AC566 Ferrol - Cedeira NOVO TRAZADO SI !!!!!

Bienvenidos a Portal de Noticias Cedeira OnLine Café Bar A MARINA!

     Menú
· Home
· Archivo de Noticias
· Buscar
· Contáctese
· Encuesta
· Enlaces
· Enviar Noticia
· Estadísticas
· Temas

     Online
Actualmente hay 14 invitados, 0 miembro(s) conectado(s).

Eres un usuario anónimo. Puedes registrarte aquí

     Información


Concello de Cedeira

PHP-Nuke Espanol

Hosting Nuke

PORTAL DE NOTICIAS CAFE BAR A MARINA 
© 2012 J. Danko


FORO

Email de contacto: cafebaramarina@cafebaramarina.com

 ANOVA - Cedeira

PHP-Nuke 

CENTRO DE DÍA EN CEDEIRA

É unha urxente aspiración desde calquera ámbito local, polo que desde Anova desexamos que cando antes se reivindique con firmeza e conxuntamente, sen protagonismos estériles.

Somos conscientes de que, dado os seus costes de mantemento, se necesitaría unha colaboración supramunicipal e, posiblemente, unha redistribución orzamentaria para poñelo a  andar.

A nosa proposta basicamente partiría dos seguintes postulados
 .-Funcionamento progresivo en función dos recursos e demanda.
.-A xestión sería integramente pública(non se privatizaría/externalizaría ningún servizo).
.-Sería un lugar no que as persoas dependentes ,segundo o seu grao, recibirían o apoio necesario para as actividades da vida diaria.
.-A ubicación ideal para nós é o ponposamente chamado “palacete municipal”: céntrico, luminoso,que non precisa dunha gran inversión para adaptalo a este novo cometido, con fácil acceso, sen apenas escaleiras e rodeado dunha ampla zona axardinada.

Hai quen dea máis?

Enviado por Tono el Martes, 02 septiembre a las 18:26:03 (7 Lecturas)
(Leer más... | 1218 bytes más | ¿Comentarios? | Puntuación 5)

 Concello de Cedeira - Sala ANCORA

PHP-Nuke
O Concello de Cedeira creará un Espazo Xove na antiga sala Áncora do parque Sagrado Corazón. O goberno local investirá na recuperación do local uns 50.000 euros para dotalo do equipamento e infraestruturas necesarias que o convertan en «un punto de encontro para os máis novos», segundo anunciou o alcalde cedeirense Luis Rubido.

O rexedor avanzou a próxima contratación dos traballos co obxectivo de finalizar a actuación antes de finalizar o ano.

Os novos usos proxectados para este espazo van desde talleres de arte alternativo a pequenos concertos, así como cursos formativos, proxeccións ou conferencias. Tamén servirá como local auxiliar de cara ás celebracións patronais, xa que se dotará de dous camerinos con ducha e aseos adaptados.

Enviado por Tono el Jueves, 21 agosto a las 19:10:14 (20 Lecturas)
(Leer más... | 940 bytes más | ¿Comentarios? | Puntuación 0)

 Concello de Cedeira - BOP

PHP-Nuke
ANUNCIO

Aprobación defintiva de ordenanza fiscal O Pleno do Concello, en sesión celebrada o 18 de xuño de 2014, adoptou o acordo de modificación provisional da Ordenanza fiscal número 2.3, reguladora da taxa por licenzas urbanísticas, comunicacións previas e outros servizos urbanísticos. En aplicación do previsto no artigo 17 do texto refundido da Lei reguladora das facendas locais aprobado polo Real Decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, e do propio acordo plenario, ao non presentarse reclamacións contra o acordo de aprobación inicial a aprobación definitiva prodúcese de forma automática.

En cumprimento do previsto na lexislación vixente anunciase a modificación da ordenanza fiscal número 2.3, Reguladora da Taxa por Licenzas Urbanísticas, comunicacións previas e outros servizos urbanísticos.que se recolle como anexo.

Cedeira, 04 de agosto de 2014.
O alcalde Luis Rubido Ramonde

ANEXO

ORDENANZA FISCAL N.º 2.3, REGULADORA DA TAXA POR LICENZAS URBANÍSTICAS, COMUNICACIÓNS PREVIAS E OUTROS SERVIZOS URBANÍSTICOS


Artigo 1.º.–Fundamento e natureza.

Enviado por Tono el Martes, 19 agosto a las 18:50:10 (29 Lecturas)
(Leer más... | 1441 bytes más | ¿Comentarios? | Puntuación 5)

 ANOVA - Cedeira

PHP-Nuke 

 AS OBRAS “A DEDO”

Como dí a Lei 30/2007 do 30 de outubro,os contratos de obras menores realizados polos concellos  non poden superar os 50.000 euros máis o ive correspondente.

Esta cantidade ao noso parecer resulta excesivamente elevada, xa que o que fai a lei , ”fai a trampa”. Afirmamos isto porque a adxudicación das citadas obras non require concurso público nin procedemento negociado, polo tanto son contratadas “a dedo”.

O concello de Cedeira emprega este sistema habitualmente , como nos corroboran varios empresarios da vila , que non teñen posibilidade de concorrer á adxudicación destes contratos que van a parar ás mans de constructores  “amigos” dos políticos de turno, o que o convirte nun método inxusto desde o punto de vista da igualdade de oportunidades.

Tendo en conta que hasta as vindeiras eleccións municipais (maio do 2015) vanse a gastar máis de 1,2 millóns de euros en obras, a pesar do informe negativo do interventor e sen ningunha planificación previa (como o demostra o feito que do presuposto do 2012 deixaron sen invertir máis de 581.000 euros) , para tratar de “enganar” á xente co obxectivo de ser reelexidos  , recomendaríamos que ese gasto fose o máis transparente e  equitativo posible.

Desde Anova pensamos que é necesario que se utilice con carácter xeral o procedemento de “concurso aberto”, que ademáis de ofrecer a posibilidade de igualdade de concorrencia  a tódalas empresas (especialmente de Cedeira), resultarían menos gravosas para as arcas municipais, xa que se presentarían , a bon seguro , varias ofertas.

Enviado por Tono el Martes, 19 agosto a las 18:46:39 (21 Lecturas)
(Leer más... | 1838 bytes más | ¿Comentarios? | Puntuación 5)

 ANOVA - Cedeira

PHP-Nuke


A SANIDADE EN CEDEIRA

Desde Anova queremos denunciar a precariedade sanitaria que sufrimos,seguramente similar á de outras moitas vilas e cidades.
En Cedeira son 5 os facultativos que atenden as doenzas da poboación de 8 a 3 da tarde - sen contar ao pediatra que vén 2 horas durante 3 días á semana – máis outr@ que atende as urxencias no horario de tarde-noite.

Cando falta 1 ou incluso 2 destes profesionais por calquera razón ( vacacións,baixa médica…) non  mandan un sustitut@,senón que o seu cupo de doentes se reparte entre os 3 ou 4 compañeiros restantes,incluso nos meses de xullo e agosto,en que a poboación local se duplica ben a gusto.
Entón chega un momento en que se produce un colapso e aparecen as listas de espera de ata 1 semana,algo inaudito na medicina de familia ou de atención primaria.

