Concello de Cedeira - Alcaldía
Fecha Domingo, 16 julio a las 20:19:02
Tema PHP-Nuke


RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA

Asunto: CONVOCATORIA PLENO EXTRAORDINARIO 13.07.2023

De conformidade co disposto no artigo 38 do Real Decreto 2568/1986, de 28 de novembro polo que se aproba o Regulamento de organización, funcionamento e réxime xurídico das entidades locais,

RESOLVO:

Primeiro.- CONVOCAR sesión extraordinaria que realizará O CONCELLO PLENO na
Casa Consistorial, o vindeiro 13 de xullo de 2023 ás 20:00 h en primeira convocatoria, e procederase en segunda de acordo co estipulado no artigo 90.2 do R.O.F.

Segundo.- Que pola Secretaria se cite a todos os concelleiros para a devandita sesión
manifestándolles que a partir desta data teñen ao seu dispor na Secretaría municipal os
antecedentes que figuran na Orde do Día inserido a continuación deste Decreto.

Terceiro.- Incluír na Orde do Día da devandita sesión o seguinte asunto:

 ORDE DO DÍA

1. APROBACIÓN, SE PROCEDE, DA ACTA DA SESIÓN CONSTITUTIVA DO 17 DE XUÑO
DE 2023
2. DAR CONTA CONSTITUCIÓN DOS GRUPOS POLÍTICOS DO PSdeG-PSOE, BNG E PP
3. DAR CONTA DA RESOLUCIÓN NÚM. 345/2023 DE DATA 10.07.2023 – CONSTITUCIÓN
DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL E DELEGACIÓN DE COMPETENCIAS
4. DAR CONTA DA RESOLUCIÓN NÚM. 346/2023 DE DATA 10.07.2023 - NOMEAMENTO
DE CONCELLEIROS-DELEGADOS
5. DAR CONTA DA RESOLUCIÓN NÚM. 347/2023 DE DATA 10.07.2023 - NOMEAMENTO
DE TENENTES DE ALCALDE
6. PROPOSTA DE PERIODICIDADE DAS SESIÓNS PLENARIAS
7. PROPOSTA DE CREACIÓN E COMPOSICIÓN DAS COMISIÓNS INFORMATIVAS
PERMANENTES
8. PROPOSTA DE ASIGANCIÓNS ECONÓMICAS AOS GRUPOS POLÍTICOS
9. PROPOSTA DE INDEMNIZACIÓN POR ASISTENCIA A ÓGANOS COLEXIADOS
10. PROPOSTA DE ASIGNACIÓN DE ADICACIÓNS EXCLUSIVAS E PARCIAIS
11. PROPOSTA DE NOMEAMENTO DE REPRESENTANTES DO CONCELLO EN
ÓRGANOS COLEXIADOS
12. PROPOSTA DE COMPOSICIÓN DA MESA DE CONTRATACIÓN
13. PROPOSTA DA MESA DE SEGUIMENTO DE URBANISMO
En Cedeira, asinado dixitalmente na data que figura na marxe polo Sr. Alcalde Pablo Diego Moreda
Gil, do que eu, Ana Velo Ruiz, como Secretaria, dou fe.

Link: Concello de CedeiraEste artículo proviene de Portal de Noticias Cedeira OnLine Café Bar A MARINA
http://localhost/nuke81

La dirección de esta noticia es:
http://localhost/nuke81/modules.php?name=News&file=article&sid=2824