Concello de Cedeira - Xunta de Governo
Fecha Miércoles, 16 agosto a las 04:49:18
Tema PHP-Nuke


CONVOCATORIA
Vista a relación de expedientes elevados no correspondente expediente TEDeC, comunicada en data 3 de
agosto de 2023 pola Secretaría, a efectos da convocatoria da sesión ordinaria que a Xunta de Goberno
Local realizará o 4 de agosto de 2023.
No uso das facultades que me están conferidas ao abeiro do establecido no artigo 21.1.c) da Lei 7/1985, do
2 de abril, de Bases do Réxime Local, mediante o presente escrito convócaselle á sesión ordinaria que a
XUNTA DE GOBERNO LOCAL realizará, na Casa Consistorial, o próximo día 4 de agosto de 2023 ás
13:00 horas, en primeira convocatoria, e procederase en segunda de acordo co estipulado no artigo
113.1.c) do R.O.F., coa seguinte:
ORDE DO DÍA
1. APROBACIÓN, SE PROCEDE, DA ACTA DO 21.07.2023
2. APROBACIÓN DO PADRÓN DE ABOADOS CORRESPONDENTE AO 1º TRIMESTRE DO
ANO 2023 DE SUBMINISTRO DE AUGA E SUMIDOIROS
3. APROBACIÓN DO PADRÓN DE ABOADOS CORRESPONDENTE AO 2º TRIMESTRE DO
ANO 2023 DE SUBMINISTRO DE AUGA E SUMIDOIROS
4. APROBACIÓN DA CERTIFICACIÓN NÚM. 7 DA OBRA DE MELLORA DAS
BEIRARRÚAS NA AVDA. ESPAÑA, RÚA PONTE NOVA E OUTRAS. POS+ADIC 2/2021
5. PRÓRROGA DO CONTRATO DENOMINADO "SENDA PEONIL E AMPLIACIÓN DE
CALZADA EN CORDOBELAS. POS+2022"
6. APROBACIÓN DO EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DA OBRA «SUBSTITUCIÓN DE
CÉSPEDE ARTIFICIAL NO CAMPO DE FÚTBOL MUNICIPAL “O BECO”»
7. ASUNTOS VARIOS
A partir desta data ten Vde. á súa disposición, na Secretaría desta Corporación, os antecedentes
relacionados cos asuntos que figuran na orde do día.
En Cedeira, asinado dixitalmente
O ALCALDE
Pablo Diego Moreda Gil

Link: P de T.


Este artículo proviene de Portal de Noticias Cedeira OnLine Café Bar A MARINA
http://localhost/nuke81

La dirección de esta noticia es:
http://localhost/nuke81/modules.php?name=News&file=article&sid=2846