Como boa parte destes usuarios non quere esperar,a partires das 3 da tarde aparece por urxencias,aínda que o seu problema non mereza tal calificativo.É o gran problema pode estar aquí,cando chegue un paciente con unha urxencia verdadeira e a consulta esté saturada.Esta situación,fai que sexa imprescindible cubrir o 100% das ausencias de médicos e enfermeiras.

Como podemos seguir consentindo tamaño disparate?.O tecido asociativo cedeirés co gobernó municipal á fronte,unánimemente,temos que reaccionar.

Aí  queda o reto que non debe caer en saco roto.


Enviado por Tono el Martes, 12 agosto a las 13:29:23 (25 Lecturas)
(Leer más... | 1569 bytes más | ¿Comentarios? | Puntuación 5)

 Concello de Cedeira - BOP

PHP-Nuke
ANUNCIO

Aprobación inicial da Ordenanza de regulación de tramitación de licenzas urbanísticas e outras formas de intervención administrativa do concello de Cedeira.


O Pleno do Concello de Cedeira, en sesión ordinaria realizada o día 30 de xullo de 2014, acordou a aprobación inicial da Ordenanza de regulación de tramitación de licenzas urbanísticas e outras formas de intervención administrativa do concello de Cedeira

De conformidade co disposto no artigo 49 da Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das bases do réxime local, sométese o expediente a información pública mediante anuncio publicado no Boletín Oficial da Provincia e no Taboleiro de Edictos do Concello de Cedeira, polo prazo de TRINTA días, a contar dende o seguinte ao da inserción do presente anuncio no Boletín Oficial da Provincia, co fin de que os interesados poidan examinalo e presentar as reclamacións e suxerencias que estimen oportunas, encontrándose o expediente de manifesto na Secretaría do Concello durante o prazo sinalado.

De non presentarse reclamacións durante o citado prazo a Ordenanza considerarase definitivamente aprobada.

Cedeira, 31 de xullo de 2014.
O alcalde,
Asdo.: Luis Rubido Ramonde.

Enviado por Tono el Martes, 12 agosto a las 13:25:43 (29 Lecturas)
(Leer más... | 1328 bytes más | ¿Comentarios? | Puntuación 5)

 Concello de Cedeira - BOP

PHP-Nuke
ANUNCIO

De acordo co previsto no artigo 116 do Regulamento de dominio público hidráulico, aprobado polo Real decreto 849/1986, do 11 de abril, fago público, para xeral coñecemento, que por resolución da dirección de Augas de Galicia de data 29 de xullo de 2014 e como resultado do expediente incoado ó efecto, outorgóuselle a María Concepción García Rodríguez unha concesión de 376 m3 anuais de auga que procede dun manancial, no lugar da Calzada, na parroquia de Montoxo (San Xiao), no concello de Cedeira (A Coruña), con destino a uso doméstico e gandeiro.

Número Expte.: DH.A15.42771.

Santiago de Compostela, 30 de xullo de 2014.
O subdirector xeral de Xestión do Dominio Público Hidráulico
Roberto Arias Sánchez

Enviado por Tono el Martes, 12 agosto a las 13:22:03 (17 Lecturas)
(Leer más... | 836 bytes más | ¿Comentarios? | Puntuación 5)

 O enxeño do Rubido

PHP-NukeA falla de estacionamiento na vila de Cedeira, sobre todo de face ás festas patronales, agudizou o enxeño dos responsables municipais, que pediron a colaboración dos veciños para a cesión gratuita de solares. Esta iniciativa comeza a dar os seus primeiros resultados. Así o anunciaba onte o alcalde, o popular Luís Rubido, con motivo da posta en funcionamento dun estacionamiento, cun total de 26 prazas, na avenida de Castelao, no tramo situado entre dúas superficies comerciais, a escasos metros do Palacete Municipal e do parque Sagrado Corazón.© Google Maps

A partir de agora, será un parking en vía pública que se rexerá polas normas da zona azul (limitando a estancia a 90 minutos).

O regidor municipal sinalou que a iniciativa foi posible grazas a un convenio de colaboración subscrito entre o consistorios e os propietarios do terreo, ata a data en desuso.
Este acordo non implica ningún tipo de compensación económica por parte do Concello ao propietario, a condición de que a administración local mantéñao en bo estado. O Concello procedeu ao seu correspondente acondicionamiento. Ademais, Luís Rubido sinalou que as xestións continúan e prevé que a curto prazo Cedeira poida gañar outras 60 prazas máis grazas a novos acordos entre o Concello e particulares.

O alcalde destacou así mesmo que deste xeito a vila suma novas prazas de estacionamiento e, xa que logo, gana en comodidade para os seus residentes, especialmente en épocas de gran afluencia turística.
Neste sentido, o regidor municipal tamén subliñou que a prestación que agora comeza manterase máis aló das festas patronales xa que, aos beneficios xa expostos, cabo engadir, segundo Rubido, o de lograr que devanditos espazos estean en perfectas condicións.


© Catastro

+Info:
- Custo do acondicionamento do solar
- Condicións do convenio co propietario do solar
Preme aquí:  Concello de Cedeira

Enviado por Tono el Viernes, 08 agosto a las 15:47:19 (52 Lecturas)
(Leer más... | 2444 bytes más | ¿Comentarios? | Puntuación 5)

 BNG - Cedeira

PHP-Nuke O BNG de Cedeira, xunto co resto dos convocantes, Somos Cedeira, ADEGA, Anova, EU e Galiza Nova, animámosvos a todas e todos a que participedes na Concentración contra a contaminación impune do río, a ría e a Praia da Madalena que terá lugar o vindeiro domingo, 10 de agosto, ás 12:30 na Ponte Nova.

No pleno celebrado o pasado 30 de xullo, o BNG presentamos unha moción relativa á calidade da auga, do río, da ría e da Praia da Madalena na que instábamos ao goberno municipal popular de Cedeira fundamentalmente a actuar, é dicir : á revisión, mantemento e realización dos arranxos necesarios das infraestruturas relacionadas co saneamento; ao compromiso por parte de Sanidade de executar análises periódicas da auga e á necesidade de difusión por parte do goberno municipal de toda a información relativa a estes temas.

A nosa moción foi rexeitada pola maioría absoluta do partido que goberna o noso pobo. O alcalde acusounos de alarmistas, pero que crea máis alarma? ver bolas de excrementos, deterxente e graxas inundando a nosa praia e negar a realidade ou informar debidamente á poboación sobre que é o que está a funcionar mal e explicar como se vai amañar.

O saneamento é un servizo fundamental, pagado por toda a poboación é igual que temos todo o dereito a esixir a boa xestión tanto dos servizos como do erario públicos, tamén temos a obriga de defender a nosa saúde, e o medio ambiente do noso pobo.

Co único que se crea alarmismo é coa ocultación da información e coa negación da realidade. Xestionar os servizos dun Concello leva implícito enfrontarse a todos os problemas que estes poidan xerar con claridade e transparencia, ou o BNG así o entendemos, ese é o noso xeito de facer política. Pero polo que se ve o goberno municipal popular de Cedeira non só non fai política senón que ademais parécelle un desprestixio que os demais a fagamos...

