Concello de Cedeira - BOP
Fecha Martes, 19 agosto a las 18:50:10
Tema PHP-Nuke


ANUNCIO

Aprobación defintiva de ordenanza fiscal O Pleno do Concello, en sesión celebrada o 18 de xuño de 2014, adoptou o acordo de modificación provisional da Ordenanza fiscal número 2.3, reguladora da taxa por licenzas urbanísticas, comunicacións previas e outros servizos urbanísticos. En aplicación do previsto no artigo 17 do texto refundido da Lei reguladora das facendas locais aprobado polo Real Decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, e do propio acordo plenario, ao non presentarse reclamacións contra o acordo de aprobación inicial a aprobación definitiva prodúcese de forma automática.

En cumprimento do previsto na lexislación vixente anunciase a modificación da ordenanza fiscal número 2.3, Reguladora da Taxa por Licenzas Urbanísticas, comunicacións previas e outros servizos urbanísticos.que se recolle como anexo.

Cedeira, 04 de agosto de 2014.
O alcalde Luis Rubido Ramonde

ANEXO

ORDENANZA FISCAL N.º 2.3, REGULADORA DA TAXA POR LICENZAS URBANÍSTICAS, COMUNICACIÓNS PREVIAS E OUTROS SERVIZOS URBANÍSTICOS


Artigo 1.º.–Fundamento e natureza.

+ Ìnfo: preme aquí

Link: BOPONLine


Este artículo proviene de Portal de Noticias Cedeira OnLine Café Bar A MARINA
http://localhost/nuke81

La dirección de esta noticia es:
http://localhost/nuke81/modules.php?name=News&file=article&sid=2475