Concello de Cedeira - DOGA
Fecha Lunes, 02 enero a las 07:47:34
Tema PHP-Nuke


Concello de Cedeira

ANUNCIO de información pública sobre actividade sometida a avaliación de incidencia ambiental.

Solicitada neste concello por Manuel Parente Noya, en representación de Ortegal Laboratory, S.L., licenza municipal para a actividade de fabricación de dispositivos cardiovasculares no parque empresarial da Trabe (parcelas 41-42), Cedeira, o expediente de licenza da dita actividade está en tramitación.

En cumprimento co artigo 8.3 do Decreto 133/2008, do 12 de xuño, polo que se regula a avaliación de incidencia ambiental, procédese a abrir o período de información pública por un plazo de 20 días hábiles desde a publicación deste anuncio no DOG, no BOP e no taboleiro de anuncios do concello, para que quen se vexa afectado de algún xeito pola actividade presente as alegacións que considere pertinentes.

De conformidade co artigo 59.5 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, por medio deste anuncio comunícaselles aos interesados aos cales non sexa posible notificar persoalmente ou cando se ignore o lugar de notificación, que están notificados para todos os efectos, e advírteselles do prazo de 20 días hábiles, contados a partir do día seguinte ao da publicación deste anuncio, para alegar o que consideren oportuno.

O expediente obxecto desta información poderase examinar no Servizo de Urbanismo e Arquitectura deste concello, das 9.00 ás 14.00 horas.

Cedeira, 30 de novembro de 2011.

Alfredo Vilela Santalla
Alcalde accidental


Link: DOGONLine


Este artículo proviene de Portal de Noticias Cedeira OnLine Café Bar A MARINA
http://localhost/nuke81

La dirección de esta noticia es:
http://localhost/nuke81/modules.php?name=News&file=article&sid=1828