Cedeira, 8 de agosto de 2014
María Xosé Rodríguez Pérez, portavoz municipal do BNG de Cedeira

Enviado por Tono el Viernes, 08 agosto a las 14:47:55 (22 Lecturas)
(Leer más... | 2109 bytes más | ¿Comentarios? | Puntuación 5)

 Rubido : "Acto político "

PHP-NukeA concentración promovida por varios colectivos e formacións políticas para o domingo, en protesta polas verteduras que se produciron no río, a praia e a ría, suscitou controversia en Cedeira. O rexedor, o popular de Luis Rubido, tacha a convocatoria de «acto político, que obedece a unha acción e unha estratexia política que, aínda sendo lexítima, ten un compoñente emocional inevitable, de simpatía ou antipatía, e a quen está no goberno tócalle a antipatía».

O alcalde reprocha aos artífices do acto «que utilicen unha vara de medir distinta en Cedeira e nos concellos onde eles gobernan, algún con praias pechadas ao baño e valores menos óptimos que os da auga da Magdalena». «Aquí toca protesta - resígnase Rubido- e noutros lugares, silencio». Todo, lamenta, «á conta dunha repercusión mediática inxusta, que vai en contra dos intereses da hostalería local e do sector marisqueiro». Insiste, doutra banda, en lanzar unha mensaxe tranquilizador aos visitantes: «Deben saber que poden gozar da praia e do marisco con todas as garantías, avaladas polas administracións sanitaria e pesqueira, e por unha rigorosa normativa europea».

Aos socialistas estráñalles que os grupos convocantes non lles invitaron a ningunha reunión. «Cremos que isto obedece a unha estratexia política e oportunista de marxinar ao PSOE, unha táctica electoral (...), agás que fora un erro e esquecesen á forza maioritaria dentro dá esquerda», ironiza o portavoz do grupo municipal, José Luis Vergara. «Non imos aceptar posicións sectarias contra nós por parte de ninguén», advirte. «Non imos estar como PSOE nin imos aplaudir este tipo de manifestacións que nacen de posicións unilaterais.

«Nós seguimos o noso camiño de presentar propostas», abunda Vergara. E, «fronte á actitude irresponsable do actual goberno local», enumera unha serie de medidas para afrontar «este gravísimo problema», baixo a premisa de que «a contaminación do río e dá praia dá Madalena ten solución».

Vergara propón crear un sistema de control e vixilancia das augas, con analíticas por parte de Viaqua, e a exposición pública dos resultados; iniciar accións legais por suposto delito ecolóxico contra os xestores da depuradora, continuar os proxectos de separación de pluviais e fecais, implicar a Augas de Galicia -para financiar a rede separativa, o tanque de tormentas ou o emisario submarino- e incorporar protocolos no Plan de Emerxencias Municipais, que establezan o izado da bandeira vermella para prohibir o baño cando se produza unha vertedura.

Enviado por Tono el Jueves, 07 agosto a las 23:20:30 (27 Lecturas)
(Leer más... | 2968 bytes más | ¿Comentarios? | Puntuación 5)

 PSdeG-PSOE CEDEIRA

PHP-NukeASUNTO: COMUNICADO
      “A CONTAMINACIÓN DO RIO E DA MAGDALENA TEN SOLUCIÓN”


        No pasado pleno do Concello de Cedeira, celebrado o 30 de xullo, o noso grupo, unha vez máis reitroulle ao PP, en forma de preguntas sinxelas, a nosa profunda preocupación ante as graves crises de contaminación que está a sufrir o Condomiñas e, como consecuencia a Magdalena.
       A pereza do alcalde, a ausencia de información, a falta de medidas xudiciais contra os responsables da depuradora, ou as carencias orzamentarias para continuar coas melloras do saneamento realizadas polo noso equipo de goberno, son motivos sobrados para a inquedanza, e polo tanto así llo trasladamos ao Sr. Luis Rubido.
        Coma sempre, ninguna das cuestións foi contestada con rigor polo PP. Coma sempre, o PP esquece que é goberno, sitúase no papel de mala oposición e pon en marcha o ventilador. Por un lado abandona as súas obrigas limitándose a ver chover e por outro a xustificarse co “y tú más”.
       Frente á actitude irresponsable do actual goberno local, máis que nunca necesitamos insistir de novo en medidas que afronten este gravísimo problema, na idea de que quenes representamos unha parte do electorado e aspiramos a dirixir os destinos de Cedeira, debemos por solucións enriba da mesa, a saber:
     1. Creación dun sistema de control e vixianza da saúde das augas libres do municipio, mediante analíticas que, ao noso modo de ver debe afrontar a empresa concesionaria da xestión municipal do saneamento, a antigua ACUAGEST e non conformarnos con informes alleos ao propio concello. Expoñer públicamente os resultados nos puntos de información habilitados a tal efecto.
     2. Iniciar accións legais por delito ecolóxico contra os xestores da EDAR de Cedeira. Cremos que a Depuradora está ben construida e ben dimensionada para recibir as augas sucias. Non podemos aceptar que con seca, se produzan vertidos. A culpa non é da máquina, senón de quen a manipula. De todas formas, chegados a esta situación, debería someterse á planta a unha auditoría que certificase a boa imaxe que nós temos dela.
    3. Continuar os proxectos de rede separativa de pluviais e fecais que foron línea capital do equipo que presidimos. Precisamos de plans de execución dos
proxectos de saneamento que deixamos sobre a mesa dos actuáis mandatarios locais a curto, medio e longo prazo.
        Sirva a modo de exemplo que, dos 200 millóns das antiguas pesetas, que a excesiva carga impositiva deixou de remanente nas arcas do concello no ano 2013, Rubido non adica un solo euro a seguir mellorando a rede separativa. Temos que dicir que nós utilizamos os chamados Plans Zapatero, entre outras melloras, en construir a rede separativa da Vila Vella e da Area, e con fondos da Deputación Provincial, a rúa López Cortón, Avenida da Area, Pitillera, Pontes de García Rodríguez, etc.
     4. Implicar ás autoridades de Augas de Galicia, da Xunta de Galicia, na solución das deficiencias do sistema de saneamento.
  a. Poden facelo mediante proxectos de separación das augas pluviais e fecais como se fixo na Rúa do Mariñeiro, Ezequiel López e Avda de España que financiou íntegramente a Xunta de Galicia.
  b. Poden facelo mediante a construcción dun tanque de tormentas que almacene o aluvión nos episodios de treboadas para tratalo de forma controlada con poesterioridade ás mesmas.
  c. Poden facelo demandándolle a Augas de Galicia que recuperen o emisario submarino que, como solución de emerxencia sempre será menos mala que a de verter directamente no rio Condomiñas.
     5. Advertir ao pobo cada vez que se produza un episodio de contaminación, establecendo unha serie de protocolos incorporados no Plan de Emerxencias Municipais, elaborado de forma altruista por cidadáns, durante o anterior mandato. A medida máis evidente é a de izar a bandeira vermella, prohibindo o baño.
       O primeiro de agosto do 2010, frente a unha situación moito menos grave, izamos a bandeira vermella, por responsabilidade, conscientes, sin embargo que sólo desde a responsabilidade se consigue o crédito da cidadanía.

En Cedeira, a 05 de agosto de 2014
JOSÉ LUIS VERGARA REY
Portavoz do GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA


© 2014 - PSdeG-PSOE Cedeira
Dcto. orixinal (PDF): preme aquí

Enviado por Tono el Miércoles, 06 agosto a las 16:06:30 (47 Lecturas)
(Leer más... | 4978 bytes más | ¿Comentarios? | Puntuación 5)

 ANOVA - Cedeira ::::: 250.000 EUROS NA PRAIA?

