Concello de Cedeira - Xunta de Governo
Fecha Martes, 25 julio a las 19:00:43
Tema PHP-Nuke


CONVOCATORIA

Vista a relación de expedientes elevados no correspondente expediente TEDeC, comunicada en data 20 de
xullo de 2023 pola Secretaría, a efectos da convocatoria da sesión ordinaria que a Xunta de Goberno Local
realizará o 21 de xullo de 2023.

No uso das facultades que me están conferidas ao abeiro do establecido no artigo 21.1.c) da Lei 7/1985, do
2 de abril, de Bases do Réxime Local, mediante o presente escrito convócaselle á sesión ordinaria que a
XUNTA DE GOBERNO LOCAL realizará, na Casa Consistorial, o próximo día 21 de xullo de 2023 ás
13:00 horas, en primeira convocatoria, e procederase en segunda de acordo co estipulado no artigo
113.1.c) do R.O.F., coa seguinte:

ORDE DO DÍA

1. DAR CONTA DA RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA NÚM. 345/2023 DE DATA 10.07.2023 -
CONSTITUCIÓN DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL E DELEGACIÓN DE
COMPETENCIAS
2. ACORDO DE SOMETEMENTO A INFORME DA COMISIÓN INFORMATIVA DE
URBANISMO DOS ASUNTOS EN MATERIA URBANÍSTICA DELEGADOS NA XUNTA DE
GOBERNO LOCAL
3. LICENZA DE EDIFICACIÓN 2023/U022/000014
4. LICENZA DE EDIFICACIÓN 2023/U022/000018
5. MODIFICACIÓN DA LICENZA DE EDIFICACIÓN Nº 2011/008/000006 (EXP:
2023/U022/000021)
6. MODIFICACIÓN DA LICENZA DE EDIFICACIÓN Nº 2012/U008/000007 (EXP:
2023/U022/000019)
7. APROBACIÓN DAS LIQUIDACIÓNS CORRESPONDENTES A TAXA POLA
PRESTACIÓN DO SERVIZO DE AXUDA NO FOGAR CORRESPONDENTES AO MES DE
XUÑO DE 2023
8. DAR CONTA DA FIRMEZA DA SENTENCIA DO XULGADO CONTENCIOSO/
ADMINISTRATIVO N. 1 DE FERROL DE DATA 22.11.2022, P. A. 304/2022 DE REALE
SEGUROS GENERALES S.A. CONTRA O CONCELLO DE CEDEIRA (EXPTE
2022/P002/000003)
9. DAR CONTA DA SENTENCIA DO XULGADO CONTENCIOSO/ADMINISTRATIVO N.1
DE FERROL DE DATA 22.06.2023, P.A. 124/2022 DE MARIA CRISTINA BECEIRO
MONTERO CONTRA O CONCELLO DE CEDEIRA (EXPTE 2022/P002/000013)
10. DAR CONTA DA SENTENCIA DO T.S.X. DE GALICIA, SALA DO SOCIAL DE A CORUÑA,
DE DATA 28.06.2023, RSU RECURSO DE SUPLICACIÓN 6723/2022, SSS 145/2021 DO INSS
E JOSÉ LUÍS PARADA FREIRE CONTRA O CONCELLO DE CEDEIRA E OUTROS
(EXPTE 2022/P002/000001)
11. ASUNTOS VARIOS

A partir desta data ten Vde. á súa disposición, na Secretaría desta Corporación, os antecedentes
relacionados cos asuntos que figuran na orde do día.
En Cedeira, asinado dixitalmente

O ALCALDE
Pablo Diego Moreda Gil

Link: Portal de Transparencia


Este artículo proviene de Portal de Noticias Cedeira OnLine Café Bar A MARINA
http://localhost/nuke81

La dirección de esta noticia es:
http://localhost/nuke81/modules.php?name=News&file=article&sid=2837