Axencia de Protección da Legalidade Urbanística
Fecha Martes, 10 enero a las 19:18:17
Tema PHP-Nuke


Axencia de Protección da Legalidade Urbanística

CÉDULA do 18 de agosto de 2011 pola que se notifica o acordo de incoación do expediente de reposición da legalidade urbanística IU1/42/2011, devolta polo servizo de Correos por resultar o seu enderezo descoñecido.

A xefa do Servizo de Inspección Urbanística I acordou, o día 28 de xullo de 2011, incoar expediente de reposición da legalidade urbanística a Jesús Ángel Bergantiños Díaz, como promotor das obras consistentes na construción de edificacións para café-bar restaurante, no lugar do Baturro, n.º 1, San Román de Montoxo, no termo municipal de Cedeira, provincia da Coruña.

Ao non poderse realizar a notificación persoal daquel acordo, mediante esta cédula e ao abeiro do disposto no artigo 59.5 da Lei 30/1992, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común (LRXPAC), notifícaselle ao interesado o dito acordo.

Tendo en conta que, en atención ao previsto no artigo 61 da LRXPAC, o acto non se publica na súa integridade, fáiselle saber ao interesado que o texto íntegro do acordo que se notifica se encontra ao seu dispor nas dependencias da Axencia de Protección da Legalidade Urbanística, sitas no edificio Witland, Salgueiriños, Santiago de Compostela, para a súa consulta no prazo de 10 días hábiles, que se contarán desde o día seguinte ao da publicación desta cédula.

Transcurrido o dito prazo a notificación entenderase producida. O interesado disporá dun prazo de 15 días hábiles para alegar e presentar os documentos e informacións que considere pertinentes e, se é o caso, propor proba en que concrete os medios de que pretenda valerse. Para que conste e lle sirva de notificación ao citado interesado, en cumprimento do disposto no artigo 59.5 da citada Lei 30/1992, do 26 de novembro, expido e asino esta cédula.


Santiago de Compostela, 18 de agosto de 2011.
María Martínez Allegue
Directora da Axencia de Protección da Legalidade Urbanística


Link: DOGAONLine


Este artículo proviene de Portal de Noticias Cedeira OnLine Café Bar A MARINA
http://localhost/nuke81

La dirección de esta noticia es:
http://localhost/nuke81/modules.php?name=News&file=article&sid=1831