Concello de Cedeira - DOGA
Fecha Viernes, 18 mayo a las 08:54:56
Tema PHP-Nuke


Concello de Cedeira

ANUNCIO de información pública sobre actividade dunha planta de coxeración con biomasa forestal no parque empresarial da Trabe (expediente 2012/U006/000001).

Agustín Muñoz León, en representación de Auténtica Generación Distribuída de Castilla y León S.L. (AGD CyL S.L.) solicitou neste concello licenza municipal para a actividade dunha planta de coxeración con biomasa forestal no parque empresarial da Trabe (parcelas 23-24), de Cedeira.

En cumprimento do disposto no artigo 8.3 do Decreto 133/2008, do 12 de xuño, polo que se regula a avaliación de incidencia ambiental, procédese a abrir un período de información pública de 20 días desde a publicación do presente anuncio no Diario Oficial de Galicia, no Boletín Oficial da provincia, e no taboleiro de anuncios do concello, para que, quen se vexa afectado dalgún xeito pola dita actividade, presente as observacións que considere pertinentes.

De conformidade co artigo 59.5 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, por medio do presente anuncio comunícaselles aos interesados, aos cales non sexa posible notificar persoalmente ou cando se ignore o lugar de notificación, que están notificados para todos os efectos, informándooss do prazo de 20 días hábiles, contados a partir do día seguinte ao da publicación deste anuncio, para alegaren o que consideren oportuno.

O expediente obxecto desta información poderase examinar no Servizo de Urbanismo e Arquitectura deste concello durante o horario de atención ao público.

Cedeira, 13 de abril de 2012.
Leopoldo Rubido Ramonde
Alcalde


Link: DOGAONLine


Este artículo proviene de Portal de Noticias Cedeira OnLine Café Bar A MARINA
http://localhost/nuke81

La dirección de esta noticia es:
http://localhost/nuke81/modules.php?name=News&file=article&sid=1923