Concello de Cedeira - BOP
Fecha Viernes, 04 enero a las 09:14:31
Tema PHP-Nuke


RESOLUCIÓN DA ALCALDÍA
DELEGACIÓN DE FUNCIÓNS DA ALCALDÍA-PRESIDENCIA


Data Decreto: 20/12/2012
Núm. Decreto: 410

Tendo previsto ausentarme do termo municipal dende o día 24 de decembro de 2012 ata o día 02 de xaneiro de 2013 (ambos inclusive), e de conformidade co disposto no artigo 23.3 da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases do réxime local; e no artigo 47 do Real decreto 2568/1986, do 28 de novembro, polo que se aproba o Regulamento de organización, funcionamento e réxime xurídico das entidades locais,

RESOLVO:

Primeiro.–Delegar as funcións de Alcaldía no 1.º tenente de alcalde, D. Alfredo Vilela Santalla, a fin de que substitúa na totalidade das citadas funcións.

Segundo.–Notificar a presente resolución ao interesado, así como publicala no taboleiro de edictos da Corporación e no Boletín Oficial da Provincia, e dar conta ao Pleno da Corporación.

Así o ordena e dispón o Sr. alcalde, do que eu, secretario, dou fe.

Cedeira, 20/12/2012.
O alcalde O secretario xeral
Leopoldo Rubido Ramonde Manuel Larrosa Rodríguez

Link: BOPONLine


Este artículo proviene de Portal de Noticias Cedeira OnLine Café Bar A MARINA
http://localhost/nuke81

La dirección de esta noticia es:
http://localhost/nuke81/modules.php?name=News&file=article&sid=2044