Concello de Cedeira - BOP
Fecha Miércoles, 19 octubre a las 11:34:02
Tema PHP-Nuke


Deputación Provincial da Coruña

Tesourería. Servizo Provincial de Recadación

Aceptación da ampliación das delegacións de competencias tributarias do Concello de Cedeira en materia de xestión, inspección e recadación da taxa pola utilización privativa constituída no solo, subsolo ou voo das vías públicas

O Pleno desta Corporación, na sesión ordinaria celebrada o 30 de setembro de 2011, adoptou, entre outros, o seguinte acordo:

“10.- ACEPTACIÓN DA AMPLIACIÓN DAS DELEGACIÓNS DE COMPETENCIAS TRIBUTARIAS DO CONCELLO DE CEDEIRA EN MATERIA DE XESTIÓN, INSPECCIÓN E RECADACIÓN DA TAXA POLA UTILIZACIÓN PRIVATIVA OU APROVEITAMENTOS ESPECIAIS CONSTITUÍDOS NO SOLO, SUBSOLO OU VOO DAS VÍAS PÚBLICAS.

Aceptar a ampliación das competencias delegadas en materia tributaria acordada polo Concello de Cedeira en relación coa seguinte materia:

• Xestión, inspección e recadación voluntaria e executiva da taxa pola utilización privativa ou aproveitamentos especiais constituídos no solo, subsolo ou voo das vías públicas a favor de empresas explotadoras de servizos de subministración de interese xeral. A xestión obxecto de delegación, afectará tanto ao suposto xeral do artigo 24 do Texto refundido da lei reguladora das facendas locais, aprobado polo Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, baseado no 1,5% dos ingresos brutos obtidos no termo municipal, como ao suposto especial da telefonía móbil.

O exercicio das competencias delegadas obxecto de aceptación, levarase a cabo nos termos establecidos nas bases para a prestación dos servizos tributarios aos concellos da provincia e terá efectos dende o día en que se publique este acordo no Boletín Oficial da Provincia conforme ao establecido no artigo 7 do Texto refundido da lei reguladora das facendas locais, aprobado polo Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo.”

O que se fai público para xeral coñecemento.

A Coruña, 17 de outubro de 2011

O presidente O secretario

Diego Calvo Pouso José Luis Almau Supervía

Link: BOPONLine


Este artículo proviene de Portal de Noticias Cedeira OnLine Café Bar A MARINA
http://localhost/nuke81

La dirección de esta noticia es:
http://localhost/nuke81/modules.php?name=News&file=article&sid=1767