PHP-Nuke


250.000 EUROS NA PRAIA?


Desde ANOVA queremos saber…

O goberno municipal decidiu “amañar” a praia da Madalena despois e que no inverno pasado fora arrasada polos temporais.

Para facelo contaba cunha inversión da Demarcación de Costas de 250.000 euros,cifra que nos parecía astronómica para unha obra provisional e que só será un parche momentáneo.

A segunda parte desa obra,a máis cara e conflictiva por carecer do estudo de impacto ambiental e que foi denunciada pola plataforma “xcedeira”,consistía no recheo con áridos procedentes,ben dunha canteira,ben da zona media da propia ría. Como finalmente non chegou a levarse a cabo,coidamos que tivo que sobrar moito diñeiro do previsto inicialmente.

Chegados a este punto é obrigado facerse algunhas preguntas:

.-Canto custaron realmente os traballos efectuados?
.-Quen se quedou co sobrante?A Demarcación de Costas?
.-Recibíuno o concello de Cedeira que o invertirá en calquera outra partida?
.-Ou chegaron ás mans de un ou máis “listillos” que verán incrementado o seu patrimonio persoal?

Esiximos transparencia!


Enviado por Tono el Lunes, 04 agosto a las 12:53:09 (27 Lecturas)
(Leer más... | 1309 bytes más | ¿Comentarios? | Puntuación 5)

 Concello de Cedeira - Contratación

PHP-NukeContrato administrativo especial de explotación da cafetería e anexos da área recreativa do Paseo Marítimo de Cedeira.

Resolución
Lote
Adxudicatario
Importe
Data difusión
Selo REXEL
Prazo de execución
Recurso/Prazo
 Adxudicado

Hostelería Foces y Garrote, S.C.
3.000,00 €
30-07-2014
PR RWEB01
2014/076389
2 anos
Potestativo de reposición (30 días)

Enviado por Tono el Jueves, 31 julio a las 19:40:49 (37 Lecturas)
(Leer más... | 1745 bytes más | ¿Comentarios? | Puntuación 0)

 ANOVA - Cedeira

PHP-Nuke
Concentración cívica contra a contaminación© 2014 - ANOVA Cedeira

Enviado por Tono el Jueves, 31 julio a las 19:27:03 (22 Lecturas)
(Leer más... | 282 bytes más | ¿Comentarios? | Puntuación 5)

 Concello de Cedeira - BOP

PHP-Nuke
ANUNCIO

De acordo co previsto no artigo 116 do Regulamento de Dominio Público Hidráulico, aprobado polo Real Decreto 849/1986, do 11 de abril, fago público, para xeral coñecemento, que por resolución da dirección de Augas de Galicia de data 26 de xuño de 2014 e como resultado do expediente incoado ó efecto, outorgóuselle ó Concello de Cedeira, unha concesión de 3 847 m3 anuais de auga que procede dun regato sen denominación, no lugar de San Andrés de Teixido, na parroquia de Régoa (Santa María), no concello de Cedeira (A Coruña), con destino a abastecemento ó lugar de San Andrés de Teixido.

Número Expte.: DH.A15.44469
Santiago de Compostela, 15 de xullo de 2014
A xefa do Servizo de Tramitación Técnico-Administrativa do Dominio Público Hidráulico María Luísa Boquete Pumar

Enviado por Tono el Miércoles, 30 julio a las 10:36:27 (20 Lecturas)
(Leer más... | 908 bytes más | ¿Comentarios? | Puntuación 5)

 Concello de Cedeira - BOP

PHP-NukeAnuncio aprobación padrón fiscal taxa de terrazas para 2014

A Xunta de Goberno Local aprobou provisionalmente o 17 de xullo de 2014 o padrón fiscal da taxa pola Ocupación de terreos de Uso Público con mesas e cadeiras e outros elementos análogos con finalidade lucrativa correspondente ao exercicio 2014.

O sinalado padrón expónse ao público para que os interesados poidan presentar reclamacións ou alegacións, durante un prazo de quince días naturais desde o día seguiente ao da publicación deste anuncio no Boletín Oficial da Provincia. De non presentarse alegacións, reclamacións ou modificacións os padróns provisionais, elevaránse a definitivos sen necesidade de novo acordo da Xunta de Goberno.

Cedeira, 18 de xullo de 2014
O alcalde Luis Rubido Ramonde

Enviado por Tono el Martes, 29 julio a las 10:16:31 (44 Lecturas)
(Leer más... | 860 bytes más | ¿Comentarios? | Puntuación 5)

 Crise emprego 2014

PHP-NukeOs últimos datos da Enquisa de Poboación Activa volven confirmar o desolador paisaxe laboral de Ferrol, onde ao contrario do que ocorreu no segundo trimestre do ano no resto de Galicia e no conxunto de España, o desemprego seguiu crecendo. Ademais da alta taxa de paro, do 29,6%, a cidade naval ten o hándicap da súa elevada taxa de inactividad, do 55,3%. En parte este último dato explica o seu baixo número de asalariados, 17.100 fronte aos 25.700 de Pontevedra; os 35.700 de Santiago; os 36.800 de Ourense; 37.400 de Lugo; 80.900 da Coruña ou os 105.400 de Vigo.

En Ferrol só ten un emprego por conta allea o 28,31% da poboación maior de 16 anos, mentres que esta relación no resto das grandes cidades é moi superior. A que máis se achega é Pontevedra, onde é asalariada o 36,19% da poboación en idade laboral, e a que máis se afasta é Santiago, onde pertence a esta condición o 41,36%.


© 2014 Diario de Ferrol

Enviado por Tono el Sábado, 26 julio a las 14:39:32 (55 Lecturas)
(Leer más... | 3252 bytes más | ¿Comentarios? | Puntuación 5)

 Concello de Cedeira - Normativa

PHP-NukeOrdenanza Fiscal Reguladora da Taxa por Ocupación de terreos de Uso Público con Mesas e Cadeiras e outros elementos análogos con finalidade lucrativa


Publicación provisional : 11-11-2013 BOP Nº 214
Publicación definitiva : 27-12-2013 BOP Nº 246
Redacción Aplicable desde 01-01-2014


© 2014 . Concello de Cedeira

+Info: preme aquí

Enviado por Tono el Jueves, 24 julio a las 20:12:05 (64 Lecturas)
(Leer más... | 700 bytes más | ¿Comentarios? | Puntuación 5)

 Xunta de Galicia - MAR

PHP-NukeUn total de 33 patróns/as maiores das confrarías galegas renovaron o seu cargo tralas eleccións realizadas ás confrarías de Galicia o pasado 28 de xuño, nas que por primeira vez, as 63 confrarías votaron nun proceso electoral único e simultáneo para elixir aos seus representantes.

Hoxe foron proclamados definitivamente os patróns/oas maiores elixidos en 62 das 63 confrarías e o seguinte paso será o da toma de posesión, que se celebrará este sábado 26 de xullo.Un total de 29 novos rostros poranse á fronte das confrarías de Galicia, mentres que o resto revalidan o seu cargo, a excepción da confraría de Raxó, na provincia de Pontevedra, onde se repetiron as eleccións e hai un novo calendario electoral. En total 13 son mulleres e 5 delas repiten responsabilidade.

