Concello de Cedeira ::: PP ::: BOP
Fecha Viernes, 12 junio a las 00:36:25
Tema PHP-Nuke


Anuncio exposición pública conta xeral 2014

ANUNCIO

En cumprimento de canto dispón o artigo 212 do texto refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais, aprobado por Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, e unha vez que foi debidamente informada pola Comisión Especial de Contas en sesión celebrada o 01 de xuño de 2015, exponse ao público a conta xeral do Concello correspondente ao exercicio 2014 por un prazo de quince días, durante os cales e oito máis quen se estimen interesados poderán presentar reclamacións, reparos ou observacións que teñan por convenientes.

Cedeira, 04 de xuño de 2015
O alcalde
Luis Rubido Ramonde

Link: BOPONLine


Este artículo proviene de Portal de Noticias Cedeira OnLine Café Bar A MARINA
http://localhost/nuke81

La dirección de esta noticia es:
http://localhost/nuke81/modules.php?name=News&file=article&sid=2629