Concello de Cedeira - DOGA
Fecha Martes, 24 enero a las 09:32:34
Tema PHP-Nuke


ANUNCIO de aprobación definitiva do estudo de detalle das parcelas 41-42 do parque empresarial da Trabe.

O Pleno da Corporación, na sesión ordinaria realizada o 29 de novembro de 2011, adoptou o seguinte acordo:

Aprobar definitivamente o estudo de detalle, promovido por Ortegal Laboratory, S.L., co obxecto de definir a ordenación de volumes correspondentes á agrupación das parcelas 41-42 do parque empresarial da Trabe (Cedeira), redactado por M.ª Victoria Garro Novillo e visado polo COAG na data 2.9.2011.

Este acordo supón o levantamento da suspensión de outorgamento de licenzas no ámbito regulado polo estudo de detalle.

O acto de aprobación definitiva do citado estudo de detalle foi comunicado á Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas o 14 de decembro de 2011, en cumprimento do disposto polo artigo 92.3 da Lei 9/2002, do 30 de decembro, de ordenación urbanística e protección do medio rural de Galicia, dándolle traslado, así mesmo, de dous exemplares do instrumento aprobado definitivamente, con todos os planos e os documentos que o integran debidamente dilixenciados pola secretaria do concello.

Contra este acordo plenario, que pon fin á vía administrativa, poderá interpoñerse de xeito previo e potestativamente recurso de reposición no prazo dun mes contado desde o día seguinte ao da publicación deste anuncio, ante o Pleno do Concello de Cedeira, de conformidade cos artigos 116 e 117 da Lei 30/1992, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, ou directamente, poderá interpoñerse recurso contencioso-administrativo ante a Sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, de conformidade cos artigos 8, 9 e 10 da Lei 29/1998, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa, no prazo de dous meses contado desde o día seguinte ao da publicación deste anuncio, de conformidade co artigo 46 da Lei da xurisdición contencioso-administrativa.

Cedeira, 15 de decembro de 2011.

Leopoldo Rubido Ramonde
AlcaldeLink: DOGAONLine


Este artículo proviene de Portal de Noticias Cedeira OnLine Café Bar A MARINA
http://localhost/nuke81

La dirección de esta noticia es:
http://localhost/nuke81/modules.php?name=News&file=article&sid=1839