Concello de Cedeira ::: PP ::: Urbanismo (HEMEROTECA)
Fecha Jueves, 11 junio a las 00:53:48
Tema PHP-Nuke


Axencia de Protección da Legalidade Urbanística

CÉDULA do 18 de agosto de 2011 pola que se notifica a orde de suspensión das obras do expediente IU1/43/2011, devolta polo servizo de Correos por resultar o seu enderezo descoñecido.


A directora da Axencia de Protección da Legalidade Urbanística ditou, o día 28 de xullo de 2011, resolución pola que se notifica aos herdeiros de José Bereijo Horjales, na súa condición de propietarios dos terreos, a orde de suspensión das obras que se executan en solo rústico e en solo de núcleo rural sen as preceptivas autorización autonómica e licenza municipal consistentes na construción de edificacións para café-bar restaurante, no lugar do Baturro, n.º 1, San Román de Montoxo, no termo municipal de Cedeira, provincia da Coruña.

Ao non poderse realizar a notificación persoal daquela resolución, mediante esta cédula, e ao amparo do disposto no artigo 59.5 da Lei 30/1992, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común (LRXPAC), notifícaselle ao interesado a devandita resolución.

Tendo en conta que, en atención ao previsto no artigo 61 da LRXPAC, o acto non se publica na súa integridade, fáiselle saber ao interesado que o texto íntegro da resolución que se notifica se encontra ao seu dispor nas dependencias da Axencia de Protección da Legalidade Urbanística sitas no edificio Witland, Salgueiriños, en Santiago de Compostela, para a súa consulta no prazo de 10 días hábiles, que se contarán desde o día seguinte ao da publicación desta cédula.

Transcorrido o devandito prazo, a notificación entenderase producida. Contra a dita resolución, que pon fin á vía administrativa, o interesado pode interpoñer recurso de reposición no prazo dun mes, contado a partir do día seguinte a aquel en que se teña producido a notificación, ante a directora da Axencia de Protección da Legalidade Urbanística, ou ben, se non exerce o seu dereito a presentar recurso potestativo de reposición, pode interpoñer directamente recurso contencioso-administrativo, no prazo de dous meses, ante o xulgado do contencioso-administrativo en cuxa circunscrición radique o inmoble afectado, conforme o disposto no artigo 14.1, regra terceira da Lei 29/1998, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa. Para que conste e lle sirva de notificación ao citado interesado en cumprimento do disposto no artigo 59.5 da citada Lei 30/1992, do 26 de novembro, expido e asino esta cédula.

Santiago de Compostela, 18 de agosto de 2011.
María Martínez Allegue
Directora da Axencia de Protección da Legalidade Urbanística


Link: DOGONLine


Este artículo proviene de Portal de Noticias Cedeira OnLine Café Bar A MARINA
http://localhost/nuke81

La dirección de esta noticia es:
http://localhost/nuke81/modules.php?name=News&file=article&sid=2624