Concello de Cedeira ::: 2015-2019
Fecha Martes, 18 julio a las 21:13:19
Tema PHP-Nuke


ACTA DA SESIÓN EXTRAORDINARIA REALIZADA POLO PLENO DA CORPORACIÓN 
EN DATA OITO DE XULLO DE DOUS MIL QUINCE.

....................................................................................................................

8.- PROPOSTA DE ASIGNACIÓN DE ADICACIÓNS EXCLUSIVAS

Primeiro.- Recoñecer a adicación exclusiva a tempo completo aos membros da corporación
que ocuparán os seguintes cargos:
- Alcalde D. Pablo Diego Moreda Gil, importe anual bruto en euros 43.400,00 €.
- Concelleiro Delegado de Deportes, D. Nicolás Vergara Quintiana, importe anual bruto en
euros 23.100,00€.

.......................................................................................................................

10.- PROPOSTA DE ASIGNACIÓNS ECONÓMICAS AOS GRUPOS POLÍTICOS

Á vista da constitución da nova Corporación o pasado día 13 de xuño de 2015, esta Alcaldía
propón ao Pleno a adopción do seguinte acordo:

Primeiro. - Establecer a seguinte asignación aos grupos políticos, nos termos do artigo 73.3
da Lei 7/1985, do 2 de abril, Reguladora das Bases do Réxime Local:
80,00€. Grupo/mes.
30,00€. Concelleiro/mes.

......................................................................................................................

12.- PROPOSTA DE INDEMNIZACIÓNS POR ASISTENCIA A ÓRGANOS
COLEXIADOS


Primeiro. - Nos termos do artigo 75.3 da Lei 7/1985, do 2 de abril, Reguladora das Bases do
Réxime Local, establecer as seguintes indemnizacións por asistencia a órganos colexiados da
Corporación aos membros que non teñan adicación exclusiva ou parcial:
a) Por asistencias a sesións da Xunta de Goberno Local: 60,00 €
b) Por asistencias a sesións plenarias, de Comisións Informativas e de Mesas de
Contratación, 60,00 €
.Link: Concello de Cedeira ::: Portal de Transparencia


Este artículo proviene de Portal de Noticias Cedeira OnLine Café Bar A MARINA
http://localhost/nuke81

La dirección de esta noticia es:
http://localhost/nuke81/modules.php?name=News&file=article&sid=2830