Concello de Cedeira - BOP
Fecha Martes, 27 agosto a las 08:45:07
Tema PHP-Nuke


ANUNCIO

APROBACIÓN DEFINITIVA ORDENANZA REGULADORA DA TAXA POR UTILIZACIÓN DAS INSTALACIÓNS DEPORTIVAS E DE PRESTACIÓN DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS

O Pleno do Concello, en sesión celebrada o 29 de maio de 2013, adoptou o acordo de aprobación inicial da Ordenanza Fiscal 2.9 reguladora da taxa por utilización das instalacións deportivas e de prestación de actividades deportivas, que foi exposto ao público no BOP número 109 de 10 de xuño de 2013, sen que produciran reclamacións durante o prazo de exposición pública.

En aplicación do previsto no artigo 17 do texto refundido da Lei reguladora das facendas locais aprobado polo Real Decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, e do propio acordo plenario, ao non presentarse reclamacións contra o acordo de aprobación inicial a aprobación definitiva prodúcese de forma automática.

En cumprimento do previsto na lexislación vixente anunciase a aprobación da ordenanza fiscal 2.9 reguladora da taxa por utilización das instalacións deportivas e de prestación de actividades deportivas, que se recolle como anexo.

Cedeira, 20 de agosto de 2013.
O alcalde accidental
Alfredo Vilela Santalla

+ info: preme aquí

Link: BOPONLine


Este artículo proviene de Portal de Noticias Cedeira OnLine Café Bar A MARINA
http://localhost/nuke81

La dirección de esta noticia es:
http://localhost/nuke81/modules.php?name=News&file=article&sid=2194