Concello de Cedeira - BOP
Fecha Martes, 28 agosto a las 08:55:45
Tema PHP-Nuke
RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA

Asunto :DELEGACIÓN DE FUNCIÓNS DA ALCALDÍA-PRESIDENCIA NO PRIMEIRO TENIENTE DE ALCALDE

Data decreto: 14/08/2012

Núm. Decreto: 263


Tendo previsto ausentarme do termo municipal do día 16 ata o día 20 de agosto de 2012 ambos incluidos, e de conformidade co disposto no artigo 23.3 da Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das bases do réxime local; e no artigo 47 do Real decreto 2568/1986, do 28 de novembro, polo que se aproba o Regulamento de organización, funcionamento e réxime xurídico das entidades locais,

RESOLVO:

Primeiro.- Delegar as funcións de Alcaldía no 1º tenente de alcalde, D. Alfredo Vilela Santalla, a fin de que substitúa na totalidade das citadas funcións, dende o dia 16 ata o dia 20 de agosto de 2012, ambos incluidos e sen prexuizo de que a incorporación se produza con anterioridade á data referida.

Segundo.- Notificar a presente Resolución ao interesado, así como publicala no taboleiro de edictos da Corporación e no Boletín Oficial da Provincia; e dar conta ao Pleno da Corporación.

Así o ordena e dispón o Sr. Alcalde, do que eu, secretario, dou fe.

Cedeira, 14/08/2012

O alcalde, O secretario xeral,

Leopoldo Rubido Ramonde Manuel Larrosa Rodríguez

Link: BOPONLine


Este artículo proviene de Portal de Noticias Cedeira OnLine Café Bar A MARINA
http://localhost/nuke81

La dirección de esta noticia es:
http://localhost/nuke81/modules.php?name=News&file=article&sid=1959