A duración do mandato do patrón/a maior e do resto dos órganos das confrarías –xunta xeral e cabido- será de catro anos, podendo ser reelixidos por períodos de igual duración.En consonancia co que establece a Lei de pesca, a Xunta unificou os procesos electorais en todas as confrarías de Galicia e concentrounas nun mesmo período de tempo. Isto supuxo unha mellora substancial na coordinación dos procesos electorais, posto que permitiu unificar a duración dos mandatos nas confrarías e a representatividade dos cargos electos nos órganos das federacións.

Patróns/as maiores de Galicia: Preme aquí

Enviado por Tono el Jueves, 24 julio a las 19:18:26 (34 Lecturas)
(Leer más... | 1661 bytes más | ¿Comentarios? | Puntuación 5)

 ANOVA - Cedeira :::: As obras na Praza do Floreal :::::

PHP-Nuke 

AS OBRAS NA PRAZA DO FLOREAL

Diante do inminente comezo das obras de reforma da plaza do floreal , consideramos que se aveciña outro despropósito por parte do goberno municipal. Por una banda pensamos que é de moi dubidosa necesidade unha reforma de tal custo(máis de 161.000 euros), e menos nos tempos que corren , xa que se introduciran elementos tan innecearios como un taboleiro de xadrez xigante ou unha rampa de skate (xa fixeron outra enfrente á revolta,deixando inutlizada a pista para a práctica de outros deportes coma o tenis).

E por outra banda os nosos “desgobernantes”  logran poñer de acordo a toda a veciñanza no relativo ás datas do comezo da obras (en pleno verán), xa que suporá un grave prexuízo para a hostalería da praza , para os veciños que empregaban parte da superficie da mesma como aparcadoiro durante as festas e ata á Comisión de festas de San Roque-San Cosme se verá afectada polas citadas obras na celebración do San Roque.

Por todo o exposto anteriormente solicitamos  ao señor alcalde que aprace o comezo das obras ata mediados de setembro ou que as paralice definitivamente.

Enviado por Tono el Lunes, 21 julio a las 08:29:15 (48 Lecturas)
(Leer más... | 1312 bytes más | ¿Comentarios? | Puntuación 5)

 Winnerman

PHP-NukeA primeira edición da competición nacional Winnerman, na que se combinará a natación e a carreira a pé, arrancará en Cedeira o día 27 de  xullo. Será o punto de partida dun itinerario que inclúe oito cidades de toda España e que prevé sumar a participación duns 3.000 atletas.

O alcalde da vila, Luis Rubido, presentaba onte á tarde a cita no pavillón polideportivo xunto ao concelleiro de Deportes, Pablo Nebril; o director  de Winnerman, Jesús de la Fuente; o director deportivo do Club Natación Cedeira-Muebles García, Xan Suárez; o presidente do clube,  Francisco Javier Martul, e os representantes das principais firmas patrocinadoras da competición en Cedeira, Jesús Villasuso (Villasuso  Construcción) e José Antonio García (Muebles García).


© 2014 - Concello de Cedeira

Enviado por Tono el Viernes, 18 julio a las 19:58:57 (42 Lecturas)
(Leer más... | 3175 bytes más | ¿Comentarios? | Puntuación 5)

 18ª Travesía a Nado "Ría de Cedeira " 2014

PHP-Nuke


© CN Cedeira 2014

+ Info (PDF) : preme aquí

Enviado por Tono el Viernes, 18 julio a las 19:53:19 (30 Lecturas)
(Leer más... | 257 bytes más | ¿Comentarios? | Puntuación 0)

 Visita do Presidente da Xunta de Galicia

PHP-NukeDurante a visita que esta mañá realizou ás novas instalacións da lonxa de Cedeira, o mandatario autonómico, puxo en valor o compromiso da Xunta cun sector “estratéxico” para a Autonomía, e avanzou a determinación a continuar a traballar para acadar o equilibrio entre os aspectos ambiental, económico e social da actividade pesqueira, marisqueira e acuícola.Feijóo lembrou que este sector produtivo ocupa a case 23.000 persoas en Galicia e achega arredor do 2% do noso Produto Interior Bruto, e avogou por fortalecelo con novas infraestruturas.


© 2014 - Diario de Ferrol

Este obxectivo, segundo sinalou, é “prioritario” para o Executivo autonómico, que neste ano 2014 incrementou en máis dun 128% a dotación orzamentaria para este fin con respecto ao exercicio anterior.Nese propósito enmarcou o mandatario galego a posta en marcha da nova lonxa de Cedeira, que supuxo un investimento de preto de 1,7 millóns de euros e está a permitir prestar un mellor servizo aos 74 buques e ás 32 persoas que posúen permiso de marisqueo da confraría de Cedeira, así como aos profesionais dos portos veciños.© 2014 - TVG

O titular da Xunta destacou que as novas instalacións están a propiciar “un espectacular incremento” das vendas desta lonxa, que se consolidou como a sétima de Galicia no que vai de ano e superou xa estes días a facturación en primeira venda de todo o ano 2013.

Desde a entrada en funcionamento do edificio renovado da lonxa de Cedeira, a segunda de Galicia en venda de percebe, sinalou, aumentaron tanto o volume de negocio como os ingresos para as arcas do pósito, de tal xeito que os rexistros acadados no que vai de 2014 son de preto de 1,5 millóns de quilos de peixes e mariscos, cun valor en primeira venda de case 5 millóns de euros.


© 2014 - Xunta de Galicia

O presidente galego resaltou que a lonxa de Cedeira é xa un edificio perfectamente equipado que mellorou a calidade dos servizos, as condicións de hixiene das vendas e da conservación da pesca, ao tempo que fai posible desenvolver a actividade nun espazo moito máis amplo.

Enviado por Tono el Viernes, 18 julio a las 19:45:24 (39 Lecturas)
(Leer más... | 2573 bytes más | ¿Comentarios? | Puntuación 5)

 Concello de Cedeira - ANOVA ::::: Denuncia ::::

PHP-Nuke

PERIGO EN SAN ISIDRO

O edificio en ruínas,a chamada fábrica de San Isidro,situada ao final da praia da Madalena que,segundo temos entendido,estivo cedido durante moitos anos en réxime de concesión pola Demarcación de Costas,hai tempo que presenta un deplorable estado e o seu deterioro é imparable e acelerado.Mera cuestión estética dirán algúns.Nada máis lonxe da realidade. Sen un valado protector exterior,sen portas nin ventas,o acceso ao seu interior está completamente expedito.

O auténticamente perigoso é a parte do tellado que a duras penas se mantén en pé,pode virse abaixo en calquer momento.Agora,durante o verán,o lóxico é que o número de pequenos que se acerquen a curiosear sexa moito maior que en calquera outra época do ano.Terá que ocurrir un desgraciado accidente para que as autoridades competentes se decidan a tomar medidas?


