Concello de Cedeira - ANUNCIO
Fecha Viernes, 31 julio a las 10:58:37
Tema PHP-Nuke


Expediente 1AE/09 ANUNCIO

Sendo solicitada por D.ª Bibiana Roxana Córdoba Piñeira licencia municipal para acondicionamento de local sito en Avda. Castelao, n.° 53 de Cedeira para adicalo á actividade de centro de ocio infantil (n.° identificacion 2.2.1 do catálogo de espectáculos públicos, actividades recreativas e establecementos públicos) e en cmprimento do previsto no artigo 36 do Real Decreto 2816/1982 do 27 de agosto polo que se aproba o Regulamento Xeral de Policía de Espectáculos Públicos e Actividades Recreativas, sométese a información pública por un período de 10 días hábiles –que comenzará a contarse dende o día seguinte ó da inserción do presente anuncio no Boletín Oficial da Provincia– co fin de que durante o mesmo as persoas que se consideren afectadas pola actividade que se pretende instalar poidan examinar o expediente no Servizo de Urbanismo e Arquitectura, e formular por escrito as reclamacións ou observacións que se estimen oportunas.

De conformidade co art. 59.5 da Lei 30/92, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, por medio do presente anuncio comunícaselle ós interesados ós que non sexa posible notificar persoalmente ou cando se ignore o lugar de notificación, que están notificados a tódolos efectos, significándolles o prazo de 10 días hábiles, contados a partir do día seguinte á publicación deste auncio para alegar o que consideren oportuno.


Cedeira, 8 de xullo de 2009.
O alcalde
Asdo.–José Luis Vergara Rey


Link: BOPONLine


Este artículo proviene de Portal de Noticias Cedeira OnLine Café Bar A MARINA
http://localhost/nuke81

La dirección de esta noticia es:
http://localhost/nuke81/modules.php?name=News&file=article&sid=471