Concello de Cedeira ::: ANUNCIO
Fecha Viernes, 15 septiembre a las 00:35:51
Tema PHP-Nuke


ANUNCIO

Con data 11.09.2023 foi ditada a Resolución de Alcaldía núm. 436/2023 que literalmente di:

“RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA

Asunto: MODIFICACIÓN DA HORA DAS SESIÓNS ORDINARIAS DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL


Mediante resolución de Alcaldía nº345/2023 de data 10.07.2023, resolveuse a constitución da Xunta de Goberno Local deste Concello, a designación dos membros da mesma e a determinación das súas atribucións.

Establécese como data e hora para a realización das sesións ordinarias os venres cada quince días, ás 13:00 horas.

Resultando que un dos membros da mesma, Dª Lucía Picos Aneiros, comunica a esta Alcaldía a imposibilidade de asistencia ás sesións venres ás 13:00 horas.

Polo exposto, RESOLVO:

PRIMEIRO.- Modificar o primeiro parágrafo do punto catro da resolución de Alcaldía nº345/2023 de data 10.07.2023, de tal xeito que quede redactado da seguinte maneira:

“Fixar como periodicidade para as sesións ordinarias os venres cada quince días, ás 13:45 horas.”

SEGUNDO.- Da presente resolución darase conta ao pleno na primeira sesión que celebre, notificándose, ademais, persoalmente aos designados, e publicándose no boletín oficial da provincia, sen prexuízo da súa efectividade dende a súa promulgación, conforme se indica no número 1 do artigo 23 da Lei 7/1985, do 2 de abril, Reguladora das bases do Réxime Local, e o artigo 52.4 do Real Decreto 2568/1986, do 28 de novembro, polo cal se aproba o Regulamento de Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das Entidades Locais.”

En Cedeira,11 de setembro de 2023

O Alcalde,

Pablo Diego Moreda GilEste artículo proviene de Portal de Noticias Cedeira OnLine Café Bar A MARINA
http://localhost/nuke81

La dirección de esta noticia es:
http://localhost/nuke81/modules.php?name=News&file=article&sid=2848