© 2014 - ANOVA Cedeira

Dcto. orixinal (PDF): preme aquí

Enviado por Tono el Miércoles, 16 julio a las 19:55:52 (36 Lecturas)
(Leer más... | 1240 bytes más | ¿Comentarios? | Puntuación 5)

 ANOVA - Cedeira :::: O Programa do Pobo :::::

PHP-Nuke

O PROGRAMA DO POBODE CARA ÁS VINDEIRAS ELECCIÓNS MUNICIPAIS DE MAIO DO 2015,GUSTARIANOS QUE NOS ACHEGARADES IDEAS A NIVEL PARTICULAR,DE BARRIO/PARROQUIA OU DE TODA A VILA,PARA INCLUIR  NO PROGRAMA ELECTORAL CO FIN DE QUE LEVE AS APORTACIÓNS DO MAIOR NÚMERO DE PERSOAS POSIBLE.

NA ASEMBLEA DE ANOVA-CEDEIRA,COMPROMETÉMONOS A ESTUDALAS E CLASIFICALAS PARA QUE SEXA O PROGRAMA FEITO “POR E PARA O POBO” E SE REFLEXEN OS VERDADEIROS INTERESES DA MAIORÍA.

XEITOS DE FACER AS ACHEGAS:

.-EMAIL: anovaincedeira@gmail.com

.-TELÉFONO: 697-384-731

.-REDES SOCIAIS: facebook , twitter , blog Anova Cedeira  , twitter.com/anova_cedeira , anovacedeira.blogspot.com.e

.-NO LOCAL: Ezequiel López Nº16 (1º piso) , martes e venres de 7 a 9.

Enviado por Tono el Martes, 15 julio a las 12:44:58 (48 Lecturas)
(Leer más... | 1058 bytes más | ¿Comentarios? | Puntuación 5)

 Confraría de Pescadores :::: CEDEIRA

PHP-NukeCedeira estrea patroa maior.

A representante legal da sociedade Villar Arribí ::::::::( +info:preme aquí ) ::::::: , Lucía Villar Martínez (Cedeira, 1984) foi elixida onte a máxima representante da Cofradía de Pescadores da vila, que por primeira vez senta no cargo a unha muller.

"Ideas e ganas de facer cambios teño moitas e asumo o posto con moita ilusión", sinalaba Villar Martínez momentos despois da súa elección. "De momento non sei o que me vou a atopar ata a toma de posesión. Sei que me quedan cousas por aprender pero co apoio do Cabildo e escoitando moito á xente creo que se poden facer cousas importantes", destacou.

Acompañarana neste mandato Alejandro Pita García, como vicepatrón primeiro, e Vicente Rodríguez Vergara, como vicepatrón segundo. Durante a reunión de onte tamén se nomeou aos membros do novo cabildo, que estará formado por Ricardo e Víctor Villar Martínez e Andrés Martínez Rey, en representación dos mariñeiros, e os armadores Serafín Costa, Juan Luís Pérez Pernas e Luís Rodríguez Pernas.

Enviado por Tono el Domingo, 13 julio a las 08:42:31 (85 Lecturas)
(Leer más... | 1340 bytes más | ¿Comentarios? | Puntuación 5)

 Intereses urbanísticos na correción do PXOM ( Hemeroteca )

PHP-NukeO portavoz socialista e exalcalde de Cedeira, José Luís Vergara, denuncia intereses urbanísticos nunha actuación do goberno local.

Trátase dunha corrección de erros tipográficos e materiais no PXOM que levarán ao pleno da próxima semana e que afectará a todos os espazos colindantes cos ríos. "A lei establece unha zona de protección de canles e ríos de cinco metros que nalgún apartado da achaiadura local figura como 10 metros", explicou.

A modificación solicitada por unha veciña e, que segundo Vergara, non conta cos preceptivos informes técnicos e xurídicos municipais, "permitirá de forma inmediata a legalización do edificio de Baturro, propiedade do concelleiro Alfredo Vilela sobre o que pesaba unha orde de demolición por constatar a APLU que era ilegal, xa que invadía unha servidume de protección de canles fluviales", dixo. Na construción tamén se sitúa un mesón " que non conta coa debida licenza de actividade", asegura o exalcalde.

Vergara tamén denunciou que a corrección será aprobada co voto do edil que se vería beneficiado da mesma, ao presentar a soclicitud outra veciña. "Si isto se aproba a desmoralización democrática sería absoluta, é un descaro". Tamén sinalou que nos 18 anos que o PXOM leva vigente - data de 1995 - o goberno popular , "que foi quen o elaborou, casualmente non detecte este erro".

Pola súa banda, o portavoz do goberno, Luís Rubido, asegurou que a corrección non só está avalada pola lei "que establece que cando unha administración detecta un erro é a súa obrigación corrixilo de forma inmediata para non crear inseguridade xurídica", senón por informes técnicos e xurídicos da administración autonómica.
"Nós estamos promovendo unha actuación obxectiva que beneficiará aos veciños, é problema seu si lle dan unha carga suxetiva", sinalou.


Enviado por Tono el Viernes, 11 julio a las 20:40:02 (61 Lecturas)
(Leer más... | 2164 bytes más | ¿Comentarios? | Puntuación 5)

 APLU & Erro material ( Hemeroteca )

PHP-Nuke::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

APLU     -----     ESTRUTURA


Os órganos directivos da Axencia de Protección da Legalidade Urbanística son:
  • o consello executivo, órgano colexiado de dirección e control da Axencia
  • e o director, órgano executivo da Axencia
A estructura orgánica da Axencia de Protección da Legalidade Urbanística e a definición das funcións de cada unidade administrativa veñen establecidas no Decreto autonómico 51/2008, do 6 de marzo (DOG núm. 59, do 27 de marzo)

Modificación do Decreto 51/2008, do 6 de marzo, polo que se establece a estrutura orgánica da Axencia de Protección da Legalidade Urbanística, (DOG núm. 9, do 15 de xaneiro)

Consello executivo

Presidente: María Encarnación Rivas Díaz

Vicepresidente: Luis Rubido Ramonde
Vocais:
  • Julio Ignacio Iglesias Redondo 
  • Ignacio Vilas González
  • Antonio Pérez Villar
  • Carlos Nardiz Ortiz 
  • Antonio Maroño Cal 
  • Rosario Puente Vázquez 
  • Antonio José Boné Pina
Secretario: José María Domínguez Blanco
Directora: María Martínez Allegue

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Alfredo Vilela e Luis Rubido no Pleno Extraordinario de nomeamento
26  de decembro de 2013
© 2013 La Voz de Galicia


:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Un artigo de Gabriel Beceiro publicado no OLLÁPARO o 17 de xuño de 2013.

"Un dos nosos"


Coa «corrección do erro material» do Plano Xeral de Ordenación Municipal (PXOM)  o tenente de alcalde  Alfredo Vilela viu xustificada a súa presenza na política. Feito que permitiu ao portavoz o executivo do PP, Luis Rubido, amosar máis unha vez o seu perfil de «home evidente»: é o malabarismo do fume de carozo, a lóxica inductiva  que permite establecer a partires dun caso unha lei universal («porque deixa de perxudicar á colectividade» disque).

Ese razonamento para iniciados serve para abrírmonos paso por entre os eixos fundamentais da política populista do PP. Portanto, para axir segundo esta lóxica,  para deixar de perxudicar á «colectividade» disque,  cómpre acurtar a distancia de dez a cinco metros do cauce dun rio o dun regato, que na terra regatos temos a eito e levan camiño de converterense en canos e tubos.

Quenes así pensan axiña han tirar de conceitos baleiros como «calidade de vida», que nada di do que existe nunha vila e menos no meio rural: nada di das horas de luz, se hai árbores nas rúas, se hai recollida diaria e selectiva de lixo ou se a rúa está perto dun parque e se este está encofrado entre edificios de 7 ou 8 alturas.

