- FESTA + GASTO SOCIAL

Bienvenidos a Portal de Noticias Cedeira OnLine Café Bar A MARINA!

     Menú
· Home
· Archivo de Noticias
· Buscar
· Contáctese
· Encuesta
· Enlaces
· Enviar Noticia
· Estadísticas
· Temas

     Online
Actualmente hay 42 invitados, 0 miembro(s) conectado(s).

Eres un usuario anónimo. Puedes registrarte aquí

     Información


Concello de Cedeira

PHP-Nuke Espanol

Hosting Nuke

 OCUPACIÓN DE TERREOS DE USO PÚBLICO

PHP-NukePor mor das queixas que se están a producir pola ocupación excesiva de beirarúas en gran parte do concello-  i en especial en algunhas rúas de grande e perigoso tránsito - co conseguinte impedimento de paso peonil e a abriga de ter que circular polas calzadas, reproducimos aquí parte da ordenanza reguladora do Concello de Cedeira.  Moi especialmente do artigo 11.2 onde se fai referencia o espazo que debe quedar libre na beirarúa en toda ocupación do espazo público.
Recordar que as queixas deben presentarse no concello; e si en algún momento alguén se ve imposibilitado de circular pola beirarúa por non cmprirse a ordenanza pode poñerse en contacto coa Policía Local ( Tfn.: 619 309 449 ) quen deberá garantir o dereito dos peóns e cursar, se é o caso, a correspondente sanción.ORDENANZA FISCAL REGULADORA DA TAXA POR OCUPACIÓN DE TERREOS DE USO PÚBLICO CON MESAS, CADEIRAS, TRIBUNAS, TABOADOS E OUTROS ELEMENTOS ANÁLOGOS CON FINALIDADE LUCRATIVA.

ARTIGO 1: FUNDAMENTO E NATUREZA.

En uso das facultades concedidas polos Artigos 133.2 e 142 da Constitución Española e polo artigo 106 da Lei 7/85, de 2 de abril, Reguladora das Bases de Réxime Local, e de conformidade co disposto nos artigos 15 a 19 do Real Decreto Lexislativo 2/04, de 5 de marzo, polo que se aproba o Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais, o Excmo. Concello de Cedeira establece a taxa por ocupación de terreos de uso público con mesas, cadeiras, tribunas, taboados e outros elementos análogos, ó que se refiere o artigo 20.3 do propio Real Decreto Lexislativo na súa letra l), e cuxas normas atenden ó previndo no Artigo 57 do citado Real Decreto Lexislativo.
ARTIGO 2: FEITO IMPOÑIBLE.
2.1. Constitúe o feito impoñible da taxa o aproveitamento especial do dominio público local que ten lugar mediante a ocupación de terreos de uso público con mesas, cadeiras, tribunas, taboados e outros elementos análogos con finalidade lucrativa.

........

ARTIGO 11: NORMAS DE XESTIÓN.

11.2 As mesas e cadeiras colocaranse como norma xeral adosadas á fachada do establecemento sin superala en lonxitude, de tal forma que quede un paso libre peonil suficiente, de polo menos 1,30 metros de ancho, sempre que con esto non se poña en perigo a seguridade do peón en beirarrúas xunto a calzadas con alta intensidade de tráfico; non obstante poderá autorizarse a instalación con outra disposición cando o solicite o interesado e existan razóns especiais que así o aconsellen. A lonxitude da terraza será a do establecemento, ampliable se contara con autorización das actividades comerciais lindantes ou do titular da finca contigua se non as houbera.


Link: http://bop.dicoruna.es/bop/2007/12/24/07-14914-0.htm 
     Enlaces Relacionados
· Más Acerca de PHP-Nuke
· Noticias de Tono


Noticia más leída sobre PHP-Nuke:
Concello de Cedeira - Municipais Maio 2011


     Votos del Artículo
Puntuación Promedio: 5
votos: 2


Por favor tómate un segundo y vota por este artículo:

Excelente
Muy Bueno
Bueno
Regular
Malo


     Opciones

 Versión Imprimible Versión Imprimible


Tópicos Asociados

PHP-Nuke

"OCUPACIÓN DE TERREOS DE USO PÚBLICO" | Entrar/Crear Cuenta | 0 Comentarios
Los comentarios son propiedad de quien los envió. No somos responsables por su contenido.

No se permiten comentarios Anónimos, Regístrate por favor
© 2003-2019 Café Bar A MARINA
Tódolos dereitos reservadosPHP-Nuke Copyright © 2005 por Francisco Burzi. Este es software libre y puedes redistribuirlo bajo licencia GPL. PHP-Nuke no cuenta con absolutamente ninguna garantía
Página Generada en: 0.37 Segundos