-PSOE CEDEIRA ::: Comunicado :::
Jueves, 14 mayo
· BNG Cedeira :::: Comunicado
Miércoles, 13 mayo
· ANOVA CEDEIRA ::: Presentación da Candidatura

Artículos Anteriores
© 2003-2013 Café Bar A MARINA
Tódolos dereitos reservadosPHP-Nuke Copyright © 2005 por Francisco Burzi. Este es software libre y puedes redistribuirlo bajo licencia GPL. PHP-Nuke no cuenta con absolutamente ninguna garantía
Página Generada en: 1.34 Segundos