Concello de Cedeira - ANUNCIO
Fecha Jueves, 02 julio a las 08:31:54
Tema PHP-Nuke


Asunto: vehículos abandonados Unha vez intentada infrutuosamente, por parte desta Administración, a notificación domiciliaria prevista no artigo 58 de a Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, aos titulares dos vehículos que a continuación se relacionan, sen que se puidese realizar, de conformidade co establecido no artigo 59 de a Lei 30/1992, practícase esta notificación por medio da súa publicación no Boletín Oficial da Provincia.

1.- Concédeselles aos interesados un prazo de 15 días para que, se o consideran convinte, poidan formular alegacións e presentar os docmentos e xustificacións que estimen oportunos en defensa dos seus dereitos e intereses.

2.- De conformidade co establecido no artigo 71.1.a) do Texto articulado de a Lei sobre tráfico, circulación de vehículos a motor e seguridade vial, aprobado polo Real Decreto 339/1990, requíreselles para que no prazo de quince días procedan á retirada do vehículo do lugar onde está. Advírteselles que de non o facer, procederase ao seu tratamento como residuo sólido urbano. Seralles de aplicación o disposto na vixente Lei 10/1998, de residuos, nese caso poderán ser sancionados con multa de ata trinta mil cincuenta euros (30.050 €) como responsable dunha infracción grave (artigo 34.3.b e 35.3.b) da citada Lei.

Así mesmo, comunícaselles que se desexan desprenderse do vehículo indicado, só quedará exento de responsabilidade administrativa se o entrega a un centro autorizado de tratamento segundo o Real Decreto 1383/2002 do 20 de decembro sobre xestión de vehículos ao final da súa vida útil (artigo 33.2 de a Lei 10/1998).

Se o desexan poden pasar polas dependencias da Policía Local de Cedeira onde se lles informará dos correspondentes trámites a seguir.

MARCA-MODELO MATRICULA TITULAR DIRECCIÓN
FORD ESCOR 1.4 C3647AH PABLO SANTIAGO ESTEVEZ BALON Nº 138 FERROL
PEGASO 1223 C7041AS DESMANTELAMIENTOS METALURGICOS S L JOAQUIN GALIACHO Nº 5 A CORUÑA

Cedeira, 17 de xuño de 2009
O Alcalde
Asdo.: José Luis Vergara Rey

Link: BOPONLine


Este artículo proviene de Portal de Noticias Cedeira OnLine Café Bar A MARINA
http://localhost/nuke81

La dirección de esta noticia es:
http://localhost/nuke81/modules.php?name=News&file=article&sid=412