Concello de Cedeira - BOP
Fecha Martes, 05 junio a las 08:49:18
Tema PHP-Nuke


Exposición pública da conta xeral 2011

ANUNCIO

En cumprimento de canto dispón o artigo 212 do texto refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais, aprobado por Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, e unha vez que foi debidamente informada pola Comisión Especial de Contas en sesión celebrada o 22 de maio de 2012, exponse ao público a conta xeral do Concello de Cedeira e da Fundación Gerardo Villabrille correspondente ó exercicio 2011 por un prazo de quince días, durante os cales e oito máis quen se estimen interesados poderán presentar reclamacións, reparos ou observacións que teñan por convenientes.

Cedeira, 27 de maio de 2012
O alcalde
Leopoldo Rubido Ramonde

Link: BOPONLine


Este artículo proviene de Portal de Noticias Cedeira OnLine Café Bar A MARINA
http://localhost/nuke81

La dirección de esta noticia es:
http://localhost/nuke81/modules.php?name=News&file=article&sid=1935