Se razonamos do aveso, abofé que levan razón, trátase da crenza política primordial da que fala Bourdieu: o punto de  vista particular dos dominantes preséntase e se impón como o punto de vista «universal». Repárese que non se dí sociedade, nen sequer comunidade, senón «colectividade».

E que é unha colectividade, pois un sustituto falaz do «universal», unha parte que aparece como sendo o todo (chamémoslle «pobo» ou interese xeral), sendo como é unha parte, un colectivo que é beneficiado.

O que hoxe se apresenta como evidente e adquirido, imponse como tal pouco a pouco.  Nin sequer iso, abonda  un  individuo a condición de que sexa un dos nosos para acelerar o proceso e a «imposición mascarada». Portanto, quen fai parte deste colectivo? Pois os nosos, os que contan coa benzón da Direccion Xeral de Urbanismo.

Non hai problema, para iso está a realidade xurídica do socorrido «erro material» (Lei de Procedimento Administrativo).  Pouco importa desnaturalizar a institución xurídica cando do que se trata é  conseguir outra cousa. Desvirtuarse así o sentido mesmo do erro material ou de feito, que é apenas aplicabel se é ostensibel, manifiesto e indiscutibel.

Mais onde está aquí  o “erro obstativo”, a evidencia do mesmo se após 18 anos de vixencia do PXOM (aprobado en 1995 baixo mandado do PP) non se decataran que onde puña 10 debería poñer 5?


+ Info: preme aquí
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

13/5/2011
La Voz de Galicia ::: Hemeroteca

Cedeira envía ao fiscal unha obra dun concelleiro do PP.

A xunta de goberno de Cedeira aprobou onte por unanimidade enviar á fiscalía o expediente dunhas obras relacionadas cun concelleiro popular, Alfredo Vilela Santalla, número dous da lista do Partido Popular para as próximas eleccións. Segundo informan fontes municipais, Vilela iniciou a construción dun recinto hostaleiro nunha parcela cualificada como chan rústico que dispón dunha protección especial agropecuaria incompatible co uso comercial e dependente da Axencia de Protección da Legalidade Urbanística (APLU). Ademais, indican desde o Concello que a construción está situada a tan só metro e medio do río que abastece a subministración de auga da vila e Augas de Galicia tamén debe estudar a licenza.


© 2011 - La Voz de Galicia

+Info: preme aquí
:::::::::::::::::::::::::::::


ACTA DA SESIÓN ORDINARIA REALIZADA POLA XUNTA DE GOBERNO LOCAL DE DATA 14 DE SETEMBRO DE 2011.

Nesta ACTA inclúese a resolución pola Xunta de Goberno Local do recurso de reposición presentado por D. Alfredo Vilela Santalla contra o acordo da Xunta de Goberno Local de 12.05.2011, de denegación de licenza de obras 2010/006/000189 e de actividade 2010/024/000010.

Resolución:

"A Xunta de Goberno Local, por tres votos a favor (Sr. Alcalde, Sr. Luis Rubido e Sr. Pablo Nebril) e unha abstención (Sr. Carlos Romero), acorda:

Primeiro.- Desestimar o recurso de reposición presentado por D. Alfredo Vilela Santalla contra o acordo da Xunta de Goberno Local do 12.05.2011, de denegación da licenza de actividade para café bar en O Baturro, expediente 2010/024/000010, e da licenza de obras co nº de expediente 2010/006/000189, polos motivos expostos nos informes técnico e xurídico."

D. Alfredo Vilela Santalla é na actualidade Concelleiro do Concello de Cedeira e o asunto que se trata nesta ACTA foi motivo de loita política con mención do caso en varios diarios da comarca.

:::::::::::::::::::::::::::::::::::
Enviado por Tono el Viernes, 11 julio a las 20:38:18 (28 Lecturas)
(Leer más... | 8000 bytes más | ¿Comentarios? | Puntuación 5)

 "Corrección de erro material" - PXOM ( Hemeroteca )

PHP-NukeO goberno local de Cedeira aprobou onte unha «corrección de erro material» do Plan Xeral de Ordenación Municipal (Pxom) que permite, segundo denunciou o portavoz do grupo socialista, José Luís Vergara, a legalización dunha construción propiedade do tenente de alcalde Alfredo Vilela en O Baturro. O portavoz do executivo popular, Luís Rubido, negou as acusacións e xustificou a medida «porque deixa de perxudicar á colectividade», ao pasar de dez a cinco metros a distancia mínima dunha canle fluvial para executar determinadas obras.


© Google Maps 2009


© La Voz de Galicia
+ info : preme aquí
+Info: preme aquí

«Despois de 18 anos de vixencia do Pxom (aprobado en 1995, baixo o mandato do PP) ocurréselles transformalo agora, cando ten un problema o tenente de alcalde cunha construción ilegal afectada pola Lei de Protección de Canles Fluviais», criticou o portavoz socialista. Rubido achacó a súa actitude «á fobia por esta persoa». «Sexa coherente... vostede instounos en moitas ocasións a que sacásemos adiante ou novo Plan Xeral, que corrixe esta situación», abundou.

Vergara, que baralla trasladar este asunto á Fiscalía, como xa fixo cando era alcalde por un suposto desacato do entón concelleiro da oposición (Vilela), recriminou ao executivo conservador por «modificar» o Plan Xeral amparándose «nun informe dunha firma privada, porque os técnicos municipais non ou avalarían». «Se respectásen o ordenamento legal deberían presentar unha reforma puntual do plan, pero iso teríao que aprobar a Xunta e non ou faría porque é unha ilegalidade», reiterou. Rubido retoulle a acudir aos tribunais e asegurou que contan «coa bendición» da Dirección Xeral de Urbanismo.Enviado por Tono el Viernes, 11 julio a las 20:36:53 (32 Lecturas)
(Leer más... | 2572 bytes más | ¿Comentarios? | Puntuación 5)

 PSdeG-PSOE Cedeira - Urbanismo

PHP-Nuke

© 2014 - Propietario finca
Imaxe de maior tamaño: preme aquí


ASUNTO: COMUNICADO
UN VECIÑO INDIGNADO PORQUE LLE VAN TIRAR UNHA CONSTRUCIÓN.
“LA DENUNCIA PARTIÓ DEL GRUPO SOCIALISTA”


          Unha construción situada perto do cemiterio municipal de Cedeira presenta na súa porta un escrito no que os propietarios se queixan da actitude que o goberno municipal está tendo a respecto desa construción ante a posibilidade de que a tiren . Damos un paso ao fronte porque nomean ao grupo socialista como responsables da súa denuncia. Van dados se pensan que desde o socialismo cedeirés agocharemos a cabeza ou deixaremos pasar unha denuncia coa finalidade de confundir. A cidadanía ten dereito a cantas explicacións solicite dos seus representantes e ainda que neste caso vai de vítima cando é victimario, pasaremos a concretar e deixar as cousas claras.

1. Certamente a posibilidade de que en Cedeira, e cicais en Galicia, a administración tire unha obra ilegal constitúe un fito que non pode pasar desapercibido.

