Concello de Cedeira - BOP
Fecha Viernes, 02 enero a las 10:46:13
Tema PHP-Nuke


Aprobación inicial presuposto exercicio 2015

Anuncio de aprobación inicial do presuposto do exercicio 2015


Na Intervención deste Concello e conforme dispoñen os artigos 112 da Lei 7/1985, do 2 de abril, e 169.1 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o Texto Refundido da Lei reguladora das Facendas Locais, áchase exposto ao público o expediente sobre Presuposto do exercicio 2015, aprobado inicialmente pola Corporación en Pleno en sesión celebrada o día 30 de decembro de 2014.

Os interesados que estean lexitimados segundo o disposto nos artigos 63.1 da Lei 7/1985 citada e 170.1 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, ao que se fixo referencia, e polos motivos taxativamente enumerados no número 2 do devandito artigo 170, poderán presentar as reclamacións e suxestións que estimen pertinentes ante o Pleno por un prazo de quince días hábiles a partir da data de publicación do presente anuncio no Boletín Oficial da Provincia.

Cedeira, 30 de decembro de 2014.
Asdo.
O Alcalde,
Luis Rubido Ramonde

Link: BOPONLine


Este artículo proviene de Portal de Noticias Cedeira OnLine Café Bar A MARINA
http://localhost/nuke81

La dirección de esta noticia es:
http://localhost/nuke81/modules.php?name=News&file=article&sid=2535