Concello de Cedeira - DOG
Fecha Viernes, 02 mayo a las 08:53:57
Tema PHP-Nuke


Portos de Galicia

RESOLUCIÓN do 15 de abril de 2014 pola que se fai pública a declaración de deserto do procedemento aberto, multicriterio, convocado para a selección de oferta para a tramitación dunha concesión administrativa de ocupación de dominio público portuario con destino á explotación de instalacións de bar-cafetaría na lonxa do porto de Cedeira.

Mediante Resolución do 14 de abril de 2014, o presidente de Portos de Galicia, en virtude das competencias conferidas polo artigo 6.3.g) da Lei 5/1994, do 29 de novembro, de creación da entidade pública Portos de Galicia, no artigo 9.h) do Decreto 227/1995, do 20 de xullo, polo que se aproba o Regulamento da entidade pública, e sobre a base do disposto na proposta formulada, con data do 7 de abril de 2014, pola mesa de contratación e en cumprimento do previsto no 2º parágrafo do artigo 151.3, do Real decreto lexislativo 3/2011, do 14 de novembro, polo que se aproba o texto refundido da Lei de contratos do sector público, resolveu declarar deserto o procedemento aberto publicado no DOG, número 34, do 19 de febreiro de 2014, para a selección de oferta para a tramitación de ocupación de dominio público portuario con destino á explotación de instalacións de bar-cafetería na lonxa de Cedeira, por falta de licitadores, ao declarar excluída a única oferta presentada.
Contra a presente resolución, que pon fin á vía administrativa, poderase interpoñer recurso contencioso-administrativo perante o Xulgado do Contencioso-Administrativo no prazo de dous meses contados desde o día seguinte á notificación da presente resolución, ou potestativamente recurso de reposición perante o mesmo órgano que a ditou, no prazo dun mes contados desde o día seguinte ao da recepción desta resolución (artigos 116 e 117 LRXPAC).

O que se fai público en cumprimento do disposto no artigo 60 da Lei de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común.

Santiago de Compostela, 15 de abril de 2014

José Juan Durán Hermida
Presidente de Portos de Galicia

Link: DOGAONLine


Este artículo proviene de Portal de Noticias Cedeira OnLine Café Bar A MARINA
http://localhost/nuke81

La dirección de esta noticia es:
http://localhost/nuke81/modules.php?name=News&file=article&sid=2401