2. Efectivamente, e isto é o fundamental, todo apunta a que esta construcción é ilegal.

3. Pero a construcción non se realizou de forma inocente, é dicir, coa disculpa de “non sabía nada”. Con anterioridade ao inicio das obras, desde a alcaldía se lle expresou ao entorno familiar que non era posible facelo legalmente.

4. Por aquela época, unha veciña puxo en coñecemento de quen naquel momento ostentaba a máxima responsabilidade na defensa do interese público, que esta construcción se estaba levando a cabo, dando nomes, apelidos e lugar onde se estaba a producir a infracción. É dicir, empezaron a obra sen licencia e sabendo que non facían o correcto.

5. Todo funcionario público, e con máis motivo o alcalde, ten a obriga inexcusable de cumprir e facer cumprir as leis. Se non actúa desta maneira é un prevaricador incurso en delito. Ainda que esta non sexa unha actitude frecuente nos tempos que corren, especialmente en Cedeira, onde esta doctrina se aplica discrecionalmente, “a uns sí e a outros non” o alcalde socialista foi sempre riguroso na aplicación deste principio, tratou a todo o mundo por igual, fosen ou non votantes do seu partido. E neste caso como nos demais, cumpleu co seu deber de iniciar un expediente, do que, como non podía ser doutra maneira, foron informados fielmente os promotores desta construción, que rematou na Axencia de Protección da Legalidade Urbanística, APLU, dependente da Xunta de Galicia que é a responsable en Cedeira de resolver os conflictos urbanísticos neste tipo de solos.

6. Os socialistas de Cedeira descoñecemos o percorrido que tivo este asunto unha vez que chegou á Xunta. Ningún socialista de Cedeira está na APLU. O que sabemos é o que nos chega a través de comentarios informales duns e doutros. Sin embargo, Cedeira sí conta cun representante nas máis altas instancias deste organismo. Efectivamente, Luis Rubido Ramonde é o seu vicepresidente. Ten acceso directo a todos os expedientes, a éste e ao do Baturro, por exemplo, que afecta ou afectou ao seu tenente alcalde, Alfredo Vilela Santalla (descoñecemos se está arquivado). O diferente tratamento que se lles estean dando a uns e outros expedientes non é achacable aos socialistas cedeireses e a súa persecución xudicial supera as posibilidades do noso grupo municipal. Se fiscais e xuices non ven nada punible na actitude do PP local son cousas que a nós humildemente se nos escapan.

7. Chegados a este punto, o interese que os autores do escrito teñen en levantar unha bandeira común coas edificacións anexas é comprensible, pero carece de fundamento. Meten no mesmo saco problemáticas distintas. Os momentos nos que se levantaron, estas chamadas chabolas pertas ao cemiterio de Cedeira, tempos anteriores aos do alcalde Vergara, non foron os mesmos e as leis que hai que aplicarlles son igualmente distintas. Dicimos máis, gran parte delas hoxe son intocables. O tempo transcurrido desde a súa construción sen mediar expediente de reposición da legalidade, deulles carta de natureza e hoxe son legais. Nos guste ou non. Intentar trasladar un medo contra gran parte das construcións sitas nesta zona é un intento vano de implicar no mesmo problema a xente que a día de hoxe está fora de toda problemática urbanística.

8. Todos, ao nivel no que desenvolvamos as nosas vidas, temos a obriga de respectar as leis, incluso aquelas que non nos parecen razoables nin xustas. Neste caso temos o dereito (incluso a obligación moral) e os instrumentos para cambialas, pero non as podemos saltar á toreira. O respecto á lei é o que nos fai iguais e os socialistas e toda a xente de ben, aspiramos a que a igualdade de dereitos acade a todos, pero tamén as obrigas deben igualmente esixirnos a todos. Revolverémonos contra aquelas situacións nas que uns constructores fan e desfán ao seu antoxo mentres outros respectan escrupulosamente as ordenanzas municipais.

9. Finalmente unha última consideración a respecto do chamado “urbanismo disperso” do que tan amigo somos nesta terra. Non sei exactamente cáles deben ser todos os límites legais para que cada quen construamos as nosas casas, chalés ou chabolas onde nos pete. Pero algún dos límites sí coñezo, que a sociedade o permita por democrática decisión e o poda soster económicamente.

En Cedeira, a 09 de xullo de 2014
JOSÉ LUIS VERGARA REY
Portavoz do GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTADcto. orixinal (PDF): preme aquí

Enviado por Tono el Viernes, 11 julio a las 20:14:52 (63 Lecturas)
(Leer más... | 6161 bytes más | ¿Comentarios? | Puntuación 5)


     Encuesta
Perderá Leopoldo os 2,5 mill. de € para o Novo Centro de Saúde ?

SI
NO
NS/NCResultados
Encuestas

votos: 245
Comentarios: 0

     Noticia Destacada
Hoy aún no hay una Gran Noticia.

     Noticias Anteriores
Jueves, 10 julio
· Política de ornato e de aparencia
· Concello de Cedeira - ANOVA ::::: Nota de prensa ::::
Martes, 08 julio
· Concello de Cedeira - ANOVA ::::: Nota de prensa ::::
Lunes, 07 julio
· Concello de Cedeira - ANOVA ::::: Nota de prensa ::::
Miércoles, 02 julio
· Concello de Cedeira - BOP
· El lado oscuro
Martes, 01 julio
· Concello de Cedeira - ANOVA ::::: Nota de prensa ::::
Lunes, 30 junio
· Confraría de Pescadores :::: CEDEIRA
Domingo, 29 junio
· Confraría de Pescadores :::: CEDEIRA
· E o cargo vai para ......
Viernes, 27 junio
· Concello de Cedeira - BOP
· Concello de Cedeira - BOP
Miércoles, 25 junio
· Confraría de Pescadores :::: CEDEIRA
· Nuevo Flechero :::: Na busca do prezado bonito do norte
· PSdeG-PSOE Cedeira ::: Comunicado :::
Martes, 24 junio
· San Andrés de Teixido :::: €€€€€€€€ ::::
Lunes, 23 junio
· IES Punta Candieira - CEDEIRA
· Concello de Cedeira - ANOVA ::::: Nota de prensa ::::
Sábado, 21 junio
· (y II ) Xunta de Galicia ::::: Proceso electoral de confrarías
· Apelación doutro aspirante
· Pérez Pernas non cumpre os requisitos
Domingo, 15 junio
· Concello de Cedeira - ANOVA ::::: Nota de prensa ::::
Martes, 10 junio
· "Si, vólvome a presentar"
· Concello de Cedeira - ANOVA ::::: Nota de prensa ::::
Lunes, 09 junio
· Asociación de Discapacitados " Sobre Rodas " - CEDEIRA
Viernes, 06 junio
· Concello de Cedeira - Contratación
· BNG - Cedeira :::: Concello - Axencia inmobiliaria
Jueves, 05 junio
· Xunta de Galicia ::::: Proceso electoral de confrarías
· Concello de Cedeira - Contratación
Martes, 03 junio
· PSdeG-PSOE Cedeira - EUROPEAS 2014

Artículos Anteriores
© 2003-2013 Café Bar A MARINA
Tódolos dereitos reservadosPHP-Nuke Copyright © 2005 por Francisco Burzi. Este es software libre y puedes redistribuirlo bajo licencia GPL. PHP-Nuke no cuenta con absolutamente ninguna garantía
Página Generada en: 0.85 Segundos